ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

โควต้าเตรียม

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - โควต้าเตรียม
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : ...ปิ่นอีกแล้น!!...55+ IP ADDRESS : 58.8.171.195 , , 192.168.1.47« เมื่อ 23/12/2008 , 22:04:41 » Send Topic Set to Print Page Edit
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนโควตาจังหวัด
เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2552
-------------------------------------------
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาประกาศรับนักเรียนโควตาจังหวัด เข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2552 ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนที่รับทุกประเภท จากภูมิภาคของเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด ดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัครพิจารณาจาก
1.1 ทะเบียนบ้านและที่ตั้งของโรงเรียน
1.1.1 นักเรียนต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านที่ตั้งในเขตพื้นที่ของจังหวัดไม่น้อยกว่า 2 ปี (นับถึง 16 พฤษภาคม 2552) และต้องได้ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 และกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสถานศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดนั้น
1.1.2 กรณีนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษและได้ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่อยู่ในเขตพื้นที่ ของจังหวัดนั้น ให้ใช้โควตาของจังหวัดตามที่โรงเรียนตั้งอยู่ ( รายชื่อโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษดังแนบในประกาศหน้า 2 ) ตัวอย่างเช่น ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครแต่เรียนที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม จะมีสิทธิ์สมัครประเภทโควตาของจังหวัดนครปฐม เท่านั้น
1.2 มีผลการเรียนในกลุ่มสาระฯที่นักเรียนต้องการสมัครเรียนตามเกณฑ์ดังนี้
1.2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้น วิทย์ – คณิต นักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้น ม.1–ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.80 และต้องมีระดับคะแนนในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน คณิตศาสตร์เพิ่มเติมไม่ต่ำกว่า 4.00 ระดับคะแนนในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์เพิ่มเติมไม่ต่ำกว่า 4.00
1.2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้น ภาษา – ฝรั่งเศส, เยอรมัน, ญี่ปุ่น นักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้น ม.1–ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.80 และต้องมีระดับคะแนนในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ภาษาไทยเพิ่มเติมไม่ต่ำกว่า 4.00 สังคมศึกษาพื้นฐาน สังคมศึกษาเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 4.00 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 4.00
1.2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้น ภาษา – คณิต นักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้น ม.1–ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.80 และต้องมีระดับคะแนนในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ภาษาไทยเพิ่มเติมไม่ต่ำกว่า 4.00 คณิตศาสตร์พื้นฐาน คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 4.00 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 4.00
2. การรับสมัครและการคัดเลือก
2.1 นักเรียนติดต่อรับใบสมัครได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาของ นักเรียนตามกำหนดที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดแจ้ง หรือใช้ใบสมัครจาก www.triamudom.ac.th
2.2 การคัดเลือกจะดำเนินการโดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ของจังหวัดนั้นเป็นประธาน และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดทุกท่านเป็นกรรมการร่วม
2.3 กรรมการส่งผลการคัดเลือกพร้อมหลักฐานให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภายในวันศุกร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 หากพ้นกำหนดจะถือว่าจังหวัดนั้นสละสิทธิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จะยืนยันผลการคัดเลือกไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัด ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม 2552 ทั้งนี้ผลการคัดเลือกของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาถือเป็นที่สิ้นสุด
2.4 นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกต้องไปรายงานตัวที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ตึก 2 ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2552 เวลา 08.30 - 11.30 น. พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้
1) หนังสือส่งตัวจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1
2) รูปถ่ายขนาด 3  4 ซ.ม. (ไม่รวมกรอบ) 3 รูป แต่งกายเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
3) สำเนา ปพ.1 ระบุผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2
2.5 นักเรียนที่ไปรายงานตัวทุกคนต้องเข้าทดสอบเพื่อจัดชั้นเรียนตามสถานที่ที่โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษากำหนด พร้อมกับนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือก ในวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2552 เวลา 08.30 - 15.30 น. ถ้าไม่เข้าทดสอบถือว่าสละสิทธิ์
*หมายเหตุ 1. รายชื่อโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
1.1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 โรงเรียน
โรงเรียน จังหวัดในพื้นที่บริการ
1) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี ปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร
2) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส
โรงเรียน จังหวัดในพื้นที่บริการ
3) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สงขลา ชุมพร พัทลุง สุราษฎร์ธานี
4) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง ภูเก็ต กระบี่ พังงา ระนอง
5) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี
6) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ลพบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี
7) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์
8) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่
แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน
9) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย อุดรธานี ขอนแก่น สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู
10) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ นครพนม มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ
11) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ ศรีสะเกษ
สุรินทร์
12) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว
1.2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 9 โรงเรียน
โรงเรียน จังหวัดในพื้นที่บริการ
1) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร
2) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สงขลา ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง
3) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่ ภูเก็ต ตรัง พังงา ระนอง
โรงเรียน จังหวัดในพื้นที่บริการ
4) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม
5) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี อุทัยธานี ลพบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง
6) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก เลย กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร สุโขทัย อุตรดิตถ์
7) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี นครพนม มหาสารคาม ยโสธร มุกดาหาร ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ สกลนคร ขอนแก่น อุดรธานี
8) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ ขอนแก่น
9) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว
1.3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 12 โรงเรียน
โรงเรียน จังหวัดในพื้นที่บริการ
1) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
2) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระศรีนครินทร์ ยะลา ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สตูล
3) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สงขลา ชุมพร พัทลุง สุราษฎร์ธานี
4) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง
5) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี

โรงเรียน จังหวัดในพื้นที่บริการ
6) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระศรีนครินทร์ ลพบุรี ลพบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี
7) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร กำแพงเพชร พิษณุโลก ตาก นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์
8) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา พะเยา เชียงใหม่ เชียงราย น่าน แพร่
แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน
9) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู หนองบัวลำภู อุดรธานี ขอนแก่น เลย สกลนคร หนองคาย
10) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ นครพนม มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ
11) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์
12) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยอง ระยอง ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว
1.4 โรงเรียนมกุฎราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง
พื้นที่บริการทั่วประเทศ
1.5 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม
พื้นที่บริการทั่วประเทศ
1.6 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จังหวัดราชบุรี
พื้นที่บริการทั่วประเทศ
1.7 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี
พื้นที่บริการทั่วประเทศ
1.8 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม
พื้นที่บริการทั่วประเทศ
ประกาศ ณ วันที่ ธันวาคม พ.ศ. 2551


ปล.http://www.triamudom.ac.th/


แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : CinderellA IP ADDRESS : 125.27.124.91 , ,« Reply #1 เมื่อ 04/01/2009 , 17:05:24 » Edit
เข้าเรียนม.4 ใหม่ได้ปะ??


อยากไปเตรียมโว้ยยยยยย


เพื่อนแกอ่านะ
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : TaleS IP ADDRESS : 203.113.115.57 , ,


View full-size image

Posts : 7
Replies : 256
« Reply #2 เมื่อ 04/01/2009 , 20:42:06 » Edit
เหอะๆ นู๋พอจะเข้าได้มะค่ะพี่ปิ่น

โฮ๊ะๆๆๆๆ
http://203.144.244.115/images/Z2E_wing-of-love.gif
เหมือนบุญเก่าที่ทำร่วมกันมา ยิ่งไม่ชอบหน้าก็ยิ่งได้เจอบ่อยครั้ง คนเซอเชยก็เลยซัดใจจังงัง อยากบอกใช่จังแต่ก็ยังอ๊ายอาย..~
sdsdsd@hotmail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : ปิ่น IP ADDRESS : 58.8.242.68 , , 192.168.1.47
« Reply #3 เมื่อ 11/01/2009 , 21:02:05 » Edit
จะซิ่วมามั้ยหล่ะคะน้องงงงงงงง

55+
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : หดฟ IP ADDRESS : 124.122.203.234 , ,« Reply #4 เมื่อ 13/09/2010 , 18:16:55 » Edit
ภาษาไรอ่ะ
กดหะ
ตอบกลับกระทู้นี้
  ไอคอนข้อความ :
** ชื่อ : สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ
** Security Code : ! ใส่ Code ตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
กรุณากด F5 หาก Security Code ไม่แสดงผล
  อีเมล์ :
  รูปภาพประกอบ : ขนาดไม่เกิน 100KB **สมาชิกเท่านั้น
(BBZnet.com เพิ่มเนื้อที่เก็บภาพให้แต่ละบอร์ดมากถึง 1GB ต้องการมีเว็บบอร์ดของตัวเอง คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก)
  ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
** ข้อความ :

ไอคอนอื่นๆ
  ใช้ไอคอน
B i U URL CENTER IMG Li Font QUOTE Special Tag
( เปลี่ยนไปใช้งานแบบ HTML Editor Mode, ต้องการ IE6+ และเปิดใช้งาน Java Script )
    คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ webmaster@bbznet.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด