ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

เครื่องราชอิสรยาภรณ์

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - เครื่องราชอิสรยาภรณ์
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : ตอบกลับ IP ADDRESS : 125.24.136.11 , ,« เมื่อ 10/10/2006 , 12:47:46 » Send Topic Set to Print Page Edit


    อยากให้รวบรวมสิทธิสวัสดิการที่ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานราชการ พึงจะได้รับทราบว่าตนเองมีสิทธิได้รับอะไร ระดับ/ชั้น ไหน เช่น การเลื่อนระดับของตำแหน่งต่าง ๆ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เงินประจำตำแหน่ง การเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ฯลฯ ให้นำระเบียบในแต่ละเรื่องหรือสิทธิต่าง ๆ ขั้นตอนการยื่นสิทธิ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ที่ทุกคนพึงจะได้รับของตนเองบัญชีแสดงคุณสมบัติของผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ของข้าราชการ
ลำดับ ตำแหน่ง เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา หมายเหตุ
1. ระดับ 1 ร.ง.ม. ร.ท.ช. ขอพระราชทานได้เฉพาะกรณีพิเศษเท่านั้น 1. ต้องมีระยะเวลารับ
ราชการติดต่อกันมาแล้ว
2. ระดับ 2 บ.ม. บ.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม. ไม่น้อยกว่า 5 ปี
2. ดำรงตำแหน่ง ระดับ 2 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ บริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่ม
ขอ บ.ช. เข้ารับราชการจนถึงวัน
ก่อนวันพระราชพิธี
3. ระดับ 3 จ.ม. จ.ช. 1. ดำรงตำแหน่งระดับ 3 หรือ ระดับ 4 เริ่มขอพระราชทาน จ.ม. เฉลิมพระชนมพรรษา
ระดับ 4 2. ดำรงตำแหน่งระดับ 3 และหรือระดับ 4 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ของปีที่จะขอพระราชทาน
บริบูรณ์ขอ จ.ช. ไม่น้อยกว่า 60 วัน

4. ระดับ 5 ต.ม. ต.ช. 1. ดำรงตำแหน่งระดับ 5 หรือระดับ 6 เริ่มขอพระราชทาน ต.ม. 2. ลำดับ 2-5 ซึ่งกำหนด
ระดับ 6 2. ดำรงตำแหน่ง ระดับ 5 และหรือระดับ 6 มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี ระยะเวลาเลื่อนชั้นตรา
บริบูรณ์ขอ ต.ช. 5 ปี หมายถึงต้องดำรง
ตำแหน่งในระดับนั้น ๆ
5. ระดับ 7 ท.ม. ท.ช. 1. ดำรงตำแหน่งระดับ 7 หรือระดับ 8 เริ่มขอพระราชทาน ท.ม. รวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
ระดับ 8 2. ดำรงตำแหน่งระดับ 7 และหรือระดับ 8 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 5 ปี บริบูรณ์ ก่อนวัน
บริบูรณ์ขอ ท.ช. พระราชพิธีเฉลิมพระชนม
6. ระดับ 8 - ป.ม. 1. ได้รับเงินเดือนเต็มขั้นของระดับ 8 พรรษาของปีที่จะขอพระ
2. ดำรงตำแหน่งบังคับบัญชา ราชทาน ไม่น้อยกว่า
3. ได้ ท.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ ขอ ป.ม. 60 วัน
4. ให้ขอได้ในปีก่อนปีที่จะเกษียณอายุราชการ
หรือในปีที่เกษียณอายุราชการเท่านั้น
7. ระดับ 9 - ม.ว.ม. 1. ได้ ท.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี บริบูรณ์ขอ ป.ม. ลำดับ 7-9 การขอกรณี
2. ได้ ป.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี บริบูรณ์ขอ ป.ช. ปีที่เกษียณอายุราชการ
3. ได้ ป.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ขอ ม.ว.ม. ตามข้อ 4 หรือข้อ 5 แล้วแต่
4. ในปีที่เกษียณอายุราชการให้ขอสูงขึ้นอีก 1 ชั้นตรา แต่ไม่เกิน ป.ช. กรณี ให้ขอปีติดกันได้
เว้นกรณีลาออก


ลำดับ ตำแหน่ง เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา หมายเหตุ
8. ระดับ 10 - ม.ป.ช. 1. ให้เลื่อนชั้นตราได้ตามลำดับทุกปีจนถึงชั้น ป.ม. ลำดับ 7-9 การขอกรณี
2. ได้ ป.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี บริบูรณ์ขอ ป.ช. ปีที่เกษียณอายุราชการ
3. ได้ ป.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี บริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. ตามข้อ 4 หรือข้อ 5 แล้วแต่
4. ได้ ม.ว.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ขอ ม.ป.ช. กรณี ให้ขอปีติดกันได้
5. ในปีที่เกษียณอายุราชการให้ขอสูงขึ้นอีก 1 ชั้นตรา แต่ไม่เกิน
ม.ว.ม. เว้นกรณีลาออก
9. ระดับ 11 - ม.ป.ช. 1. ได้ ป.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี บริบูรณ์ขอ ป.ช.
2. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี บริบูรณ์ขอ ม.ว.ม.
3. ได้ ม.ว.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี บริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช.
4. ในปีที่เกษียณอายุราชการให้ขอสูงขึ้นอีก 1 ชั้นตรา
เว้นกรณีลาออก
บัญชีแสดงคุณสมบัติของผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ของลูกจ้างประจำ
ตำแหน่ง เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้น หมายเหตุ
ลูกจ้างประจำ ซึ่งได้รับเงินค่าจ้างตั้งแต่อัตรา บ.ม. จ.ม. 1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม. 1. ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาเป็น
เงินเดือนขั้นต่ำของข้าราชการพลเรือน 2. ได้ บ.ม.แล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปีบริบูรณ์
ระดับ 3 แต่ไม่ถึงขั้นต่ำของอัตราเงินเดือน บริบูรณ์ ขอ บ.ช. นับตั้งแต่วันเริ่มจ้างจนถึงวันก่อน
ข้าราชการ ระดับ 6 3. ได้ บ.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า วันพระราชพิธีเฉลิมพระชนม
5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม. พรรษา ของปีที่จะขอพระราชทาน
ไม่น้อยกว่า 60 วัน (ต้องมีคุณสมบัติ
ครบก่อนวันที่ 6 ตุลาคม ของปี
ที่จะขอพระราชทาน)
ลูกจ้างประจำ ซึ่งได้รับค่าจ้างตั้งแต่อัตรา บ.ช. จ.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ช. 2. ต้องเป็นลูกจ้างประจำของส่วน
เงินเดือนขั้นต่ำของข้าราชการพลเรือน 2. ได้ บ.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า ราชการ ตามระเบียบกระทรวง
ระดับ 6 ขึ้นไป 5 ปี บริบูรณ์ ขอ จ.ม. การคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำ
3. ได้ จ.ม.มาแล้ว ไม่น้อยกว่า ของส่วนราชการและหมายความ
5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช. รวมถึงลูกจ้างประจำของราชการ
ส่วนท้องถิ่นเมืองพัทยาและกรุงเทพ
มหานคร แต่ไม่หมายความถึง
ลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียน
3. ต้องเป็นลูกจ้างประจำที่มีชื่อและ
ลักษณะงานเป็นลูกจ้างโดยตรง
หมวดฝีมือ หรือลูกจ้างประจำ
ที่มีชื่อและลักษณะเหมือนข้าราชการ


ตอบกลับกระทู้นี้
  ไอคอนข้อความ :
** ชื่อ : สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ
** Security Code : ! ใส่ Code ตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
กรุณากด F5 หาก Security Code ไม่แสดงผล
  อีเมล์ :
  รูปภาพประกอบ : ขนาดไม่เกิน 100KB **สมาชิกเท่านั้น
(BBZnet.com เพิ่มเนื้อที่เก็บภาพให้แต่ละบอร์ดมากถึง 1GB ต้องการมีเว็บบอร์ดของตัวเอง คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก)
  ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
** ข้อความ :

ไอคอนอื่นๆ
  ใช้ไอคอน
B i U URL CENTER IMG Li Font QUOTE Special Tag
( เปลี่ยนไปใช้งานแบบ HTML Editor Mode, ต้องการ IE6+ และเปิดใช้งาน Java Script )
    คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ webmaster@bbznet.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด