ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code
- โฮมเพจ : หน้ารวมหมวด มีผู้ใช้งานขณะนี้ 1 คน
ค้นหา สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ

ชื่อบอร์ด กระทู้ โพส/ตอบกลับ ครั้งล่าสุด
กลุ่มอำนวยการ
ถามตอบเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์ งานประสานงาน งานบริหารการเงินและสินทรัพย์
23 14/03/2012 , 13:05:53
ads
กลุ่มนโยบายและแผน
ถามตอบเกี่ยวกับแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ การตั้งและจัดสรรงบประมาณ ติดตามประเมินผล ข้อมูลสารสนเทศ
14 06/10/2009 , 12:40:51
((( ไม่มีเ...
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ถามตอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา กิจการนักเรียน กองทุนเพื่อการศึกษา สวัสดิการ สวัสดิภาพ ส่งเสิรมกิจการพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน
9 11/10/2012 , 15:06:09
2557582746...
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ถามตอบเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ วัดและประเมินผลการศึกษา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี นิเทศ ติดตาม ประเมินระบบบริหาร ระบบประกันคุณภาพภายใน และคณะกรรมการนิเทศฯ
12 06/10/2009 , 12:40:17
((( ไม่มีเ...
กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ถามตอบเกี่ยวกับงานการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนานวัตกรรมการบริหาร งานการประสานการตรวจราชการ งานติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา งานส่งเสริม สนับสนุน การสร้างองค์ความรู้ เทคนิควิชาชีพในการบริหารจัดการศึกษา
5 30/04/2013 , 09:18:40
นางขจรรัตน...
หน่วยตรวจสอบภายใน
ถามตอบเกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติราชการ งานในความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน
6 24/10/2011 , 08:22:59
Louis Vuit...
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ถามตอบเกี่ยวกับงานบุคคล วินัยและนิติการ อ.ก.ค.ศ.
71 15/12/2015 09:23:09
ข่าวประชาสัมพันธ์ของกลุ่มต่างๆในสพท.สพ.3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหว กิจกรรมที่น่าสนใจ โดยกลุ่มต่างๆ ของสพท.สพ.3
74 01/12/2012 , 09:10:47
p

ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็น
สพท.สพ.3 มีนโยบายเปิดกว้าง ให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นต่าง ๆ ที่ปรากฏในกระทู้ที่นำเสนอทางเว็บไซต์นี้ ได้อย่างอิสระและเต็มที่ ด้วยหวังว่าการเปิดกว้างเช่นนี้ จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่นำไปสู่การช่วยเหลือเกื้อกูล การให้ข้อมูลระหว่างเพื่อนสมาชิกชาวการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 อย่างทั่วถึง

อย่างไรก็ดี การเปิดแสดงความคิดเห็นโดยเสรีผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่เปิดให้สมาชิกทุกคน สามารถพิมพ์ข้อความต่าง ๆ เข้ามาได้โดยอิสระ โดยที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้แสดงความคิดเห็น ผู้นั้นเป็นใคร อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อสังคมส่วนรวม หรือต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่ถูกพาดพิงถึง หากผู้แสดงความคิดเห็นขาดสำนึก ความรับผิดชอบ และไม่มีวุฒิภาวะทางปัญญา ทางอารมณ์อย่างเพียงพอ

จึงขอความกรุณาทุกท่านที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยการตอบกระทู้ หรือตั้งกระทู้ในเว็บไซต์นี้ ให้ยึดหลักการใช้เหตุใช้ผลในการเสนอความเห็นส่วนตัวว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยต่อประเด็น หรือเรื่องราวต่าง ๆ อย่างไร และโปรดงดเว้นการใช้ถ้อยคำหยาบคาย ก้าวร้าว ใส่ร้ายผู้อื่น หรือนำเรื่องส่วนตัวของบุคคลมาโจมตีอย่างเลื่อนลอยไร้สาระ ซึ่งจะเป็นการทำลายบรรยากาศที่ดีของการแลกเปลี่ยนที่หลากหลายทางเว็บไซต์แห่งนี้ มิเช่นนั้นแล้ว สพท.สพ.3 ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความเห็นที่ไม่สอดคล้อง กับวัตถุประสงค์และแนวทางที่วางไว้ข้างต้นออกไป

ทั้งนี้ กระดานถามตอบ สพท.สพ.3 มีเจ้าหน้าที่ของแต่ละกลุ่มเป็นผู้รับผิดชอบตอบกระทู้ ตามภารกิจงานที่เกี่ยวข้อง แต่หากยังไม่ได้รับความเข้าใจที่ชัดเจนเพียงพอ กรุณาติดต่อกับเจ้าหน้าที่กลุ่มนั้นๆ โดยตรง
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือด้วยดีมา ณ โอกาสนี้