ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

ก.ค.ศ.ตีฆ้อง..ประเมินวิทยฐานะ "ครูและบุคลากรทางการศึกษา"

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - ก.ค.ศ.ตีฆ้อง..ประเมินวิทยฐานะ "ครูและบุคลากรทางการศึกษา"
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : semathong IP ADDRESS : 203.170.228.172 , ,

Posts : 81
Replies : 96


« เมื่อ 23/01/2006 , 05:08:49 » Send Topic Set to Print Page Edit


ก.ค.ศ.ตีฆ้อง..ประเมินวิทยฐานะ "ครูและบุคลากรทางการศึกษา"

โดย ดร.สุรชาติ สังข์รุ่ง ผู้เชี่ยวชาญ สำนักงาน ก.ค.ศ.

จากการที่ ก.ค.ศ.ได้เห็นชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอรับการประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 25 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และตามหลักเกณฑ์หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 26 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2548 เรื่องการให้ข้าราชการครูฯมีวิทยฐานะชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ (เป็นกรณีพิเศษ) ปรากฏว่าข้าราชการครูฯยังสับสนอยู่มาก ตั้งแต่เหตุผลที่ต้องมีการประเมิน คุณสมบัติผู้มีสิทธิขอรับการประเมิน สิ่งที่จะถูกประเมิน และอื่นๆ

ประการที่ 1 ขอทำความเข้าใจถึงเหตุผลของการประเมินวิทยฐานะ เนื่องจากข้าราชการครูฯเป็นผู้ให้บริการความรู้แก่ผู้เรียน จึงได้รับการคาดหวังจากสังคมให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะการสอน มีจิตวิญญาณของความเป็นครู อบรมปลูกฝังผู้เรียนให้เกิดความงอกงามทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 จึงกำหนดให้มีการประเมินเพื่อให้มี หรือเลื่อนวิทยฐานะ การประเมินจะเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาการบริหาร การจัดการเรียนการสอน การนิเทศ เพื่อให้เกิดคุณภาพกับผู้เรียน

จุดประสงค์ของการประเมินวิทยฐานะจึงอยู่ที่การสร้างคุณภาพผู้เรียนให้เกิดขึ้น แล้วข้าราชการครูฯจะได้รับวิทยฐานะเป็นสิ่งตอบแทน อันแสดงถึงความก้าวหน้า ความมั่นคงในรายได้ ได้รับเงินวิทยฐานะเพิ่มขึ้น คุณภาพผู้เรียนจึงมาก่อน วิทยฐานะเป็นสิ่งที่ตามมาภายหลัง

ประการที่ 2 ทิศทางของการประเมินจะทำให้ครูพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณภาพได้อย่างไร กฎหมายกำหนดให้มีการประเมิน 3 ด้าน คือ ด้านวินัย คุณธรรม จรรยาบรรณ ด้านคุณภาพ การปฏิบัติงาน และด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และวิทยฐานะตั้งแต่ชำนาญการพิเศษขึ้นไป ต้องเสนอผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย แนวคิดสำคัญในการประเมินใช้สมรรถนะของข้าราชการครูฯเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนความคิดใหม่ (New Paradigm) และพฤติกรรมการบริหาร การจัดการเรียนการสอน และการนิเทศของข้าราชการครูฯให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการพัฒนาหลักสูตร ที่ต้องการให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจหลักสูตร สามารถวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ออกแบบการเรียนรู้ ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจมากกว่าท่องจำ ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ได้ เป็นผู้เรียนเก่ง ดี มีสุข

การประเมินจะประเมินในสิ่งเหล่านี้ ครูต้องทราบสิ่งที่จะประเมิน และพัฒนาตนเองให้เข้าสู่มาตรฐานที่ต้องการ ขณะเดียวกันกระบวนการพัฒนาครู ที่ สคบศ.กำลังดำเนินการอยู่ก็จะพัฒนาให้ครูมีมาตรฐานคุณภาพตามเจตนารมณ์ของการประเมิน ผลการพัฒนา และการประเมินจะนำไปรับรองการประเมินมาตรฐานวิชาชีพครูในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ด้วย การประเมินวิทยฐานะครั้งนี้จึงเชื่อมโยง ประสานระหว่างการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาครู และการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ

ประการที่ 3 ใครเป็นผู้ที่อยู่ในข่ายเข้ารับการประเมินได้ตามหลักเกณฑ์ ว.25 และ ว.26 ที่กล่าวถึงตอนแรก ผู้จะขอรับการประเมินให้มี หรือเลื่อนวิทยฐานะ ก็คือผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยเฉพาะการประเมินครั้งแรกที่ยื่นขอรับการประเมินเป็นโอกาสพิเศษ ในวันที่ 4-31 มกราคม 2549 กลุ่มเป้าหมายที่จะรับการประเมินได้ จะมี 2 ประเภท

ประเภทแรก เป็นครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่เคยผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ฯ ในกฎหมายเดิม คือ พ.ร.บ.ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2523 และเป็นผู้มีคุณสมบัติตาม ว.25 เช่น เป็นครูมา 6 ปี รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของ คศ.2 เป็นต้น (ศึกษาหลักเกณฑ์ ว.25) พวกนี้จะได้รับการประเมิน 3 ด้านที่กล่าวแล้ว

ประเภทที่สอง เป็นการประเมินในกรณีพิเศษ พวกนี้เป็นพวกที่เคยผ่านการประเมิน ผลงานทางวิชาการมาแล้ว มีทั้งได้รับอนุมัติ และไม่ได้รับอนุมัติ ผู้ขอรับการประเมินต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ จะมี 4 กรณีด้วยกัน จะได้รับการประเมินต่อยอด ไม่ต้องประเมินครบทั้ง 3 ด้านเหมือนประเภทแรก

กรณีที่ 1 ผู้เคยดำรงตำแหน่งซึ่งผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์มาแล้ว คือ 1.อาจารย์ 2 ระดับ 7 ก่อน 2 ตุลาคม 2539 (ขออาจารย์ 3 ได้รับอนุมัติอาจารย์ 2) 2.ศึกษานิเทศก์ 7 3.อาจารย์ใหญ่ ระดับ 7 ครูใหญ่ ระดับ 7 4.ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 7 และ 5.ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ระดับ 7

กรณีที่ 2 ผู้เคยขอปรับปรุงตำแหน่งให้ได้รับเงินเดือนระดับ 8 แต่ไม่ได้รับอนุมัติ คือ 1.พวกที่ขออาจารย์ 3 เชิงประจักษ์ 2.พวกที่ขออาจารย์ 3 ตามหลักเกณฑ์เดิม 3.ขอศึกษานิเทศก์ ระดับ 8 และ 4.ขออาจารย์ใหญ่ ระดับ 8, ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ระดับ 8 รวมทั้ง หัวหน้าศูนย์ และผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ ระดับ 8 ด้วย

สองกรณีแรกข้างต้น ประเมินต่อยอดด้านวินัยฯ และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานสั้นๆ

กรณีที่ 3 ครูดีเด่นโครงการต่างๆ ได้แก่ ครูแกนนำ ครูต้นแบบ ครูเกียรติยศ ครูในดวงใจ ฯลฯ รวมทั้ง ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ด้วย และต้องเป็นโครงการที่ดำเนินการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดขึ้นไป กรณีนี้ประเมินด้านวินัย และคุณธรรมการปฏิบัติงาน (ไม่ต้องเขียนรายงาน)

กรณีที่ 4 ผู้ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์เดิม ได้แก่ อาจารย์ใหญ่ ระดับ 8 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ระดับ 8 ประเมินด้านวินัย และรายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ซึ่งเป็นการเขียนรายงานสั้น และยื่นขอในวิทยฐานะชำนาญการพิเศษได้ช่วงเดือนเมษายน หรือตุลาคม

และประการสุดท้าย จะประเมินได้เมื่อไหร่ ปีหนึ่งกำหนดให้ขอรับการประเมินได้ 1 ครั้ง มีช่วงเวลาให้ขอรับการประเมินได้ 2 ช่วง ช่วงแรก 1-30 เมษายน ถ้าอนุมัติมีผลไม่ก่อน 1 พฤษภาคม ช่วงที่สอง 1-31 ตุลาคม ถ้าอนุมัติ มีผลไม่ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน สำหรับในปีนี้ให้ขอรับการประเมินเป็นโอกาสพิเศษได้ ระหว่างวันที่ 4-31 มกราคม 2549 ถ้าอนุมัติมีผลไม่ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 เฉพาะวิทยฐานะชำนาญการทุกสายงาน ส่วนวิทยฐานะอื่นให้เริ่มตามปกติในเดือนเมษายน หรือตุลาคม

สรุปแล้ว กระบวนการประเมินวิทยฐานะนี้จะผลักดันให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกิดการพัฒนาตนเองตามทิศทางของการประเมิน ครูต้องตื่นตัวว่าจะถูกประเมินในเรื่องใดบ้าง แล้วพยายามพัฒนาตนเองเข้าสู่มาตรฐาน โดยผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้ที่จะต้องสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา กรรมการประเมินก็ต้องเข้าใจจุดประสงค์ของการประเมิน โดยเฉพาะกรรมการ ที่เป็นผู้บริหารการศึกษาใช้กลไกการประเมินวิทยฐานะนี้ ในการบริหาร และพัฒนาครู หากทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างเข้าใจ เจตนารมณ์ของการประเมิน เชื่อว่าการประเมินวิทยฐานะจะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาที่สำคัญ


ที่มา - มติชนรายงัน หน้า 7 - วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2549 ปีที่ 29 ฉบับที่ 10179

http://www.moe.go.th/images/1100934602jobatlearncom1.gif
บริการคืองานของผมครับ
http://www.mrta.co.th/main/images/15.gif


chaly2496@yahoo.com

ตอบกลับกระทู้นี้
  ไอคอนข้อความ :
** ชื่อ : สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ
** Security Code : ! ใส่ Code ตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
กรุณากด F5 หาก Security Code ไม่แสดงผล
  อีเมล์ :
  รูปภาพประกอบ : ขนาดไม่เกิน 100KB **สมาชิกเท่านั้น
(BBZnet.com เพิ่มเนื้อที่เก็บภาพให้แต่ละบอร์ดมากถึง 1GB ต้องการมีเว็บบอร์ดของตัวเอง คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก)
  ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
** ข้อความ :

ไอคอนอื่นๆ
  ใช้ไอคอน
B i U URL CENTER IMG Li Font QUOTE Special Tag
( เปลี่ยนไปใช้งานแบบ HTML Editor Mode, ต้องการ IE6+ และเปิดใช้งาน Java Script )
    คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ webmaster@bbznet.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด