ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

เศรษฐศาสตร์ด้านอุปทาน

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - เศรษฐศาสตร์ด้านอุปทาน
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : สุธน หิญ IP ADDRESS : 221.128.98.193 , ,« เมื่อ 31/05/2006 , 14:11:40 » Send Topic Set to Print Page Edit


เศรษฐศาสตร์ด้านอุปทาน
(จากบทบรรณาธิการ The Progress Report เดือน เม.ย.2001 เรื่อง Supply-Side Economics โดย Fred E. Foldvary บรรณาธิการอาวุโส ที่ http://www.progress.org/archive/fold191.htm เว็บไซต์ของท่านเองคือ http://www.foldvary.net)

เศรษฐศาสตร์ด้านอุปทานคือนโยบายการจูงใจให้เกิดอุปทานสินค้ามากขึ้นด้วยการลดต้นทุนเนื่องจากภาษีและข้อจำกัดที่รัฐบาลกำหนดสำหรับแรงงานและอุตสาหกรรม อุปทาน (Supply) หมายถึงปริมาณสินค้าซึ่งมีขาย ณ ระดับราคาต่างๆ ภาษีและข้อจำกัดที่กำหนดขึ้นตามอำเภอใจสำหรับแรงงาน สินค้าประเภททุน และวิสาหกิจ ล้วนแต่ไปเพิ่มต้นทุนซึ่งผู้ซื้อจะต้องจ่าย ถ้าต้นทุนสูงก็จะมีการซื้อและการผลิตสินค้าน้อย

นโยบายเศรษฐกิจพื้นฐานอีกข้อหนึ่งคือด้านอุปสงค์ (demand-side) ตามนโยบายนี้รัฐบาลจะใช้วิธีเพิ่มการใช้จ่ายหรือไม่ก็เพิ่มปริมาณเงินตราเพื่อให้เกิดอุปสงค์ต่อสินค้ามากขึ้น แต่ถ้าเราไม่ได้ทรัพยากรมาฟรีจากต่างประเทศนโยบายด้านอุปสงค์ก็จะเพียงแต่ถ่ายโอนการใช้จ่ายจากภาคเอกชนไปยังรัฐบาล และการเพิ่มปริมาณเงินตราอาจทำให้สินค้ามีราคาสูงขึ้นโดยไม่ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน

ตัวแปรด้านนโยบายที่สำคัญคืออัตราภาษีหน่วยท้ายสุด (marginal tax rate) นั่นคือภาษีที่จ่ายสำหรับเงินที่หามาได้เพิ่มขึ้น ถ้าภาษีหน่วยท้ายสุดมีอัตราสูงก็จะถ่วงกำลังใจที่จะลงทุน รวมทั้งการจ้างงาน เพราะทำให้การหารายได้เพิ่มต้องเสียค่าใช้จ่ายมากเกินไป สิ่งที่ดีที่สุดในนโยบายด้านอุปทานคือให้ภาษีหน่วยท้ายสุดมีอัตราเป็นศูนย์

มีหนทางสำคัญ 2 หนทางที่จะทำให้ภาษีเป็นศูนย์สำหรับเงินได้และผลผลิตที่ได้เพิ่มขึ้นมา หนทางหนึ่งคือการใช้ภาษีเหมาจ่าย (lump-sum tax) นั่นคือเก็บภาษีเป็นเงินจำนวนหนึ่งตายตัวโดยไม่คำนึงถึงรายได้หรือผลผลิต เช่น ถ้าคุณเป็นช่างไม้มีเงินได้ 50,000 ดอลลาร์ต่อปีภาษีเหมาจ่ายที่กำหนดไว้ 10,000 ดอลลาร์ก็จะทำให้คุณต้องจ่ายภาษี 10,000 ดอลลาร์ไม่ว่าคุณจะมีรายได้เท่าไร

สมมุติว่าคุณออมเงินไว้ได้พอดีๆ กับที่จะหยุดพักผ่อนได้หนึ่งปี คุณก็หยุดไม่ได้ถึงหนึ่งปีเสียแล้วเพราะคุณต้องจ่ายภาษี 10,000 ดอลลาร์นั้นด้วย คุณจะต้องทำงานให้มากพอที่จะจ่ายภาษีนั้นก่อนที่จะหยุดพักผ่อน ที่จริงภาษีเหมาจ่ายที่เก็บจากแรงงานจะไม่ทำให้การใช้แรงงานลดลง อาจจะทำให้มีการใช้แรงงานเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำ แต่มันเป็นประหนึ่งการบังคับใช้แรงงาน และแรงงานที่ถูกบังคับก็คือแรงงานทาส

อีกหนทางหนึ่งที่ดีกว่าสำหรับการทำให้ภาษีหน่วยท้ายสุดมีอัตราเป็นศูนย์คือการเก็บภาษีจากแหล่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานและความพยายามด้านวิสาหกิจ เราอาจเก็บภาษีวัตถุโบราณ แต่นั่นก็เป็นเรื่องโง่เขลา รายการสำคัญที่ควรเก็บภาษีโดยไม่มีผลกระทบต่อการกระทำของมนุษย์ในปัจจุบันคือทรัพยากรธรรมชาติ หรือที่ดินซึ่งมีค่าทางเศรษฐกิจ ที่ดินไม่มีต้นทุนการผลิต และไม่สามารถจะนำเข้าจากต่างประเทศหรือขยายออกได้

ค่าเช่าที่ดินคือส่วนเกินซึ่งสามารถจะเก็บมาเพื่อการคลังสาธารณะได้โดยไม่มีผลกระทบต่อการทำงานและการใช้ความพยายามด้านวิสาหกิจ ยิ่งกว่านั้นการเก็บค่าเช่าที่ดินทางเศรษฐกิจเพื่อการคลังสาธารณะยังกลับมีประโยชน์เพราะจะชักนำให้เกิดการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและก่อผลผลิตมากขึ้น การประเมินค่าเช่าที่ดินควรถือตามค่าเช่าอัตราตลาดของที่ดินแต่ละแปลง ถ้าเราเก็บค่าเช่าที่ดินทางเศรษฐกิจเป็นรายได้สาธารณะและรายได้ของชุมชน ที่ดินก็จะไม่ถูกเก็บกักไว้เพื่อหวังค่าเช่าที่สูงขึ้นโดยไม่ได้ใช้ทำการผลิตในปัจจุบัน
.
แอดัม สมิธ (ค.ศ.1723-1790) ถือกันทั่วไปว่าแอดัม สมิธเป็นนักเศรษฐศาสตร์ด้านอุปทาน หนังสือ Wealth of Nations ของท่านแสดงว่าการลดภาษีและอุปสรรคทางการค้าทำให้เกิดความเติบโตและรุ่งเรืองอย่างไร ก่อนหน้านี้ Abu Said ibn Khaldun (ค.ศ.1332-1406) นักเศรษฐศาสตร์อาหรับคนสำคัญ ได้ตั้งทฤษฎีว่าการลดอัตราภาษีสามารถจะทำให้เกิดรายได้จากภาษีมากขึ้นโดยไปทำให้เกิดผลผลิตมากขึ้นมากมาย
.
Francois Quesnay (ค.ศ.1694-1774) และนักเศรษฐศาสตร์ฝรั่งเศสอีกหลายคนซึ่งเรียกนโยบายของพวกเขาว่า "physiocracy" (การปกครองด้วยกฎธรรมชาติ physio ในภาษากรีกแปลว่า ธรรมชาติ) ได้พัฒนาหลักการของเศรษฐศาสตร์ด้านอุปทานให้ดีขึ้นโดยให้เก็บภาษีค่าเช่าที่ดินสำหรับการคลังสาธารณะแทนที่จะเก็บภาษีจากแรงงานและวิสาหกิจ นักเศรษฐศาสตร์กลุ่มนี้เสนอให้ใช้นโยบายปล่อยเสรีไม่มีการขัดขวางระบบตลาด

เฮนรี จอร์จ (ค.ศ.1839-1897) นักเศรษฐศาสตร์อเมริกันได้พบว่าค่าเช่าที่ดินนั้นไม่เพียงแต่จะให้รายได้สาธารณะโดยไม่ลดอุปทานเท่านั้น แต่การไม่เก็บภาษีจากค่าเช่าที่ดินยังกลับจะลดอุปทานและเป็นต้นเหตุของภาวะเศรษฐกิจถดถอยเพราะขอบริมแห่งการผลิต (margin of production) หรือที่ดินชายขอบ จะขยายออกไปยังพื้นที่ซึ่งให้ผลผลิตต่ำลงในเมื่อมีการตั้งราคาที่ดินไว้สำหรับอนาคตแทนที่จะเป็นสำหรับการใช้ในปัจจุบัน ภาษีจากแรงงานที่นำไปใช้จ่ายในการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะจะหนุนให้ที่ดินมีราคาสูงขึ้น ซึ่งชักนำให้เกิดการเก็งกำไรที่ดินอันทำให้การใช้ประโยชน์ที่ดินถูกบิดเบือนไปซึ่งในที่สุดก็นำไปสู่การลงทุนที่เลวและภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ

สิ่งที่เฮนรี จอร์จบอกก็คือนโยบายด้านอุปทานจะไม่เพียงแต่ช่วยเลี่ยงการลดอัตราการเติบโตและความมั่งคั่งเท่านั้น แต่การไม่มีนโยบายด้านอุปทานที่ครบถ้วนรวมถึงการเก็บภาษีจากค่าเช่าที่ดินด้วยนั้นจะทำให้เกิดความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจ บทเรียนนี้แจ่มชัด – ถ้าต้องการความเติบโตและความมั่งคั่งสูงสุดและหลีกเลี่ยงความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจ เราจะต้องเอาค่าเช่าที่ดินแทบทั้งหมดมาเป็นรายได้ของชุมชนและสาธารณะ และเราจะต้องไม่ขัดขวาง ควบคุมจำกัด หรือเก็บภาษีจากแรงงานและวิสาหกิจ นี่คือเศรษฐศาสตร์ด้านอุปทานที่แท้จริง

ขอเชิญดูเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ที่ geocities.com/utopiathai ครับ

แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : (ความคิดเห็น) IP ADDRESS : 118.173.96.161 , ,« Reply #1 เมื่อ 26/11/2009 , 23:16:28 » Edit
ความเห็นต่อท้ายบทความเดียวกันนี้ที่นำลงในเว็บบอร์ด board.dserver.org/m/mbe11/00001300.html
(นี่คือแคชของ Google จาก http://board.dserver.org/m/mbe11/00001300.html ซึ่งเป็นภาพรวมของหน้าเว็บที่แสดงเมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2009 09:46:55 GMT หน้าเว็บปัจจุบัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างนั้น)

ข้อความ : Good

จาก : สุกัญญา - - pkvpdis@csloxinfo - 05/07/2006 13:32

ข้อความ : ขอบคุณครับ
* ร่วมเรียนรู้-บอกต่อ วิธีแก้ไขความอยุติธรรมขั้นฐานราก เพื่อแก้จน และ อยู่ดี กินดี มีสุข ทั่วหน้า *

จาก : สุธน หิญ - 05/07/2006 22:24

ข้อความ : เห็นด้วยอย่างยิ่ง ทั้งยังจะเป็นการกระจายรายได้ที่ดี

จาก : จิราลักษณ์ - - jiraluck89@hotmail.com - 07/07/2006 08:34

ข้อความ : ขอบคุณครับ
มีบางท่านในเว็บอื่นก็บอกว่าดี แล้วแถมว่า เมื่อไรจะได้เห็นเป็นจริง
ผมเองเมื่อได้เรียนรู้มาโดยความบังเอิญอยากรู้ว่าทำไมเขาจึงโฆษณาให้เรียนฟรีทางไปรษณีย์ (จากสหรัฐฯ นานมากแล้ว เดี๋ยวนี้เรียนทางอินเทอร์เนต จาก http://www.henrygeorge.org) ก็ได้แต่พยายาม * บอกต่อ * ครับ โดยเชื่อว่าถ้าคนส่วนใหญ่รู้เรื่องนี้มากพอควร ก็จะทำให้สภาผู้แทนฯ ออกกฎหมายตามที่คนส่วนใหญ่ต้องการ แม้กลุ่มผู้มีผลประโยชน์ในที่ดินจะพยายามรวมตัวกันขัดขวางโจมตีใส่ร้ายอย่างไรก็ตาม (พวกเขาคงจะทำเมื่อชักรู้สึกว่ามีคนนิยมแนวทางนี้มากจนอาจทำให้เสียผลประโยชน์ของพวกเขาครับ)

แต่เศรษฐศาสตร์อาจเป็นวิชาที่น่าเบื่อ และเว็บของผมไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์แบบที่เรียนกันในสถานอุดมศึกษาด้วย จึงไม่ค่อยมีผู้ทราบหรือสนใจครับ

จาก : สุธน หิญ - 07/07/2006 23:27

ข้อความ : http://www.bbznet.com/scripts2/board.php?user=tangnamo&board=1

จาก : '' - 28/11/2006 04:05

จาก : สุธน หิญ - 13/07/2008 09:02

ข้อความ : ผมอ่านแล้วคิดว่าดีคับ เป็นเรื่องที่สมควรจะต้องรู้คับ มีบทความดี ๆ อย่าลืมเอามาลงอีกนะคับ

จาก : ratchapol mbe 30 - - ratchapol-swu@hotmail.com - 23/07/2008 12:29

ข้อความ : ขอบคุณคุณ ratchapol และขอบคุณท่านที่อนุเคราะห์ยกเอาบทความแปลนี้มาขึ้นอันดับต้นอีกหนหนึ่งด้วยครับ ในบอร์ดสองนี้มีบทความของผมอีกหลายเรื่องเชิญค้นได้โดยกดปุ่ม Ctrl+F แล้วกรอกชื่อของผมครับ

จาก : สุธน หิญ - 24/07/2008 07:30

ข้อความ : พอดี กระทู้ หัวเรื่องนี้ โดน robot มา post ข้อความโฆษณาร่วม 40 ข้อความครับ นี่ย้าย url 2 ครั้งแล้วครับ
ถ้ามาอีก คงต้องย้ายอีกรอบครับคุณสุธน หิญ

ยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับ ถ้าไปอ้างอิง link ไว้ที่บอร์ดอื่นครับ เพราะต้องเปลี่ยน url ไปเรื่อยๆ ครับ พอดีบอร์ดนี้ไม่มีเครื่องมืออะไรให้ป้องกัน robot พวกนี้ได้เลยครับ

จาก : wm - 24/07/2008 16:23

ข้อความ : ขอบพระคุณครับ ได้กลับมาขึ้นลำดับต้นใหม่อย่างนี้ผมชอบมาก ไม่มีอะไรต้องขออภัยเลยครับ มีแต่เห็นใจ เพราะสงสัยที่บอร์ดของผมเองจะโดนแบบเดียวกันเหมือนกัน เลยต้องลอกไว้แต่ตอนต้น ๆ แล้วลบทิ้งทั้งกระทู้ เพราะจะลบโฆษณาก็ต้องติ๊กข้อความเป็นร้อย ๆ (เฉพาะ 3 กระทู้ที่โดนเข้ามาโฆษณามาก) ขอบอร์ดนี้อย่าได้ถูกรบกวนจากพวกเห็นแก่ได้อย่างนี้อีกเลยครับ โชคดีมีสุขครับ

จาก : สุธน หิญ - 24/07/2008 19:11
ตอบกลับกระทู้นี้
  ไอคอนข้อความ :
** ชื่อ : สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ
** Security Code : ! ใส่ Code ตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
กรุณากด F5 หาก Security Code ไม่แสดงผล
  อีเมล์ :
  รูปภาพประกอบ : ขนาดไม่เกิน 100KB **สมาชิกเท่านั้น
(BBZnet.com เพิ่มเนื้อที่เก็บภาพให้แต่ละบอร์ดมากถึง 1GB ต้องการมีเว็บบอร์ดของตัวเอง คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก)
  ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
** ข้อความ :

ไอคอนอื่นๆ
  ใช้ไอคอน
B i U URL CENTER IMG Li Font QUOTE Special Tag
( เปลี่ยนไปใช้งานแบบ HTML Editor Mode, ต้องการ IE6+ และเปิดใช้งาน Java Script )
    คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ webmaster@bbznet.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด