ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สิทธิประโยชน์ของลูกจ้างประจำ

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - สิทธิประโยชน์ของลูกจ้างประจำ
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : nara IP ADDRESS : 61.19.65.248 , , 61.19.65.248

Posts : 1
Replies : 0


« เมื่อ 15/06/2007 , 23:08:53 » Send Topic Set to Print Page Edit


ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0415/ว22 ลงวันที่ 24 มี.ค.2549 เรื่องการกำหนดอัตราค่าจ้างและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของลูกจ้างประจำที่มีชื่อและลักษณะงานเหมือนข้าราชการ และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415/ว 71 ลงวันที่ 25 เม.ย.2548 เรื่องการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ โดยสำนักงาน กพ. ได้มอบอำนาจให้ส่วนราชการสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องทำความตกลงกับกระทรวงการคลังนั้น ไม่ทราบว่าของโรงพยาบาลนราธิวาส ฯ ได้ดำเนินการแล้วหรือไม่ อย่างไร เพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้แจ้งให้ลูกจ้าง ฯ ทราบเลย ได้ทราบแหล่งข่าวจากสมาคมลูกจ้างประจำแห่งประเทศไทยเท่านั้น ขอทราบข้อมูลด้วย
narathiwat@hotmail.com

สมาชิกเท่านั้นที่สามารถโต้ตอบในกระทู้นี้ได้