ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างโีรงเรียนประทาย

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างโีรงเรียนประทาย
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : prathai IP ADDRESS : 125.26.89.98 , ,« เมื่อ 09/05/2009 , 13:55:08 » Send Topic Set to Print Page Edit
ประกาศโรงเรียนประทาย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ครูปฏิบัติการสอน)
...........................................................................................................
ด้วยโรงเรียนประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยกำหนด คุณสมบัติและเงื่อนไขดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัครเพื่อเลือกสรร
1.1 ครูปฏิบัติการสอน จ้างด้วยเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
จำนวน 22 อัตรา ดังนี้
1.1.1 ครูปฏิบัติการสอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา
1.1.2 ครูปฏิบัติการสอน วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา
1.1.3 ครูปฏิบัติการสอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา
1.1.4 ครูปฏิบัติการสอน วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 3 อัตรา
1.1.5 ครูปฏิบัติการสอน วิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 3 อัตรา
1.1.6 ครูปฏิบัติการสอน วิชาเอกเกษตรกรรม จำนวน 1 อัตรา
1.1.7 ครูปฏิบัติการสอน วิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
1.1.8 ครูปฏิบัติการสอน วิชาเอกดนตรีศึกษา จำนวน 1 อัตรา
1.1.9 ครูปฏิบัติการสอน วิชาเอกศิลปศึกษา จำนวน 1 อัตรา
1.1.10 ครูปฏิบัติการสอน วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 2 อัตรา
1.2 ครูปฏิบัติการสอน จ้างด้วยเงินงบประมาณของโรงเรียน จำนวน 3 อัตรา ดังนี้
1.2.1 ครูปฏิบัติการสอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
1.2.2 ครูปฏิบัติการสอน วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
1.2.3 ครูปฏิบัติการสอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเพื่อรับการเลือกสรร
2.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
/(4) ไม่เป็นผู้มีร่างกาย...
- 2 -

(4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกต้องโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
2.2 มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
2.2.1 มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
2.3 หน้าที่ ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ระยะเวลาการจ้าง
กำหนดระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน พ.ศ. 2552 รวมระยะเวลาการจ้าง 4 เดือน
4. อัตราค่าตอบแทน
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 7,940.- บาท และเงินตอบแทนค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,500 บาท
5. วิธีการเลือกสรรและเกณฑ์การตัดสิน
5.1 วิธีการเลือกสรร
โรงเรียนประทาย จะดำเนินการเลือกสรร โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์และพิจารณา ความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

/ที่องค์การ...
-3-

ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดรับสมัคร เช่น ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ความสามารถหรือทักษะเฉพาะบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน คุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคล ซึ่งจำเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น
5.2 เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของการประเมิน ในแต่ละด้าน และได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
6. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเพื่อเลือกสรร ติดต่อขอสมัครด้วยตนเอง ที่ห้องธุรการ โรงเรียนประทาย
ตั้งแต่วันที่ 18 – 26 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
7. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริงและนำสำเนาเอกสารที่รับรองความถูกต้องพร้อมลงชื่อกำกับมายื่นในวันสมัคร ดังนี้
7.1 สำเนาวุฒิการศึกษา ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน
จำนวน 1 ชุด
7.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
7.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
7.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่าย
มาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป (ถ่ายครั้งเดียวกัน)
7.5 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ชุด
7.6 ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามที่ ก.จ.กำหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 3 เดือน
7.7 หลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ทะเบียนสมรส หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร
โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 27 พฤษภาคม 2552
เวลา 09.00 น. ที่หน้าห้องประชาสัมพันธ์โรงเรียนประทาย หรือโทรศัพท์ขอทราบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ รับการเลือกสรร โทร. 0 – 4447 – 9270, 0 – 4448 – 9301 (ในวันและเวลาราชการ)
9. วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการเลือกสรร
โรงเรียนประทาย ดำเนินการเลือกสรร วันที่ 28 พฤษภาคม 2552 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

/10 ประกาศ...
-4-
10. ประกาศผลการเลือกสรร
โรงเรียนประทายจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร วันที่ 29 พฤษภาคม 2552
หน้าห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนประทาย หรือโทรศัพท์ขอทราบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือก
โทร. 0 – 4447 – 9270, 0 – 4448 – 9301 (ในวันและเวลาราชการ)
11. การทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงานสำหรับผู้ที่ผ่านการเลือกสรร
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างในวันที่ 30 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.00 น. ที่ห้องธุรการ โดยนำหลักฐานเอกสารประกอบการทำสัญญาจ้างดังนี้คือ
11.1 สำเนาวุฒิบัตรหรือระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรอง
10.2 สำเนาสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนา
10.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนา
10.4 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมสำเนา 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนา
10.5 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
10.6 สำเนาบัตรข้าราชการของผู้ค้ำประกัน (ผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป)
10.7 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน และเอกสารของคู่สมรสผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)
10.8 อากรแสตมป์ จำนวน 38 บาท
ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ จะร้องเรียนสิทธิ์ใดๆ จากทางราชการไม่ได้
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและทำสัญญาจ้างแล้วเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 มิถุนายน 2552
ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2552


prathai@hotmail.com

ตอบกลับกระทู้นี้
  ไอคอนข้อความ :
** ชื่อ : สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ
** Security Code : ! ใส่ Code ตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
กรุณากด F5 หาก Security Code ไม่แสดงผล
  อีเมล์ :
  รูปภาพประกอบ : ขนาดไม่เกิน 100KB **สมาชิกเท่านั้น
(BBZnet.com เพิ่มเนื้อที่เก็บภาพให้แต่ละบอร์ดมากถึง 1GB ต้องการมีเว็บบอร์ดของตัวเอง คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก)
  ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
** ข้อความ :

ไอคอนอื่นๆ
  ใช้ไอคอน
B i U URL CENTER IMG Li Font QUOTE Special Tag
( เปลี่ยนไปใช้งานแบบ HTML Editor Mode, ต้องการ IE6+ และเปิดใช้งาน Java Script )
    คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ webmaster@bbznet.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด