ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

การกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรไร้มลพิษ

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - การกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรไร้มลพิษ
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : ครรชิต IP ADDRESS : 58.10.128.92 , ,« เมื่อ 04/09/2006 , 20:15:27 » Send Topic Set to Print Page Edit


ปัจจุบัน ขยะมูลฝอยก่อให้เกิดผลกระทบและเป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อม นับวันขยะมูลฝอยจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี สาเหตุจากจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม กลายเป็นปัญหาชุมชน ซึ่งต้องจัดการแก้ไข ยิ่งไปกว่านั้นปริมาณกากของเสียและสารอันตราย ได้แก่ ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และสารพิษปนเปื้อนสะสมอยู่ในแหล่งน้ำ ในดิน และในอากาศ ทำให้ประชาชนทั่วไปเสี่ยงต่ออันตรายจากการเป็นโรค และติดเชื้อทางลมหายใจแต่ก็เป็นสิ่งที่ยากและมักถูกต่อต้านจากชุมชนที่ยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องขยะมูลฝอย การที่จะหาแหล่งทิ้ง หรือนำขยะมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูล มากำจัดไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม ถือเป็นเรื่องยาก เนื่องจากขยะมูลฝอย เป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ของคนในชุมชน ทั้งๆ ที่ทุกคนมีส่วนร่วมกันสร้างขยะ ซึ่งมักจะได้รับการปฏิเสธ และต่างลุกขึ้นต่อต้านเสมอ

ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ โดยนายสุทธิชัย เกตุรักษา นายกเทศมนตรี ก็ได้รับผลกระทบจากการต่อต้าน โครงการกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบครบวงจรมาครั้งหนึ่งแล้ว เนื่องจากทุกคนต่างมองว่าขัดต่อหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะที่บ้านเกตุเอน ต.อ่าวน้อย ปัจจุบันต้องนำขยะมูลฝอยที่เก็บมาไม่ต่ำกว่าวันละ 20 ตันนำไปทิ้งอย่างไม่ถูกวิธี ทำให้ขยะจากหลายตำบลหลายชุมชนและที่เมืองเขามาทับถมกันมากมายและยังส่งกลิ่นเหม็นและยังเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคอีกด้วยผมจึงคิด หาทางผลักดันของบประมาณเพื่อที่จะทำลายขยะเหล่านี้ให้หมดไป

นายสุทธิชัย เกตุรักษา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง (ทม.) ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ผมจำเป็นต้องผลักดัน โครงการกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรไร้มลพิษ ซึ่งถูกต้องและทันสมัยที่สุดในปัจจุบันประกอบด้วยเตาเผาขยะอุณหภูมิสูง โรงคัดแยกขยะ ขยะที่ถูกนำเข้าเตาเผา ขยะรีไซเคิล และขยะเปียก เพื่อส่งเข้าโรงทำปุ๋ยอินทรีย์ ครั้งนี้จะใช้งบประมาณจำนวน 115 ล้านบาท เดิมเป็นงบประมาณของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ปัจจุบันทาง สผ.ให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) เป็นผู้ดูแลจัดสรรงบประมาณ เพื่อความโปร่งใส และถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อให้ภาคประชาคมเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้ และแก้ไขปัญหาร่วมกัน ในการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี ซึ่งผลพลอยได้ทางอ้อมจะช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่และคนในพื้นที่ยังมีงานทำ ยอมรับว่าการขอใช้งบประมาณจำเป็นต้องผ่านกระบวนการเบื้องต้น โดยต้องให้เจ้าของพื้นที่ ที่จะนำขยะไปกำจัดยอมรับ ยินยอมพร้อมใจด้วยการทำประชาพิจารณ์ขอความเห็นชอบจากชุมชนในพื้นที่ และยังต้องผ่านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ (EIA) จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ผมจำเป็นต้องเชิญชาวบ้านใน อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ และหัวหน้าชุมชนหัวหน้าส่วนกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าของพื้นที่ในหมู่ 1 ต.อ่าวน้อย กว่า 20 ชุมชน รวมกว่า 200 คน ไปศึกษาดูงานโครงการกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรแบบไร้มลพิษ ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบที่ จ.กาญจนบุรี ที่ ต.ท่าม่วง เพื่อการตัดสินใจ นายสุทธิชัย กล่าว

หลังจากชาวบ้านชุมชนหมู่ 1 ต.อ่าวน้อย และตัวแทนผู้สังเกตการณ์จาก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรไร้มลพิษ ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบ ต่างยอมรับเป็นเสียงเดียวกันว่าสุดยอดไม่มีที่ติประจวบฯ น่าจะมีแบบนี้ตั้งนานแล้วและที่สำคัญยิ่งได้รับคำอธิบายจากเจ้าของพื้นที่ที่ให้คนประจวบฯ เข้าชมตัวอย่างเตาเผาคือนายกเล็กหญิงของเมืองกาญจนบุรี
นางสมจิต กาญจนสุทธิรักษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาล (ทต.) ท่าม่วง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เจ้าของโครงการต้นแบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรไร้ควันมลพิษ เล่าว่า ในอดีตปัญหาขยะมูลฝอยใน อ.ท่าม่วง เกิดปัญหามากมายเดิมที่ดินจำนวน 10 ไร่บริเวณนี้เป็นที่ทิ้งขยะเดิม เจ้าของพื้นที่คือ อบต.วังขนาย ปัจจุบันได้บริจาคที่ดินให้เป็นที่ตั้งศูนย์กำจัดขยะ ทต.ท่าม่วง ที่ผ่านมานำมากองกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบอย่างผิดวิธี ทำให้ส่งกลิ่นเน่าเหม็นสร้างความรำคาญให้กับชุมชนที่อาศัยใกล้เคียง และได้เกิดประท้วงต่อต้านแบบรายวันจากชาวชุมชน ทำให้ ทต.ท่าม่วงจำเป็นต้องเข้ามาแก้ไข เพื่อแก้ปัญหาขยะมูลฝอยทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างถูกวิธี เพื่อรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคืนวิถีชีวิตให้กับชุมชนบริเวณใกล้เคียงที่มีอาชีพทางการเกษตร เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ทางการเกษตร ซึ่งชาวบ้านใช้ที่ดินบริเวณดังกล่าวปลูกพืชผัก

ดิฉันได้ของบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) เพื่อแก้ปัญหาโดยขอใช้งบประมาณเบื้องต้นจาก สถ.จำนวน 10.3 ล้านบาท เพื่อให้พื้นที่บริเวณนี้เป็นศูนย์กลางกำจัดขยะระบบเตาเผาแบบไร้กลิ่น โดยใช้น้ำมันเตามาเป็นตัวขับเคลื่อนในการเผา และใช้ขยะที่เผาแล้วเป็นตัวทำความร้อน โดยเริ่มก่อสร้างติดตั้งเตาเผาขยะในปี พ.ศ.2548 และกำจัดขยะโดยวิธีเผาแบบไร้กลิ่นมาโดยตลอด สามารถยุติข้อขัดแย้ง การต่อต้านของชาวชุมชนในพื้นที่ ขณะนี้หันมาให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี

นายก ทต.ท่าม่วง กล่าวต่อว่า ปัจจุบันได้มีหลาย อบต.ใกล้เคียงนำขยะมูลมูลฝอยมากำจัดที่ศูนย์กำจัดขยะ ต.ท่าม่วง วันละไม่ต่ำกว่า 20 ตัน อย่าง อบต.ท่าม่วง อบต.วังขนาย อบต.วังศาลา และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในตัว อ.ท่าม่วง ได้นำขยะมูลฝอยมากำจัด ณ ที่แห่งนี้ ในขณะเดียวกันต้องนำขยะค้างเก่าที่ทิ้งสะสมไว้นำมาเผาให้หมดสิ้นไปพร้อมกันด้วย

ยอมรับว่า เบื้องต้นยังไม่ได้คัดแยกขยะอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ เนื่องจากต้องรอโครงการ 1 และ 2 เสร็จสมบูรณ์ อย่างไรก็ดีอนาคตจะมีการคัดแยกขยะ และนำเถ้าถ่านจากการเผาขยะมาอัดเป็นแท่งนำมาทำอิฐบล็อก จากการทดลองคุณภาพดีกว่าอิฐทนไฟ เนื่องจากเถ้าขยะผ่านความร้อนมาระดับหนึ่ง การนำเถ้าถ่านจากขยะมาทำอิฐบล็อกทนไฟเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน

นางสมจิต กล่าวย้ำว่า อยากจะฝากบอกคนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอให้ช่วยกันสนับสนุนผู้นำท้องถิ่น เพื่อกำจัดขยะอย่างถูกวิธี และรักษาสิ่งแวดล้อม โดยภาคประชาคมต้องเข้าไปมีส่วนร่วมเรียนรู้ช่วยแก้ไขปัญหาขยะที่กำลังจะล้นเมือง และอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพตามมาหากไม่กำจัดขยะอย่างถูกวิธี เทพศิริ ณ มหาไชย/ประจวบคีรีขันธ์

แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : MR.CLEAN IP ADDRESS : 202.28.181.10 , , 10.90.4.77« Reply #1 เมื่อ 05/09/2006 , 11:01:11 » Edit
ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับ เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆสำหรับประเทศไทย
แต่ว่ามันก็มีข้อจำกัด อยู่หลายอย่างครับในเรื่องของเตาเผา
จำกัดในเรื่องงบประมาณครับ การเผาขยะนั้นต้องเผาในที่อุณหภูมิสูง 700- 1000 องศา ถ้าไม่งั้นจะเกิดสารพิษ ไดออกชิน และ ฟูแรน ตกทอดมาสู่ห่วงโซ่อาหาร นะครับ เป็นมะเร็ง โรคทางเดินหายใจ อื่นๆอีกมากมาย ถึงแม้ว่าจะไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมครับ ค่าก่อสร้างที่แพงหูฉี่ เทียบกับรายได้ของประชากรในประเทศแล้วยังน่าเป็นห่วง ทางที่ดีเรามาเริ่มที่ตัวเราและครอบครัว กันดีกว่านะครับมารู้จักบริหารแยกแยะขยะให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ สร้างจิตสำนึก ให้กับชุมชนน่าจะดีกว่านะครับ ไม่แก้ปัญหาที่ปลายเหตุด้วย
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : knot IP ADDRESS : 210.86.182.186 , ,


View full-size image

Posts : 1
Replies : 57
« Reply #2 เมื่อ 05/09/2006 , 12:15:53 » Edit
เห็นด้วยอย่างยิ่ง.....
ขอบคุณครับพี่.....ที่นำเรื่องดีมาบอก
siam_tabu@yahoo.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : กิ๊ก IP ADDRESS : 203.157.14.245 , , 172.16.1.215, 203.157.131.13
« Reply #3 เมื่อ 06/09/2006 , 12:19:14 » Edit
พี่ซี พี่ก็มีเรื่องอย่างนี้มาให้พวกเราอ่านเหมือนกันเหรอ นึกว่าจะมีแต่เรื่อง season change ที่นางเอกสองคนส๊วย สวย
ขอบคุนนะคะที่หามาให้อ่าน
ตอบกลับกระทู้นี้
  ไอคอนข้อความ :
** ชื่อ : สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ
** Security Code : ! ใส่ Code ตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
กรุณากด F5 หาก Security Code ไม่แสดงผล
  อีเมล์ :
  รูปภาพประกอบ : ขนาดไม่เกิน 100KB **สมาชิกเท่านั้น
(BBZnet.com เพิ่มเนื้อที่เก็บภาพให้แต่ละบอร์ดมากถึง 1GB ต้องการมีเว็บบอร์ดของตัวเอง คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก)
  ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
** ข้อความ :

ไอคอนอื่นๆ
  ใช้ไอคอน
B i U URL CENTER IMG Li Font QUOTE Special Tag
( เปลี่ยนไปใช้งานแบบ HTML Editor Mode, ต้องการ IE6+ และเปิดใช้งาน Java Script )
    คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ webmaster@bbznet.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด