ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

ใบประกอบวิชาชีพครู

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - ใบประกอบวิชาชีพครู
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : เสธ.ต้อม(admin) IP ADDRESS : 202.57.152.94 , , 10.0.17.94

View full-size image

Posts : 21
Replies : 93


« เมื่อ 12/11/2006 , 12:24:40 » Send Topic Set to Print Page Edit


ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กำหนดให้วิชาชีพครูผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา เป็นวิชาชีพควบคุม (วิชาชีพควบคุมอื่นให้เป็นไปตามกฎกระทรวง) ผู้ที่จะประกอบวิชาชีพ ควบคุม ต้องได้รับอนุญาตจากคุรุสภาจึงจะประกอบวิชาชีพได้ ดังนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น(ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง) ที่จัดการศึกษาในสถานศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน และวุฒิศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ประเภทของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มี 4 ประเภท คือ
1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
4. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมทุกตำแหน่งจะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เมื่อจะประกอบวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่น ก็จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพประเภทนั้น ๆ อีก

การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต

ผู้ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตให้ยื่นคำขอต่อคุรุสภาตามแบบที่กำหนด พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
1. ครูซึ่งเป็นสมาชิกคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 อยู่แล้ว ก่อนพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใช้บังคับให้ยื่นคำขอตามแบบที่กำหนด พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(2) สำเนาบัตรสมาชิกคุรุสภาหรือหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกคุรุสภาตามตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 หรือหลักฐานอื่นที่ใช้แทนกันได้
(3) รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน จำนวน 2 รูป
2. ครู ซึ่งลาออก หรือเกษียณอายุราชการ หรือพ้นจากหน้าที่ครูตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใช้บังคับ ผู้ใดประสงค์ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอตามแบบที่กำหนดพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตาม ข้อ 1
3. ครูซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ทำการสอนอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มีผลใช้บังคับ ที่มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือปริญญาอื่นที่ก.ค. กำหนดให้เป็นคุณวุฒิที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูก่อนวันที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใช้บังคับ ให้ยื่นคำขอตามแบบที่กำหนดพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามข้อ 1 ยกเว้น (2)
4. ครูอัตราจ้างตามสัญญาจ้างที่มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือปริญญาอื่นที่ ก.ค.กำหนดให้เป็นคุณวุฒิที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูก่อนวันที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใช้บังคับให้ยื่นคำขอตามแบบที่กำหนด พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตาม ข้อ 1 ยกเว้น (2)

5. ผู้มีวุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือปริญญาอื่นที่ ก.ค. กำหนดให้เป็นคุณวุฒิที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูก่อนวันที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2546 ใช้บังคับ ผู้ใดประสงค์ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอต่อคุรุสภาตามแบบที่กำหนดพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(1) สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(2) หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
(3) รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน จำนวน 2 รูป
ทั้งนี้ให้ยื่นภายในเวลาไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใช้บังคับ

6. ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวอยู่ก่อนพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลาการทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใช้บังคับ ให้ยื่นขอขึ้นทะเบียน รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และยื่นคำขอขั้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่น แล้วแต่กรณีตามแบบที่กำหนดพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานข้อ 1
7. ผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใช้บังคับ ให้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และยื่นคำขอทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามแบบที่กำหนด พร้อมด้วยเอกสาร และหลักฐานตามข้อ 1
8. ให้วุฒิปริญญาทางการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาที่สถาบันการศึกษาเปิดการสอนอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มีผลใช้บังคับเป็นคุณวุฒิที่ใช้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
การยื่นคำขอตามผู้ยื่นคำขอต้องชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตในอัตราที่กำหนดตามประกาศของรัฐมนตรี และให้ผู้ที่มีคุณสมบัติยื่นคำขอภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ และในระหว่างที่ยังไม่ได้ยื่นคำขอให้มีสิทธิประกอบวิชาชีพเสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต รวมทั้งในระหว่างดำเนินการออกใบอนุญาตก็ให้มีสิทธิประกอบวิชาชีพเสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต

**********************

อ้างตามระเบียบ ข้อ 5 และ ข้อ 8 พวกเรามีสิทธิ ในการขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ทุกคน

ช่วงนี้รอการประสานงานจาก ครุสภา หากคืบหน้าประการใด ผมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง[hr size=1] ข้าน้อยฯ พงษ์ศักดิ์ แก้วแสนเมือง
edit : 12/11/2006,12:54:38 (admin)
pongsak_ksm@hotmail.com

แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : tor IP ADDRESS : 124.157.206.23 , ,« Reply #1 เมื่อ 13/11/2006 , 12:30:25 » Edit
อยากได้เหมือนกัน เพราะวันใดอาจจะได้เป็นครู เพราะตอนนี้โครตเศร้า พิซซ่าเขาไม่รับคนอ้วน ไม่รู้ว่าจะโดนไล่ออกเมื่อไร
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : เสธ.ต้อม(admin) IP ADDRESS : 202.57.152.93 , , 10.0.17.58


View full-size image

Posts : 23
Replies : 95
« Reply #2 เมื่อ 13/11/2006 , 19:00:43 » Edit
ลดความอ้วนก่า
ข้าน้อยฯ พงษ์ศักดิ์ แก้วแสนเมือง
pongsak_ksm@hotmail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : เสธ.ต้อม(admin) IP ADDRESS : 203.150.193.137 , ,


View full-size image

Posts : 35
Replies : 138


« Reply #3 เมื่อ 04/02/2007 , 21:51:05 » Edit
ตอนนี้ครุสภา ประกาศแล้วว่า พวกเรามีสิทธิ์ ได้รับใบประกอบวิชาชีพ โดยให้ยื่นขอรับใบประกอบวิชาชีพได้ตลอด


ข้าน้อยฯ พงษ์ศักดิ์ แก้วแสนเมือง
pongsak_ksm@hotmail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : tiwcup IP ADDRESS : 222.123.29.106 , ,


Posts : 8
Replies : 50
« Reply #4 เมื่อ 07/02/2007 , 15:14:27 » Edit
เอาตวย
tiwcup_su@hotmail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : เสธ.ต้อม(admin) IP ADDRESS : 203.158.160.32 , , 10.0.17.59


View full-size image

Posts : 35
Replies : 139
« Reply #5 เมื่อ 08/02/2007 , 13:26:18 » Edit
ขอรับเอกสาร คส.1 ได้ที่ ผมตลอดเวลา ครับ

edit : 13/02/2007,21:56:31 (admin)
pongsak_ksm@hotmail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : E_loong IP ADDRESS : 203.150.102.32 , ,


Posts : 0
Replies : 4


« Reply #6 เมื่อ 13/02/2007 , 22:05:44 » Edit
ได้รับเอกสารแล้ว เพื่อขอใบประกอบวิชาชีพแล้ว
กำลังจะส่งไปรษณีย์
จะไจ๋เน้อ เพื่อน+น้องๆอันเป็นที่รัก
peeda_s@hotmail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : jin IP ADDRESS : 61.19.145.190 , , 61.19.145.190, 61.19.145.190


Posts : 0
Replies : 15
« Reply #7 เมื่อ 14/02/2007 , 08:55:06 » Edit
อยากได้ อยากได้ ๆๆๆๆๆๆๆๆ
p.udtatan@hotmail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : เสธ.ต้อม(admin) IP ADDRESS : 203.150.136.146 , ,


View full-size image

Posts : 35
Replies : 140
« Reply #8 เมื่อ 14/02/2007 , 21:40:08 » Edit
ส่งเอกสารไปให้ทุกท่านแล้ว ทางเมล์ที่ให้ไว้ครับ
ข้าน้อยฯ พงษ์ศักดิ์ แก้วแสนเมือง
pongsak_ksm@hotmail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : เสธ.ต้อม(admin) IP ADDRESS : 125.24.151.22 , ,


View full-size image

Posts : 42
Replies : 170


« Reply #9 เมื่อ 01/04/2007 , 17:58:16 » Edit
ขอกันรึยังว่า พวกมึงอ่ะ
ข้าน้อยฯ พงษ์ศักดิ์ แก้วแสนเมือง
pongsak_ksm@hotmail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : alek IP ADDRESS : 203.158.160.23 , , 10.0.102.180


Posts : 0
Replies : 7
« Reply #10 เมื่อ 20/04/2007 , 11:45:59 » Edit
อีกไม่นาน
hs5ynj_cm@hotmail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : jin IP ADDRESS : 61.19.145.190 , , 61.19.145.190, 61.19.145.190


Posts : 0
Replies : 44
« Reply #11 เมื่อ 20/04/2007 , 21:13:43 » Edit
ส่งเมื่อไรบอกตวยเน้อ
p.udtatan@hotmail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : เสธ.ต้อม(admin) IP ADDRESS : 125.24.139.97 , ,


View full-size image

Posts : 43
Replies : 172


« Reply #12 เมื่อ 21/04/2007 , 11:23:58 » Edit
ฮาส่งไปเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ ละ ยังบ่าได้เลย
ข้าน้อยฯ พงษ์ศักดิ์ แก้วแสนเมือง
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : เสธ.ต้อม(admin) IP ADDRESS : 202.57.152.91 , , 10.0.17.59


View full-size image

Posts : 50
Replies : 233
« Reply #13 เมื่อ 03/09/2007 , 18:17:02 » Edit
Loading...

ข้าน้อยฯ พงษ์ศักดิ์ แก้วแสนเมือง
pongsak_ksm@hotmail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : เสธ.ต้อม(admin) IP ADDRESS : 118.172.53.125 , ,


View full-size image

Posts : 54
Replies : 249
« Reply #14 เมื่อ 07/02/2008 , 23:46:48 » Edit
ตอนนี้สามารถยื่นขอผ่านทางเวปไซต์ได้ www.ksp.or.th


ข้าน้อยฯ พงษ์ศักดิ์ แก้วแสนเมือง
pongsak_ksm@hotmail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : แพรสบัด พลัดถิ่น IP ADDRESS : 124.121.225.84 , ,
« Reply #15 เมื่อ 06/05/2008 , 11:04:10 » Edit
ผมอยากจะทราบมติชัดๆเลยว่า เรียน ปวค. ที่สถาบันไหนคุรุสภาถึงจะให้การรับรองใบประกอบวิชาชีพครู จากการวิเคราะห์ของผมเอง ทุกๆคนต้องการที่จะทราบคำตอบนี้ เพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่ากลัวลงเรียนไปแล้ว ครุสภา ไม่รับรอง ผมเคยโทรศัพท์ไปสอบถามที่คุรุสภา ท่านได้บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีการรับรองจากสถาบันไหนๆ เพราะต้องให้แต่ละสถาบันที่จะเปิดสอนนั้นได้เสนอหลักสูตรมาให้พิจารณาก่อน **เพราะต้องให้แต่ละสถาบันที่จะเปิดสอนนั้นได้เสนอหลักสูตรมาให้พิจารณาก่อน (*ประโยคนี้จำไว้ก่อนอันดับแรก) ผมอยากจะเสนอคุรุสภาอย่างนี้ครับ เพราะผมเห็นปัญหานี้เกิดมานาน และผมก็ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะลงเรียนกับสถาบันไหนเลย **ในเมื่อครุสภา เป็นผู้ที่ตัดสินในการออกใบประกอบวิชาชีพครู ทำไมท่านจึงไม่กำหนดหลักสูตรขึ้นมาล่ะครับว่า แต่ล่ะสถาบันจะต้องสอนวิชาอะไร พูดง่ายๆคือ ท่านก็ทำเป็นแบบแผนซิ แล้วให้สอนเหมือนกันทุกๆสถาบัน หรือแต่ละสถาบันก็นำไปปรับใช้ในการกำหนดหลักสูตร ผู้เรียนจะได้ไม่ขัดข้องใจ ตอนนี้ท่านเหมือนกับกำลังเล่นเกมส์อะไรกันอยู่ก็ไม่รู้ เหมือนกับว่าพ่อกำลังต้องการที่ใช้ให้ลูก 5 คน ทำความสะอาดบ้าน แต่ให้ลูกทั้ง 5 คนไปคิดกันเองว่าจะทำอะไร จากนั้นมาเสนอพ่อ ถ้าพ่อคิดว่าดี พ่อก็จะอนุมัติ อย่างนี้มันยุติธรรมหรอ ในเมื่อคนหนึ่งคนเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติ ทำไมถึงไม่สร้างกฏมาใช้ เพื่อให้คนหลายๆคนที่อยู่ภายใต้อำนาจ ปฏิบัติตาม ** อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าท่านจะคิดกันได้หรือไม่นะ ผมก็งง กับท่านแล้วครับ มีอีก 1 ข้อที่น่าสนใจนะ รู้หรือป่าวว่า คุรุสภา กำลังที่จะทำร้ายผู้ที่ใฝ่เรียนทางอ้อม หากท่านไม่กำหนดหลักสูตรขึ้นมาให้สถาบันต่างๆสอนตามๆกัน หากท่านมัวแต่เล่นเกมส์แบบนี้ รู้ไหม มีตัวอย่าง พอข่าวออกว่า ราชภัฏจันทรเกษม อาจจะได้รับรองใบประกอบวิชาชีพ จากคุรุสภา ให้ทุกท่านไปเช็คดูได้เลยว่า ค่าเล่าเรียนเท่าไหร่ ค่าเล่าเรียนประมาณ 20,000 บาท/เทอม โอ้โห! ยังกับเรียน ปริญญาโท (มหาวิทยาลัยที่ไหนพอรู้ว่าตนจะได้รับรอง ก็รีบขึ้นค่าเล่าเรียนกับแบบชนิดโหดร้าย) ผมถึงบอกว่า ทางออกที่ดีที่สุด ท่านกำหนดหลักสูตรมาเลยว่า สถาบันนั้นๆจะต้องสอนวิชา 1 2 3 ตามลำดับ ดังนี้ จากนั้นก็แจกไปให้ทุกๆสถาบันเลย ใครผ่านเกณฑ์เหล่านี้ ก็สามารถออกใบรับรองได้เลย กรุณาอย่าช้า!
(มาตราฐาน ISOเค้ายังมีข้อกำหนดเลย ว่าใครอยากได้การรับรองจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด มิใช่ว่า ทำไปก่อน แล้วลองส่งมาให้พิจารณา ) กรุณาอย่าหากินบนหลังคน ที่กำลังที่จะต้องการเป็นครู เพราะ ครูคือผู้มีจิตสาธรณะ ครูคือผู้ให้ อยากฝากเป็นแง่คิด หากท่านทำแบบนี้อยู่เรื่อยๆ ใบประกาศก็คงไม่มีความหมายอะไร เท่ากับจิตใจของผู้ที่มีความรักในความเป็นครู ถ้าท่านไม่ออกหลักสูตรแจกจ่ายไปทุกสถาบัน เราก็แทบไม่น่าเชื่อเลยว่า นี่หรือ คุรุสภา สภาแห่งการศึกษา สภาแห่งผู้มีความรู้ โปรดพิจารณาเถิดครับ ผู้คนเค้าขี้เกียจโทรไปถามแล้วว่า "จะต้องเรียน ปวค. ที่ไหนครับ คุรุสภาถึงจะรับรอง และออกใบประกอบวิชาชีพให้ "

123๑นะทฟรสในท
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : songtam IP ADDRESS : 58.137.170.1 , ,« Reply #16 เมื่อ 08/05/2008 , 16:02:19 » Edit
เห็นด้วยอย่างยิ่งครับพี่
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : tawan IP ADDRESS : 125.26.216.216 , ,


Posts : 0
Replies : 1
« Reply #17 เมื่อ 20/02/2009 , 09:15:53 » Edit

สวัสดีครับ ผมอยากรู้ว่าการรับใบประกอบวิชาชีพผมจะรับได้ไหม๊  ผมจบ ป.บัณฑิตมา ปี 50 ผมเป็นครูอัตราจ้างได้ 6 เดือน ผมเลยลาออก  มาทำงานที่ อบต. มาเป็นผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  ผมอยากได้ใบประกอบวิชาชีพ  ผมสามารถขอรับไดไหม๊  แล้วรับยังไง  ช่วยทีครับ

kong_motrad@hotmail.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : พ่อน้องยูโร IP ADDRESS : 125.25.50.49 , ,
« Reply #18 เมื่อ 27/08/2009 , 18:51:44 » Edit
สามารถดาวน์โหลดใบ คส 01.pdf ได้ตามลิงค์นี้ครับ

http://www.edu.buu.ac.th/pdf/cer_ks01.pdfphaitoon2549@yahoo.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : สัมพันธ์ แก้วพรม IP ADDRESS : 118.175.175.35 , ,« Reply #19 เมื่อ 12/01/2010 , 11:48:25 » Edit
ยื่นต่อใบประกอบวิชาชีพครูคั้งที่ 2 ไว้แล้ว เมื่อไหร่จะได้ครับผม
sampan@hotmail.com
ตอบกลับกระทู้นี้
  ไอคอนข้อความ :
** ชื่อ : สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ
** Security Code : ! ใส่ Code ตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
กรุณากด F5 หาก Security Code ไม่แสดงผล
  อีเมล์ :
  รูปภาพประกอบ : ขนาดไม่เกิน 100KB **สมาชิกเท่านั้น
(BBZnet.com เพิ่มเนื้อที่เก็บภาพให้แต่ละบอร์ดมากถึง 1GB ต้องการมีเว็บบอร์ดของตัวเอง คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก)
  ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
** ข้อความ :

ไอคอนอื่นๆ
  ใช้ไอคอน
B i U URL CENTER IMG Li Font QUOTE Special Tag
( เปลี่ยนไปใช้งานแบบ HTML Editor Mode, ต้องการ IE6+ และเปิดใช้งาน Java Script )
    คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ webmaster@bbznet.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด