ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

เอกสาร ตำราเรียน สังคมสงเคราะห์

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - เอกสาร ตำราเรียน สังคมสงเคราะห์
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : admin IP ADDRESS : 118.172.26.148 , ,

Posts : 8
Replies : 3


« เมื่อ 11/07/2009 , 18:34:53 » Send Topic Set to Print Page Edit


พระสงฆ์กับงานสังคมสงเคราะห์ พ.ค. 2551    

ผศ. ประเสริฐ  ปอนถิ่น


edit : 06/12/2009,14:37:08 (admin)

แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : admin IP ADDRESS : 118.172.25.36 , ,


Posts : 8
Replies : 5
« Reply #1 เมื่อ 12/07/2009 , 17:55:09 » Edit

ทิศทางและรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของประเทศไทย


edit : 06/12/2009,14:52:53 (admin)
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : admin IP ADDRESS : 118.172.29.40 , ,


Posts : 8
Replies : 9
« Reply #2 เมื่อ 15/07/2009 , 17:10:05 » Edit

นี่คืองานสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ
ดร.โสภณ พรโชคชัย


edit : 15/12/2009,20:11:25 (admin)
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : admin IP ADDRESS : 118.172.29.40 , ,


Posts : 8
Replies : 10


« Reply #3 เมื่อ 15/07/2009 , 17:11:58 » Edit

แก้ปัญหาสังคมด้วยวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ดร.โสภณ พรโชคชัย
 


edit : 15/12/2009,20:13:03 (admin)
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : admin IP ADDRESS : 118.172.54.229 , ,


Posts : 35
Replies : 18
« Reply #4 เมื่อ 28/07/2009 , 06:47:27 » Edit

พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์ 2552
ผศ. ประเสริฐ ปอนถิ่น


รายละเอียดเนื้อหาวิชา


บทที่ ๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวงานสังคมสงเคราะห์กับพระสงฆ์
• ปรัชญางานสังคมสงเคราะห์
• ความหมายงานสังคมสงเคราะห์
• จรรยาบรรณของนักสังคมสงเคราะห์
• ขอบเขตของการสังคมสงเคราะห์
• วัตถุประสงค์ของการสังคมสงเคราะห์
• ความหมายของพระสงฆ์
บทที่ ๒. พุทธกิจประจำวันของพระพุทธเจ้า 
- ปุเรภัตตกิจ 
- ปัจฉาภัตตกิจ 
- ปริมยามกิจ 
- มัชฌิมยามกิจ 
- ปัจฉิมยามกิจ
บทที่ ๓ หลักการสังคมสงเคราะห์ตามแนวพระพุทธศาสนา
ก. หลักการสังคมสงเคราะห์ตามแนวพระพุทธศาสนา 
- ต้องคำนึงถึงหลักเหตุผลเป็นสำคัญ 
- ต้องยึดหลักทางสายกลาง 
- ต้องยึดหลักพึ่งตนเอง 
- ต้องเป็นไปอย่างสมดุล 
- ต้องค่อยเป็นค่อยไปตามความเหมาะสม 
- ต้องสอดคล้องจุดหมายหลักของชีวิต 
- ต้องไม่ก่อทุกข์ให้แก่ตนเองและผู้อื่น
ข. หลักการสงเคราะห์ของพระพุทธเจ้า 
- สันทัสสนา 
- สมาทปนา 
- สมุตตเตชนา 
- สัมปหังสนา
บทที่ ๔ วิธีการสังคมสงเคราะห์ตามแนวพระพุทธศาสนา
ก. วิธีการสังคมสงเคราะห์ตามแนวพุทธศาสนา 
- ทิฏฐธัมมิกัตถะ คือ ประโยชน์ปัจจุบัน 
- สัมปรายิกัตถะ คือ ประโยชน์เบื้องหน้า 
- ปรมัตถะ คือ ประโยชน์สูงสุด
ข. วิธีสอนแบบต่างๆ ของพระพุทธเจ้า
o การสอนแบบสนทนา
o แบบบรรยาย
o แบบตอบปัญหา
o ปัญหาบางอย่างต้องตอบตรงไปตรงมา
o ปัญหาบางอย่างต้องย้อนถามก่อนจึงตอบ
o ปัญหาบางอย่างต้องแยกความตอบ
o ปัญหาบางอย่างต้องตัดบทไปเลย ไม่ตอบ
บทที่ ๕ เทคนิควิธีสอนของพระพุทธเจ้า
• ทำนามธรรมให้เป็นรูปธรรม
• ใช้อุปมาอุปไมย
• ยกนิทานประกอบ
• ใช้อุปกรณ์หรือสื่อการสอน
บทที่ ๖ บทบาทพระสงฆ์ต่อสังคมก่อนเข้าสู่ประเทศไทย
• บทบาทของพระสงฆ์ในสมัยพุทธกาล
• บทบาทของพระสงฆ์ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช
• บทบาทของพระสงฆ์ในสมัยศรีลังกา
บทที่ ๗ บทบาทของพระสงฆ์ต่อสังคมไทยในอดีตถึงปัจจุบัน 
- บทบาทของพระสงฆ์ในสมัยสุโขทัย 
- บทบาทของพระสงฆ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
- บทบาทของพระสงฆ์ในสมัยรัตนโกสินทร์ 
- บทบาทของพระสงฆ์ในสมัยปัจจุบัน
บทที่ ๘ กรณีศึกษาพระสงฆ์ผู้นำในการพัฒนา 
- พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) 
- พระอุดมประชาทร (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) 
- ครูบาเหนือชัย โฆสิโต


edit : 06/12/2009,14:57:36 (admin)
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : admin IP ADDRESS : 118.172.26.88 , ,


Posts : 116
Replies : 47
« Reply #5 เมื่อ 06/12/2009 , 14:35:41 » Edit

เกษตรธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองสำหรับผู้พิการ มูลนิธิตะวันฉาย
จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : admin IP ADDRESS : 118.172.26.88 , ,


Posts : 116
Replies : 48


« Reply #6 เมื่อ 06/12/2009 , 14:54:59 » Edit

ตัวอย่าง
การเขียนรายงานทางวิชาการ

แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : admin IP ADDRESS : 112.142.131.58 , ,


Posts : 137
Replies : 81
« Reply #7 เมื่อ 04/01/2010 , 23:38:54 » Edit

การสงเคราะห์และจัดสวัสดิการสังคมผู้ด้อยโอกาส
อ.วรพงษ์ บุญเคลือบ

แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : ads IP ADDRESS : 110.88.109.225 , ,« Reply #8 เมื่อ 10/04/2012 , 10:42:21 » Edit
superdry outlet online Attractive space for creativity
coach outlet store online Life to follow
nike heels no regrets
coach factory outlet have you moved
requin nike tn Aspirations in mind
coach factory online good luck with that
ตอบกลับกระทู้นี้
  ไอคอนข้อความ :
** ชื่อ : สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ
** Security Code : ! ใส่ Code ตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
กรุณากด F5 หาก Security Code ไม่แสดงผล
  อีเมล์ :
  รูปภาพประกอบ : ขนาดไม่เกิน 100KB **สมาชิกเท่านั้น
(BBZnet.com เพิ่มเนื้อที่เก็บภาพให้แต่ละบอร์ดมากถึง 1GB ต้องการมีเว็บบอร์ดของตัวเอง คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก)
  ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
** ข้อความ :

ไอคอนอื่นๆ
  ใช้ไอคอน
B i U URL CENTER IMG Li Font QUOTE Special Tag
( เปลี่ยนไปใช้งานแบบ HTML Editor Mode, ต้องการ IE6+ และเปิดใช้งาน Java Script )
    คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ webmaster@bbznet.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด