ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

คณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลาการทางการศึกษา(ก.ค.ศ.)

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - คณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลาการทางการศึกษา(ก.ค.ศ.)
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : webmaster IP ADDRESS : 203.113.41.73 , ,« เมื่อ 10/11/2003 , 08:08:41 » Send Topic Set to Print Page Edit


โดย เฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ ก.ค.

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.....ใกล้จะมีผลใช้บังคับ สำนักงาน
ก.ค.ศ.จำเป็นจะต้องเร่งรัดภารกิจ เพื่อเตรียมการรองรับกฎหมายใหม่มากมาย ประการสำคัญที่สมควรจะกล่าวถึง
ได้แก่ การมีคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกโดยย่อว่า "ก.ค.ศ."

"ก.ค.ศ." ประกอบด้วย

1.กรรมการโดยตำแหน่งเจ็ดคน ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา เลขาธิการคุรุสภา และเลขาธิการ
ก.พ.เป็นกรรมการ

2.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนเจ็ดคน ซึ่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านกฎหมาย
ด้านการบริหารการจัดการภาครัฐ ด้านการบริหารธุรกิจ ด้านการศึกษาพิเศษ และด้านการบริหารองค์กร
หรือด้านเศรษฐศาสตร์

3.กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวนเจ็ดคนประกอบด้วย
ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจำนวนหนึ่งคน
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานทางการศึกษาตามที่
ก.ค.ศ.กำหนดจำนวนหนึ่งคน ผู้แทนข้าราชการครูจำนวนสี่คน และผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นจำนวนหนึ่งคน

ให้เลขาธิการ ก.ค.ศ.เป็นเลขานุการ และให้เลขาธิการ ก.ค.ศ.แต่งตั้งข้าราชการในสำนักงาน ก.ค.ศ.
เป็นผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน

คณะกรรมการแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้

ระยะแรก ในระหว่างที่ยังมิได้ดำเนินการให้มี ก.ค.ศ. ให้ ก.ค.ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ.
2523 ทำหน้าที่เป็น ก.ค.ศ.ได้ไม่เกินสามสิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ระยะที่สอง ให้ ก.ค.ซึ่งทำหน้าที่ ก.ค.ศ.ดำเนินการสรรหาบุคคลที่เหมาะสม
เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็น ก.ค.ศ.ชั่วคราว และ ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาชั่วคราวทุกเขตพื้นที่
เพื่อให้ ก.ค.ศ.ชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะมี ก.ค.ศ.ถาวรแต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ระยะที่สาม เมื่อมีกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
และกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีผลบังคับใช้แล้วและได้สรรหาบุคคลมาเป็นกรรมการแล้ว จึงเป็นคณะกรรมการระยะที่สามต่อไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ.

ที่มา : นสพ.มติชน http://www.matichon.co.th/


e21emj@lemononline.com

ตอบกลับกระทู้นี้
  ไอคอนข้อความ :
** ชื่อ : สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ
** Security Code : ! ใส่ Code ตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
กรุณากด F5 หาก Security Code ไม่แสดงผล
  อีเมล์ :
  รูปภาพประกอบ : ขนาดไม่เกิน 100KB **สมาชิกเท่านั้น
(BBZnet.com เพิ่มเนื้อที่เก็บภาพให้แต่ละบอร์ดมากถึง 1GB ต้องการมีเว็บบอร์ดของตัวเอง คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก)
  ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
** ข้อความ :

ไอคอนอื่นๆ
  ใช้ไอคอน
B i U URL CENTER IMG Li Font QUOTE Special Tag
( เปลี่ยนไปใช้งานแบบ HTML Editor Mode, ต้องการ IE6+ และเปิดใช้งาน Java Script )
    คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ webmaster@bbznet.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด