ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

ตัวอย่างชุดการสอน

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - ตัวอย่างชุดการสอน
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : admin IP ADDRESS : 202.28.26.179 , ,

Posts : 1
Replies : 0


« เมื่อ 21/08/2005 , 22:00:46 » Send Topic Set to Print Page Edit


แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
สัปดาห์ที่ 1 วัน/เดือน/ปี 20 พฤษภาคม 2548 แผนจัดการเรียนรู้ที่ 3
วิชา ภาษาไทย จำนวน 1 ชั่วโมง
คุณธรรมที่ต้องการเน้น ความตั้งใจทำงาน และความสนใจใฝ่รู้
…………………………………………………………………………………………………………………
แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 ชื่อ สำนวนโวหาร
แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยย่อยที่ 2.2 เรื่อง การถอดคำประพันธ์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี มาตรฐานที่ ท 2.1
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังข้อที่ 4
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนถอดคำประพันธ์จากบทร้อยกรอง “ ตนเป็นที่พึ่งแก่ตน ” และ “ วิชาเหมือนสินค้า ”ได้
2. นักเรียนถอดคำประพันธ์จากสุภาษิตสอนหญิงได้
สาระสำคัญ
การถอดคำประพันธ์ เป็นการถอดความ จากบทร้อยกรองเป็นบทร้อยแก้วธรรมดา ที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย จะช่วยให้การอ่านบทร้อยกรองสนุกและเข้าใจถึงความหมายและความต้องการสื่อความของผู้แต่งมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมการเรียนรู้ กระบวนการปฏิบัติ
สังเกตรับรู้ 1. สนทนาถึงกิจกรรมการอ่านบทร้อยกรองที่ผ่านมาเกี่ยวกับการอภิปราย
ความหมายและข้อคิดจากบทประพันธ์
( สุ ) 2. นักเรียนสังเกตตัวอย่างการถอดคำประพันธ์ จากที่ครูนำมาให้ดู พร้อมฟัง
คำอธิบายเพิ่มเติม
ทำตามแบบ ( จิ ) 3. แบ่งนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มเลือกสุภาษิตสอนหญิง กลุ่มละ
1 เรื่อง ไม่ซ้ำกัน พร้อมทั้งช่วยกันถอดคำประพันธ์ตามตัวอย่าง ลงในใบงาน
เน้นให้นักเรียนทุกคนรู้จักทำงานด้วยความตั้งใจ และสนใจใฝ่รู้
( ปุ ) 4. ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลการอภิปรายหน้าชั้นเรียน ทุกคนร่วมกัน
พิจารณาความถูกต้อง และปรบมือชมเชย ครูอธิบายเพิ่มเติมหากมีข้อควร
แก้ไข หรือเพิ่มเติม และเปิดโอกาสให้ซักถาม หากมีข้อสงสัย
5. ครูนำผลงานของทุกกลุ่ม จัดป้ายนิเทศให้นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติม
ในเวลาว่าง
ทำเองโดยไม่มีแบบและฝึกให้ชำนาญ
( ลิ ) 6. นักเรียนทุกคนเลือกสุภาษิตสอนหญิงที่ตนเองชอบ คนละ 1 เรื่อง
ถอดคำประพันธ์ คนละ 2 บท เขียนลงในสมุดแบบฝึกหัดเป็นการบ้าน

การวัดและประเมินผล
1. สังเกตการทำงานกลุ่ม
2. ตรวจผลงาน
เกณฑ์การประเมิน
1. นักเรียน 70 % ของห้องถอดคำประพันธ์ได้อย่างถูกต้อง และทำงานกลุ่มได้อย่างเป็นระบบ
เครื่องมือวัด
- ใบงาน
- แบบฝึกหัด บทร้อยกรอง “ ตนเป็นที่พึ่งแก่ตน ” และ “ วิชาเหมือนสินค้า ”

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- บทร้อยกรอง “ ตนเป็นที่พึ่งแก่ตน ” และ “ วิชาเหมือนสินค้า

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ ……………………………… ผู้สอน
ลงชื่อ ……………………………… ผู้ตรวจ

หมายเหตุ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : admin IP ADDRESS : 202.28.26.179 , ,


Posts : 1
Replies : 1
« Reply #1 เมื่อ 21/08/2005 , 22:02:20 » Edit
ใบงาน

วิชา ภาษาไทย ชั้น ประถมปีที่ 5 / ….. กลุ่ม………………สมาชิกเลขที่… … … … …
เรื่อง การถอดคำประพันธ์
คำสั่ง 1.) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม เลือกประธานกลุ่ม 1 คน เลือกเลขานุการกลุ่ม 1 คน
2.) ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึง ความหมายของคำในบทประพันธ์ สุภาษิตสอนหญิงจาก
ใบงาน พร้อมทั้ง ถอดความจากบทร้อยกรองเป็นบทร้อยแก้วธรรมดา เรียบเรียงเป็นภาษา
ที่สละสลวยตามที่กลุ่มเข้าใจ
3.) เขียนเป็นความเรียงธรรมดาที่อ่านเข้าใจง่ายลงในใบงาน ใต้บทประพันธ์ที่กำหนดให้
4.) ส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

อันความจริงหนีจริงนี้สิ่งยาก
กินปูนมากร้อนท้องไม่ต้องแหนง
สีเดิมดำหรือจะทำเป็นสีแดง
พระอินทร์แปลงก็ยังรู้ว่าอินทร์ปลอม
( พุทธภาษิต)

ถอดความ ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

แบบประเมินผล

1. เนื้อหาสอดคล้องกับบท
2. สรุปความได้เข้าใจดี
3. ใช้สำนวนการเขียนของตนเอง
4. มีความตั้งใจและร่วมมือกันในการทำงาน
5. ผลงานเป็นที่น่าพอใจ
รวม
สรุปผลการประเมินอยู่ในระดับ….
ตอบกลับกระทู้นี้
  ไอคอนข้อความ :
** ชื่อ : สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ
** Security Code : ! ใส่ Code ตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
กรุณากด F5 หาก Security Code ไม่แสดงผล
  อีเมล์ :
  รูปภาพประกอบ : ขนาดไม่เกิน 100KB **สมาชิกเท่านั้น
(BBZnet.com เพิ่มเนื้อที่เก็บภาพให้แต่ละบอร์ดมากถึง 1GB ต้องการมีเว็บบอร์ดของตัวเอง คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก)
  ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
** ข้อความ :

ไอคอนอื่นๆ
  ใช้ไอคอน
B i U URL CENTER IMG Li Font QUOTE Special Tag
( เปลี่ยนไปใช้งานแบบ HTML Editor Mode, ต้องการ IE6+ และเปิดใช้งาน Java Script )
    คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ webmaster@bbznet.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด