ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

แนะแนวอาชีพ...นักบริหารธุรกิจ

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - แนะแนวอาชีพ...นักบริหารธุรกิจ
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : ทองแม้น IP ADDRESS : 125.24.176.207 , ,« เมื่อ 27/11/2006 , 10:29:58 » Send Topic Set to Print Page Editแนะแนวอาชีพ...นักบริหารธุรกิจ

รายละเอียด

นักบริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจคืออะไร
บริหารธุรกิจ
เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาถึงลักษณะของธุรกิจเอกชนทุกด้านภาระหน้าที่ของสายงานต่างๆในการบริหารธุรกิจ
ได้แก่การจัดการทั่วไป การเงินการธนาคาร การตลาด การผลิตเป็นต้น

หลักสูตรการเรียนการสอน
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วยวิชากลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
และสหศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะประกอบด้วย
2.1 วิชาแกนเป็นการเรียนวิชาพื้นฐานทางบริหารธุรกิจ คณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์เป็นต้น
2.2 วิชาเอกประกอบด้วยวิชาเฉพาะของแต่ละสาขาวิชาที่นิสิตเลือกเรียน
3. หมวดวิชาเลือกเสรี นิสิตเลือกได้ตามความสนใจ
1. สาขาการธนาคารและการเงิน
2. สาขาระบบสารสนเทศทางการจัดการ
3. สาขาการจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
4. สาขาการบริหารอุสาหกรรมการเดินทาง
5. สาขาการจัดการด้านการผลิตและการดำเนินงาน
6. สาขาการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ
7. สาขาการตลาด
8. สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
เส้นทางการศึกษา
แนวทางที่หนึ่งจบการศึกษาในระดับม.ปลายแล้วสอบเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี ในคณะบริหารธุรกิจ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีในสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
แนวทางที่สองจบการศึกษาในระดับม.ปลายแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปวส.
หลังจากนั้นเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่องในสาขาบริหารธุรกิจ


สถาบันที่เปิดสอน
มีสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนคณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ หรือสาขาบริหารธุรกิจ
ที่สังกัดอยู่ในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เช่น
สถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยต่างๆ
ลักษณะทั่วไปของอาชีพ
งานอาชีพ นักบริหารธุรกิจ เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องในวงการธุรกิจทุกด้าน
ทั้งในวงการภายในและต่างประเทศที่มีส่วนสัมพันธ์กัน
ในการดำเนินงานนี้นักบริหารธุรกิจจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
และหน้าที่ต่างๆของธุรกิจรวมทั้งสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจซึ่งธูรกิจจะต้องดำเนินการอยู่ด้วย
นักบริหารธุรกิจจึงอาจมีความชำนาญ ความสมารถในการบริหารด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะดังต่อไปนี้
1. การบริหารการเงินและการธนาคาร
2 การตลาด
3. การจัดการ
4. การบริหารงานบุคคล
5. การบริหารอุตสาหกรรม
6. การพาณิชย์นาวี
คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
1. มีความคล่องแคล่วว่องไว
2 ควรเป็นผู้รู้จักคิด กล้าทำ กล้าพูด แสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด
3 .สามารถวิเคราะห์งานและตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล
4. สนใจปรากฎการณ์ใหม่ๆ ในวงการธุรกิจและวิชาการ
5. สนใจและตื่นตัวกับเหตุการณ์ปัจจุบันเสมอ มีความสามารถในการทำงานรอบด้าน
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลา และสามารถถ่ายทอดแนวความคิดให้ผู้อื่นชอบได้
7.มีความซื่อสัตว์และอดทน
8.มีนิสัยเยือกเย็นและรอบคอบ บุคลิก ลักษณะท่าทางดี
9.รักความก้าวหน้า ขยันหมั่นเพียร และมีความกล้าในการตัดสินใจและตัดสินปัญหา
10.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีวาทศิลป์ ในการสื่อสารและชอบติดต่อประชาสัมพันธ์กับคนทั่วไป


แนวทางในการประกอบอาชีพ
สามารถเลือกประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวาง เนื่องจากธุรกิจต่างๆ
ในประเทศไทยยังมีแนวโน้มที่จะขยายการดำเนินงานขึ้นอีกในอนาคต
ซึ่งนักบริหารธุรกิจสามารถที่จะเลือกประกอบอาชีพได้ตามสาขาที่ตนเรียนมาอีกด้วย
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
เนื่องจากต้องการแรงงานทางด้านนี้มีสูง โดยเฉพาะสำหรับผู้มีความรู้ ความสามารถ
ความชำนาญและประสบการณ์ทางด้านงานบริหาร
ดังนั้นโอกาสที่คนทำงานจะสามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าต่อไปจึงมีสูงมาก
การพัฒนาไปสู่ผู้บริหารระดับสูงก็สามารถทำได้ในธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการ
นอกจากนี้ยังมีโอกาสก้าวหน้าในการศึกษาต่อได้ทั้งในระดับปริญญาโทและเอก
ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งด้วยทุนของตนเอง หรือทุนของหน่วยงาน
หรือทุนที่ได้จากการสอบแข็งขันเป็นต้นตอบกลับกระทู้นี้
  ไอคอนข้อความ :
** ชื่อ : สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ
** Security Code : ! ใส่ Code ตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
กรุณากด F5 หาก Security Code ไม่แสดงผล
  อีเมล์ :
  รูปภาพประกอบ : ขนาดไม่เกิน 100KB **สมาชิกเท่านั้น
(BBZnet.com เพิ่มเนื้อที่เก็บภาพให้แต่ละบอร์ดมากถึง 1GB ต้องการมีเว็บบอร์ดของตัวเอง คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก)
  ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
** ข้อความ :

ไอคอนอื่นๆ
  ใช้ไอคอน
B i U URL CENTER IMG Li Font QUOTE Special Tag
( เปลี่ยนไปใช้งานแบบ HTML Editor Mode, ต้องการ IE6+ และเปิดใช้งาน Java Script )
    คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ webmaster@bbznet.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด