ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

แบบเสนอหัวข้อบทความ "การใช้ภาษาเพื่อโน้มน้าวใจในโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับผู้ชายทางโทรทัศน์ " โดย ภาณุวัฒน์ รอดสน 4770262

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - แบบเสนอหัวข้อบทความ "การใช้ภาษาเพื่อโน้มน้าวใจในโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับผู้ชายทางโทรทัศน์ " โดย ภาณุวัฒน์ รอดสน 4770262
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : เบิร์ด บางใหญ่ IP ADDRESS : 58.9.98.240 , ,« เมื่อ 27/01/2008 , 19:22:47 » Send Topic Set to Print Page Edit


แบบเสนอหัวข้อบทความ วิชา ศศภท 406 สัมมนาภาษาไทย

ข้อมูลผู้เขียนบทความ
ชื่อ-สกุล นายภาณุวัฒน์ รอดสน รหัสประจำตัว4770262
กลุ่ม ภาษาศาสตร์ อาจารย์ประจำกลุ่ม อาจารย์ชนกพร พัวพัฒนกุล
โทร085-811-2325 อีเมล Sky_sexyman@hotmail.com

ข้อมูลบทความ
1.ชื่อบทความ
การใช้ภาษาเพื่อโน้มน้าวใจในโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับผู้ชายทางโทรทัศน์

2.ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันนี้โฆษณาถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของกิจกรรมทางการตลาดในการแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อช่วยกระตุ้นส่งเสริมให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจอยากรู้ อยากเห็น จนกระทั่งเกิดความต้องการและซื้อสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยผ่านสื่อประเภทต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ และ โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ นับได้ว่าเป็นสื่อที่เติบโตและได้รับความนิยมจากผู้บริโภคและกลุ่มเจ้าของสินค้ามากที่สุด* เพราะสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีอิทธิพลสูง ซึ่งถูกยอมรับโดยทั่วไป (รศ.มาลี บุญสิริพันธ์, 2550) และยังเป็นตัวกำหนดความต้องการหรือชี้นำผู้บริโภคให้เป็นไปตามที่ต้องการได้ตลอดมา ผู้สร้างสรรค์งานโฆษณาจึงจำเป็นที่จะต้องหาวิธีที่จะทำให้งานโฆษณาของตนน่าสนใจ ซึ่งส่งผลถึงการใช้ภาษาในบทโฆษณาที่จะต้องมุ่งใช้ภาษาที่ทำให้คนจดจำได้และชักจูงให้ซื้อสินค้าหรือบริการ ภาษาที่ใช้ในงานโฆษณาจึงเป็นภาษาที่ต้องผ่านการคิดค้น แสดงถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อดึงดูดความสนใจและโน้มน้าวให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าหรือใช้บริการ

ภาษาโฆษณามีความเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับปัจจัยต่างๆ ตามแต่ละช่วงเวลาที่ทำการโฆษณานั้นๆ เช่นบทโฆษณาจะต้องเหมาะสมกับสินค้า กลุ่มผู้บริโภค การแข่งขันทางธุรกิจในช่วงเวลาที่โฆษณา ในการศึกษาผู้วิจัยเลือกศึกษาโฆษณาที่มุ่งกลุ่มเป้าหมายที่ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผู้ชาย เนื่องจากว่า ในปัจจุบันนี้ผู้ชายได้ให้ความสำคัญกับรูปร่างหน้าตาของตัวเองมากขึ้น อันเนื่องมาจากปัจจัยหลายๆด้าน ทั้งสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป กระแสความนิยมจากต่างประเทศ สื่อต่างๆที่ให้ความสำคัญกับเรื่องภาพลักษณ์ภายนอกมากขึ้น ทำให้ตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผู้ชาย มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้นทุกปี** จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าเพราะเหตุใดผู้ชายจึงมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป หันมาดูแลผิวพรรณ ใช้เครื่องสำอางอย่างเป็นเรื่องปกติ อะไรเป็นสิ่งจูงใจในภาษาที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมทั้งหลายเหล่านี้ทั้งที่ผู้ชายไม่เคยซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาก่อนเลย

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาลักษณะของภาษาชักจูงใจในโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผู้ชายจากสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์โดยศึกษาจากบทโฆษณาในช่วงปี 2549-2551 ในเรื่องของความหมาย ภาษาระดับข้อความ ประโยคและคำ โดยแบ่งเป็นเรื่ององค์ประกอบทางความหมายในบทโฆษณา การเชื่อมโยงข้อความโดยใช้คำศัพท์ในบทโฆษณา ลักษณะการสื่อความหมายในประโยค และถ้อยคำบรรยายลักษณะของผู้ชายที่ใช้ในบทโฆษณา

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* ผลสำรวจของบริษัทท นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) พบว่าในปี 2550 ที่ผ่านมา สื่อโทรทัศน์ยังคงเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมจากเจ้าของสินค้ามากที่สุด เพราะมีการใช้เม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อดังกล่าวสูงสุด คือ 53,484 ล้านบาท รองลงมาจะเป็นหนังสือพิมพ์ มีการใช้เม็ดเงินโฆษณา 15,826 ล้านบาท ขณะที่สื่อวิทยุมีการใช้เม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อวิทยุมูลค่า 6,401 ล้านบาท ส่วนยอดการใช้เม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อนิตยสารมีมูลค่า 5,903 ล้านบาท ขณะที่การใช้เม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อกลางแจ้งในปี 2550 มีมูลค่า 4,480 ล้านบาท สำหรับการใช้เม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อเคลื่อนที่ในปี 2550 มีมูลค่า 956 ล้านบาท

** ผู้จัดการชี้ตลาดรวมผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ชาย มีมูลค่ากว่า 3,339 ล้านบาท มีการเติบโต 22% แบ่งเป็น ผลิตภัณฑ์เพื่อผิวหน้า 2,466 ล้านบาท และ ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย 873 ล้านบาท

3.วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษากลวิธีชักจูงใจในโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผู้ชายทางโทรทัศน์

เพื่อศึกษาลักษณะของภาษาโน้มน้าวใจที่ใช้ในโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
ผู้ชายทางโทรทัศน์ในปัจจุบัน

4.สมมติฐาน
โฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผู้ชายทางโทรทัศน์มีกลวิธีและลักษณะการใช้ภาษาโน้มน้าวใจ โดยแบ่งเป็นเรื่องขององค์ประกอบทางความหมายในบทโฆษณา การเชื่อมโยงข้อความโดยใช้คำศัพท์ในบทโฆษณา ลักษณะการสื่อความหมายในประโยค และถ้อยคำบรรยายลักษณะของผู้ชายที่ใช้ในบทโฆษณา
- ชื่อสินค้าพบมากที่สุดในเรื่องขององค์ประกอบทางความหมาย
- การเชื่อมโยงความโดยการใช้คำเข้าชุดกันพบมากที่สุดในเรื่องของการเชื่อมโยงความโดยการใช้คำศัพท์
- ประโยคที่มีเจตนาสื่อความหมายตรงตามรูปภาษาพบมากที่สุดในเรื่องของการสื่อความหมายในประโยค
- การใช้ถ้อยคำบรรยายลักษณะที่สวยงามของร่างกายพบมากที่สุดในเรื่องของถ้อยคำบรรยายลักษณะของผู้ชายที่ใช้ในบทโฆษณา

5.ข้อมูล (ระบุ) และขอบเขตการศึกษา
- ศึกษาลักษณะภาษาโน้มน้าวใจในโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผู้ชายทางโทรทัศน์ ตั้งแต่ ปี 2549 - 2551
- ศึกษาลักษณะภาษาโฆษณาและวิธีการสื่อความหมายเฉพาะส่วนที่เป็นวัจนภาษาเท่านั้น
- ไม่ศึกษาตัวอักษรหรือข้อความที่ปรากฏในโฆษณา
- ไม่ศึกษาภาษาที่ใช้เพลงประกอบโฆษณา

6.แนวคิดหรือทฤษฎีที่ใช้
ในการวิจัยเรื่อง “การใช้ภาษาเพื่อโน้มน้าวใจในโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับผู้ชายทางโทรทัศน์”
ผู้วิจัยอาศัยแนวคิดเรื่อง ภาษาชักจูงใจ เบอร์เกอร์ (Berger, 1998, p. 65) กล่าวถึงแนวคิดของอริสโตเติลในเรื่องวิธีการสามอย่างที่ผู้พูดสามารถชักจูงใจผู้ฟังให้เห็นด้วยคือ 1. การชักจูงด้วยตัวบุคคลผู้พูดที่มีความน่าเชื่อถือ (ethos) 2. การชักจูงด้วยการทำให้ผู้ฟังมีอารมณ์ความรู้สึกคล้อยตาม (pathos) และ 3. การชักจูงด้วยการให้เหตุผล (logos)

7.วิธีการศึกษา
- ศึกษาเอกสาร และหนังสือที่เกี่ยวข้อง ศึกษาผลงานวิจัยเกี่ยวกับกรอบทฤษฎีที่ใช้ งานวิจัยเกี่ยวกับลักษณะภาษาเพื่อโน้มน้าวใจในโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผู้ชาย
- เก็บข้อมูลและบันทึกโฆษณาสินค้าเป็นตัวอักษรไทยจากโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผู้ชายทางโทรทัศน์ ตั้งแต่ ปี 2549 - 2551
- จัดระเบียบและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาลักษณะของภาษาโน้มน้าวใจที่ใช้ในโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผู้ชาย
- เรียบเรียงและนำเสนอรายงานการวิจัย
- สรุปผลการวิจัย

8.นิยามศัพท์
โฆษณา หมายถึง โฆษณาสินค้าหรือบริการที่เผยแพร่ทางโทรทัศน์เท่านั้น

บทโฆษณา หมายถึง ข้อความในโฆษณาที่ผู้บรรยายหรือผู้แสดงโฆษณากล่าวในระหว่างที่นำเสนอ

ภาษาโฆษณา หมายถึง วัจนภาษาหรือภาษาพูดที่ใช้ในการโฆษณา โดยไม่รวมถึงภาษาในเพลงโฆษณา ตัวอักษรที่ปรากฏในโฆษณา

ภาษาชักจูง หมายถึง ประเภทของภาษาที่มีวัตถุประสงค์ในการชักจูงโน้มน้าวให้ผู้ชมโฆษณาเกิดความสนใจ รู้จัก และเชื่อถือในสินค้าที่นำเสนอในบทโฆษณา

การเชื่องโยงความ หมายถึง กระบวนการแสดงความสัมพันธ์ทางความหมายระหว่างประโยคต่างๆ ในข้อความเดียวกัน การเชื่อมโยงความจะเกิดขึ้นเมื่อการตีความหมายขององค์ประกอบหนึ่งต้องอ้างอิงถึงองค์ประกอบอื่นในข้อความเดียวกัน และการเชื่อมโยงความจะต้องปรากฏให้เห็นในข้อความด้วยรูปภาษาที่เป็นกลไกแสดงการเชื่อมโยงความอย่างชัดเจน

การซ้ำ หมายถึง การที่คำศัพท์คำหนึ่งปรากฏในข้อความเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้งและสื่อความหมายเดียวกัน โดยอาจเป็นการซ้ำรูปภาษาเดิมทั้งหมด หรือเป็นการซ้ำเพียงบางส่วนหรือเป็นการซ้ำในโครงสร้างภาษา

การเชื่องโยงความโดยใช้คำศัพท์ หมายถึง การแสดงความสัมพันธ์ทางความหมายโดยใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกัน

9.โครงเรื่องบทความ
- บทนำ (ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ สมมติฐาน ขอบเขตการศึกษา ฯลฯ)
- เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
- ลักษณะภาษาโน้มน้าวใจในโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผู้ชายในปัจุบัน
องค์ประกอบทางความหมายของบทโฆษณา
การเชื่อมโยงความโดยการใช้คำศัพท์
การสื่อความหมายของประโยค
ถ้อยคำบรรยายลักษณะของผู้ชาย
- สรุปผล และอภิปราย
- บรรนานุกรม

10.รายการอ้างอิง
ชวนะ ภวกานันท์. (2528). แนวคิดรวมของภาษาโฆษณา. กรุงเทพฯ: วารสาร ภาษาและภาษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ชลมาศ คูหารัตนาการ. (2548). Metrosexual marketing ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลและถนอมผิวสำหรับผู้ชายกับการโฆษณา. กรุงเทพฯ: สารนิพนธ์ วารสารศาสตร์บัณฑิต คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

วารี สุวภาพสกุล. (2524). โฆษณากับสื่อทางทีวี.สารนิพนธ์ วารสารศาสตร์บัณฑิต คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

วัสสิกา รุมาคม. (2546). ลักษณะภาษาโฆษณาสำหรับผู้หญิงในสื่อนิตยสารตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2475 ถึง พ.ศ. 2543. กรุงเทพฯ: วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สินธนา พิมประภากร. (2548). การวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ชาย GATSBY. กรุงเทพฯ: สารนิพนธ์ วารสารศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาโฆษณา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : อ.เมย์ IP ADDRESS : 58.9.131.129 , ,« Reply #1 เมื่อ 27/01/2008 , 22:51:43 » Edit
แก้ไข

3.วัตถุประสงค์
ข้อ 1 กับ 2 ต่างกันอย่างไร
ข้อ 1 ดู กลวิธีชักจูงใจ "ทุกอย่าง" เลยหรือไม่
ถ้าอย่างนั้นข้อ 2 ก็เป็นส่วนหนึ่งของข้อ 1 น่ะสิ
แก้เป็น
"เพื่อศึกษากลวิธีการโน้มน้าวใจในโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผู้ชายทางโทรทัศน์ในด้านเนื้อหาและภาษา"
น่าจะกระชับกว่า

4.สมมติฐาน
อ่านไม่รู้เรื่องเลย
แก้ให้สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์
- เนื้อหาโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผู้ชายทางโทรทัศน์จะเน้นเสนอภาพลักษณ์ของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์มากที่สุด
- กลวิธีการใช้ภาษาเพื่อโน้มน้าวใจในโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผู้ชายทางโทรทัศน์ที่พบมากคือ ... (เท่าที่อ่านจากที่เขียนตอนแรก คือ การเน้นย้ำชื่อสินค้า การเชื่อมโยงความโดยการใช้คำศัพท์ ประโยคที่มีเจตนาสื่อความหมายตรงตามรูปภาษา และการใช้ถ้อยคำบรรยายลักษณะของผู้ชาย ...แต่จะเลือกเอาอันที่คิดว่าพบมากที่สุดก็ได้)

5.ข้อมูล (ระบุ) และขอบเขตการศึกษา
แก้เป็น
ศึกษาลักษณะภาษาโน้มน้าวใจในโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผู้ชายทางโทรทัศน์ ตั้งแต่ ปี 2549 - 2551 จำนวน ... ชิ้น ซึ่งรวบรวมจาก .... โดยจะ
ศึกษาเฉพาะส่วนที่เป็นวัจนภาษาที่เป็นบทสนทนาและบทบรรยายเท่านั้น ไม่ศึกษาภาษาที่ใช้ในเพลงโฆษณา และตัวอักษรหรือข้อความที่ปรากฏในโฆษณา

8.นิยามศัพท์
แก้เป็น
โฆษณา ในที่นี้หมายถึงโฆษณาสินค้าหรือบริการที่เผยแพร่ทางโทรทัศน์เท่านั้น

2 คำนี้ ใช้ต่างกันยังไง อ่านแล้วรู้สึกว่าเหมือนกันเลย
บทโฆษณา ในที่นี้หมายถึง ข้อความในโฆษณาที่ผู้บรรยายหรือผู้แสดงโฆษณากล่าวในระหว่างที่นำเสนอ

ภาษาโฆษณา หมายถึง วัจนภาษาหรือภาษาพูดที่ใช้ในการโฆษณา โดยไม่รวมถึงภาษาในเพลงโฆษณา ตัวอักษรที่ปรากฏในโฆษณา

*** ตกลงจะใช้ภาษาชักจูงหรือภาษาโน้มน้าวใจกันแน่ ใช้ให้สม่ำเสมอ ***
ภาษาชักจูง หมายถึง ประเภทของภาษาที่มีวัตถุประสงค์ในการชักจูงโน้มน้าวให้ผู้ชมโฆษณาเกิดความสนใจ รู้จัก และเชื่อถือในสินค้าที่นำเสนอในบทโฆษณา


9.โครงเรื่องบทความ
แก้ให้คร่าวๆ ดูข้อมูลแล้วปรับอีกที
อย่าไปลอกวิทยานิพนธ์มาอย่างเดียว เพราะธรรมชาติของข้อมูลที่เราใช้
อาจจะให้ผลออกมาไม่เหมือนกันก็ได้
1.บทนำ (ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ สมมติฐาน ขอบเขตการศึกษา ฯลฯ)
2.เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3. เนื้อหาโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผู้ชายทางโทรทัศน์
3.1 เนื้อหาที่แสดงความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสาร (ethos)
3.2 เนื้อหาที่ทำให้เน้นอารมณ์ของผู้ฟัง (pathos)
3.3 เนื้อหาที่ชักจูงด้วยการให้เหตุผล (logos)
4. ภาษาโน้มน้าวใจในโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผู้ชาย
4.1 การใช้ถ้อยคำ
4.1.1 การใช้คำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์
4.1.2 การใช้คำภาษาต่างประเทศ
4.1.3 การใช้คำบรรยายลักษณะของผู้ชาย
...
4.2 การใช้รูปประโยคที่สัมพันธ์กับเจตนา
4.3 การเชื่อมโยงความ
4.3.1 การซ้ำ
4.3.2 การแทน
4.3.3 การเชื่อมโยงคำศัพท์
...
5. สรุปและอภิปรายผล
บรรนานุกรม

รายการอ้างอิง
คงรอ้างอิงให้ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนด
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : fruity IP ADDRESS : 110.169.194.51 , ,


Posts : 0
Replies : 1
« Reply #2 เมื่อ 12/09/2011 , 23:50:21 » Edit
พี่ อายุเท่าไรคับ แม่พี่ชื่ออาราย แล้วแม่พี่รู้จัก คนชื่อหมึกไหม พ่อพี่พ่อผมด้วยนะคับ มีไรเมลไปเลย
ilovefruity@hotmail.co.th
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : fruity IP ADDRESS : 115.87.125.130 , ,


Posts : 0
Replies : 2


« Reply #3 เมื่อ 13/09/2011 , 12:57:57 » Edit
อ่อ ผมภามพี่ ภาณุวัฒน์ นะ
fruity@hotmail.co.th
ตอบกลับกระทู้นี้
  ไอคอนข้อความ :
** ชื่อ : สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ
** Security Code : ! ใส่ Code ตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
กรุณากด F5 หาก Security Code ไม่แสดงผล
  อีเมล์ :
  รูปภาพประกอบ : ขนาดไม่เกิน 100KB **สมาชิกเท่านั้น
(BBZnet.com เพิ่มเนื้อที่เก็บภาพให้แต่ละบอร์ดมากถึง 1GB ต้องการมีเว็บบอร์ดของตัวเอง คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก)
  ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
** ข้อความ :

ไอคอนอื่นๆ
  ใช้ไอคอน
B i U URL CENTER IMG Li Font QUOTE Special Tag
( เปลี่ยนไปใช้งานแบบ HTML Editor Mode, ต้องการ IE6+ และเปิดใช้งาน Java Script )
    คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ webmaster@bbznet.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด