ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 5 ส

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 5 ส
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : พี่หวัด IP ADDRESS : 124.157.248.20 , ,« เมื่อ 20/07/2006 , 11:28:04 » Send Topic Set to Print Page Edit


คำสั่งโรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม
ที่ / 2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส.
…………………………………….
เพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรม 5 ส. ของโรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม ดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย จึงแต่งตั้งผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส.
1. คณะกรรมการวางแผนและระบบวิชาการ
1.นายสวัสด์ น้อยพุทธา ประธาน
2.นายเอกภพ สะเดา ที่ปรึกษา
3. นางบรรจง วาที รองประธาน
4. นางสาวอัญชัญ เสริฐศรี กรรมการ
5. นางอัญชลี สมัครไทย กรรมการ
6. นางสาวทัสนีย์ ใจหลัก กรรมการ
7. นางสุภีร์ ผุดผ่อง กรรมการ
8. นายแพทย์ศุภชัย จันทร์วิทัน กรรมการ
9. นางสาวศศิธร สุขไพบูลย์ กรรมการ
10.นางพรศรี คัมภิราบุตร กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่คณะกรรมการวางแผนและระบบวิชาการ
1. สนับสนุนและส่งเสริมให้ 5 ส. ลงสู่หัวใจของเจ้าหน้าที่ทุกคน ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส.
2. จัดทำแผนหลัก ในการดำเนินกิจกรรม 5 ส.
- จัดทำตารางดำเนินงานของ 5 ส. ทุกจุดในสำนักงาน
- จัดทำตารางรณรงค์
- จัดทำตาราง 5 ส. ทัวร์
- จัดทำคู่มือ 5 ส. ( Guidelines )
- เก็บบันทึกภาพก่อนและหลังทำ 5 ส.
- จัดแบ่งเขต , โซน , และกำหนดสัญลักษณ์
- ทำแผน 6 ทิศทาง
- กำหนดวันพัฒนาสำนักงาน
- ทำแผนที่ประจำเขต , โซน
- ติดตามงานตามแผนที่กำหนดไว้
3. ให้คำปรึกษาและร่วมประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และจูงใจ
4. กำหนดประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการประสานงานเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

2. คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
1. นางสมจิตร พูลเพ็ง ประธาน
2. นางสุชาดา สัทธรรม รองประธาน
3. นางจิดาภา สิตบุศย์ กรรมการ
4. นางจันทนา แสงสีนิล กรรมการ
5. นางสาวกาญจนา เริงทัศนา กรรมการ
6.นางศิริพร จิระสถาวร กรรมการ
7,นางสาวชนาภัทร วงษ์เนตร กรรมการ
8.นางสาภาพร บัวซาว กรรมการ
9.นางอนงค์ เสงี่ยมวรกุล กรรมการ
10. นางสาวเยาวเรศ อินทร์บ้าน กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้กิจกรรม 5 ส. ลงสู่หัวใจของเจ้าหน้าที่ทุกคน ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส. อย่างต่อเนื่องและจริงใจ
2. จัดขั้นตอน วางแผนการตรวจสอบประเมินผล
3. ตรวจสอบประเมินผลอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
4. ให้คำปรึกษาและร่วมประสานงานกับคณะกรรมการวางแผนระบบวิชาการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และจูงใจ


3. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และจูงใจ
1. นางสาวรัชย์สิรี มนัสจินดาวงศ์ ประธาน
2. นายศราวุฒิ มากล้น รองประธาน
3. นางสาวอรสา ศรีสมาน กรรมการ
4. นางจริยา วงษ์ประยูร กรรมการ
5. นางอริสรา คงวิเศษ กรรมการ
6. นางสาวนงนุช กิ่งจำปา กรรมการ
8.นางจันทนา สุกใส กรรมการ
9.นางสาวดวงนภา ชั่งจีน กรรมการ
10. นางเพียงจันทร์ ชนะรัตน์ กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และจูงใจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้กิจกรรม 5 ส. ลงสู่หัวใจของเจ้าหน้าที่ทุกคน ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส. อย่างต่อเนื่องและจริงใจ
2. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารความเคลื่อนไหวของการดำเนินกิจกรรม 5 ส.
3. ให้คำปรึกษาและร่วมประสานงานกับคณะกรรมการวางแผนระบบวิชาการ , คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
4. สร้างภาพพจน์ที่ดีของงาน 5 ส. ให้แก่สำนักงาน
5. กำหนดประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการประสานงานเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
กำหนดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการประสานงานเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
ลงชื่อ …………………………………………..
( นายเอกภพ สะเดา )
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล


ตอบกลับกระทู้นี้
  ไอคอนข้อความ :
** ชื่อ : สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ
** Security Code : ! ใส่ Code ตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
กรุณากด F5 หาก Security Code ไม่แสดงผล
  อีเมล์ :
  รูปภาพประกอบ : ขนาดไม่เกิน 100KB **สมาชิกเท่านั้น
(BBZnet.com เพิ่มเนื้อที่เก็บภาพให้แต่ละบอร์ดมากถึง 1GB ต้องการมีเว็บบอร์ดของตัวเอง คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก)
  ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
** ข้อความ :

ไอคอนอื่นๆ
  ใช้ไอคอน
B i U URL CENTER IMG Li Font QUOTE Special Tag
( เปลี่ยนไปใช้งานแบบ HTML Editor Mode, ต้องการ IE6+ และเปิดใช้งาน Java Script )
    คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ webmaster@bbznet.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด