ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

โครงการประกวดนิทานภาพ “รู้เก็บ รู้ใช้”

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - โครงการประกวดนิทานภาพ “รู้เก็บ รู้ใช้”
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : freewindy IP ADDRESS : 203.130.159.3 , , 203.147.13.52« เมื่อ 29/09/2005 , 18:50:54 » Send Topic Set to Print Page Edit


โครงการประกวดนิทานภาพ “รู้เก็บ รู้ใช้”
แนวคิด
โครงการประกวดนิทานภาพ “รู้เก็บ รู้ใช้” เป็นโครงการสานต่อจากโครงการประกวดเรื่องสั้น “รู้เก็บ รู้ใช้” ปี 2547 โดยมุ่งส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีโอกาสแสดงความคิดสร้างสรรค์ ร่วมถ่ายทอดจินตนาการ และให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการปลูกฝังวัฒนธรรมการออม และการใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่า เห็นความสำคัญของการออม และคุณค่าของเงิน อันเป็นรากฐานสำคัญสู่การสร้างวัฒนธรรมการออมตั้งแต่ยังเยาว์ และนำไปสู่การมีอิสรภาพทางการเงินในอนาคต โดยนำเสนอในรูปแบบของนิทานภาพ
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายผู้อ่านนิทานภาพ คือ เด็กอายุ 5-8 ปี
กลุ่มเป้าหมายผู้ส่งผลงานเข้าประกวด แบ่งเป็น 4 กลุ่ม
1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6)
2. นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
3. ประชาชนทั่วไป
4. ครูผู้สอน และศึกษานิเทศก์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างวัฒนธรรมการออมการลงทุนโดยใช้นิทานเป็นสื่อกลางในการ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการออมให้เยาวชนและประชาชนผู ้สนใจทั่วไป รวมถึงการใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่า
2. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดคว ามรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออมและการลงทุนให้กว้างขวางยิ่งขึ้นในเย าวชน
3. เพื่อให้นิทานภาพที่ได้รับรางวัลเป็นสื่อกลางในการปลูกฝังการรั กการอ่านให้แก่เด็กและอ่านอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คิดได้เก่งโดย สามารถเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทำได้เก่ง (ทำดี) และทำงานเป็น โดยสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวม
เงื่อนไขและเวลาในการส่งผลงานเข้าประกวด
เป็นหนังสือนิทานภาพที่ส่งเสริมจินตนาการสำหรับเด็กวัย 5-8 ปี
เนื้อเรื่องจะต้องนำเสนอเกี่ยวกับการออมและการใช้เงินอย่างรู้คุณค่า ภายใต้แนวคิด “รู้เก็บ รู้ใช้”
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นเรื่องที่เขียนขึ้นใหม่ โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก ไม่ลอกเลียน แปล หรือดัดแปลงจากผลงานของผู้อื่น หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องระบุชื่อ นามสุกล ผู้ส่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail (ถ้ามี) ให้ชัดเจนในเอกสารแนบท้ายผลงาน ซึ่งเอกสารแนบท้ายนี้จะไม่นับรวมเป็นส่วนหนึ่งของผลงาน
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งเป็นผลงานเดี่ยว หรือกลุ่ม (ไม่เกินกลุ่มละ 3 คน) โดยผู้ส่งผลงานเป็นกลุ่มต้องอยู่ในประเภทการประกวดเดียวกัน และสามารถส่งได้มากกว่า 1 เรื่อง ซึ่งกรณีที่ได้รับรางวัลมากกว่า 1 เรื่อง ตลาดหลักทรัพย์ฯ สงวนสิทธิ์ให้รางวัลที่ได้รับคะแนนสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
ต้องส่งผลงานเป็นภาพต้นฉบับพร้อมพิมพ์จำนวน 24 หรือ 32 หน้า พร้อมเล่มตัวอย่างเสมือนจริง จำนวน 1 ชุด โดยไม่จำกัดขนาดเล่ม
ต้นฉบับเรื่องเป็นตัวพิมพ์ดีดหรือคอมพิวเตอร์ขนาดตัวหนังสือ 16 พอยท์ หรือลายมือเขียนตัวบรรจง

ภายหลังการตัดสิน ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือเป็นสิทธิ์ในการพิจารณาจัดพิมพ์ ดัดแปลง และเผยแพร่ โดยผลงานเขียนใดได้รับการตีพิมพ์โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้เขียนผลงานนั้นจะได้ค่าลิขสิทธิ์ในอัตราตามที่ตลาดหลักทรัพย ์ฯ กำหนดเป็นการตอบแทน
ผลงานส่งประกวดที่ไม่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารอบ 10 เรื่องในแต่ละประเภท ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่ส่งต้นฉบับคืนให้ เว้นแต่จะมีการติดต่อขอรับต้นฉบับคืนด้วยตนเองภายใน 14 วัน หลังการประกาศผลรางวัล
วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด
ส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดต่อไปนี้
โครงการประกวดนิทานภาพ “รู้เก็บ รู้ใช้”
ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ชั้น 6 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
กรณีส่งด้วยตนเอง สามารถส่งได้ทุกวันทำการ เวลา 08.30 – 17.00 น.
กรณีส่งทางไปรษณีย์จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
S-E-T Call Center โทรศัพท์ 0-2229-2222
ประเภทรางวัล
- รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด แบ่งประเภทของรางวัลตามประเภทของผู้ส่งเข้าประกวดตามรายละเอียด ดังนี้
ประเภทรางวัล
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับครูผู้สอน /ศึกษานิเทศก์ ระดับนิสิต นักศึกษา
ระดับประชาชนทั่วไป


- ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบ 10 เรื่องสุดท้ายของแต่ละประเภทจะได้รับประกาศนียบัตร

- ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกอันดับ 4-10 ของแต่ละประเภท จะได้รับเงินรางวัลเรื่องละ 3,000 บาท

- สถาบันการศึกษาของผู้ได้รับรางวัลประเภทนิทานภาพดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 1 และอันดับ 2 จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมมุมหนังสือความรู้ตลาดทุนมูลค่ากว่า 20,000 บาท

กำหนดระยะเวลาดำเนินการ
- แถลงข่าว 22 กันยายน 2548

- ปิดรับสมัครผลงาน 31 มกราคม 2549

- ประกาศผลการตัดสิน 30 เมษายน 2549 (วันครบรอบก่อตั้ง ตลาดหลักทรัพย์ฯ)
รายชื่อคณะทำงานโครงการประกวดนิทาน “รู้เก็บ รู้ใช้”
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
1. คุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. คุณคณิต คุณาวุฒิ กรรมการ บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด
คณะทำงาน
1. ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์ ประธานคณะทำงาน
2. ศ. คุณหญิงแม้นมาศ ชวลิต คณะทำงาน
3. คุณนวพร เรืองสกุล คณะทำงาน
4. คุณธนะชัย สันติชัยกูล คณะทำงาน
5. คุณสุวดี จงสถิตย์วัฒนา คณะทำงาน
6. คุณระริน อุทกะพันธุ์ คณะทำงาน
7. ผศ. รพินทร ณ ถลาง คณะทำงาน
8. ผศ. พรทิพย์ แก้วบุญเรือง คณะทำงาน
9. คุณพันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์ คณะทำงาน
10. คุณจิราพร คูสุวรรณ คณะทำงาน
11. คุณรัชชพล เหล่าวานิช คณะทำงาน
12. คุณลดาวัลย์ กันทวงศ์ คณะทำงาน
13. คุณผาณิต เกิดโชคชัย คณะทำงาน
14. คุณปนัดดา เพิ่มประโยชน์ คณะทำงาน
รายชื่อคณะกรรมการตัดสินการประกวด
1. คุณวิริยะ สิริสิงห ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวด
2. คุณชมัยพร แสงกระจ่าง นักเขียนอิสระ
3. คุณชีวัน วิสาสะ นักเขียนและนักวาดภาพประกอบหนังสือเด็ก
4. ผศ. ดร. ผดุง พรมมูล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงการพิเศษ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
5. ดร. ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6. คุณอัจฉรา ประดิษฐ์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
7. คุณพิษณุ ศุภนิมิตร อาจารย์ประจำคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
8. คุณธีรวงศ์ ธนิษฐ์เวธน์ ผู้อำนวยการสมาคมไทสร้างสรรค์
9. คุณผาณิต เกิดโชคชัย ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

windy_poo1@yahoo.com

ตอบกลับกระทู้นี้
  ไอคอนข้อความ :
** ชื่อ : สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ
** Security Code : ! ใส่ Code ตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
กรุณากด F5 หาก Security Code ไม่แสดงผล
  อีเมล์ :
  รูปภาพประกอบ : ขนาดไม่เกิน 100KB **สมาชิกเท่านั้น
(BBZnet.com เพิ่มเนื้อที่เก็บภาพให้แต่ละบอร์ดมากถึง 1GB ต้องการมีเว็บบอร์ดของตัวเอง คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก)
  ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
** ข้อความ :

ไอคอนอื่นๆ
  ใช้ไอคอน
B i U URL CENTER IMG Li Font QUOTE Special Tag
( เปลี่ยนไปใช้งานแบบ HTML Editor Mode, ต้องการ IE6+ และเปิดใช้งาน Java Script )
    คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ webmaster@bbznet.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด