ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

บทความสังคมสงเคราะห์

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - บทความสังคมสงเคราะห์
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : admin IP ADDRESS : 118.172.94.126 , ,

Posts : 4
Replies : 0


« เมื่อ 06/07/2009 , 09:20:16 » Send Topic Set to Print Page Edit


วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ

21 ตุลาคม ของทุกปี วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ

การสังคมสงเคราะห์ คือ การช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้ทุกคนอยู่ในสังคมไทย ได้อย่างมีความสุขและให้ทุกคนมีความสามารถ รวมถึงพัฒนาสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าด้วย รายได้เสริมทำออนไลด์ผ่าน net 100% รายได้ 5 หมื่น บ/ด ขั้นต่ำ สมัครที่ www.abc.321.cn

การสังคมสงเคราะห์
การสังคมสงเคราะห์มีในประเทศไทยเป็นเวลานานมาแล้ว สมัยก่อนนี้ "วัด" เป็นศูนย์กลางของการสังคมสงเคราะห์ ปัจจุบันนี้มีทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชน ทางฝ่ายรัฐนั้นมีหน่วยงานที่ร่วมรับผิดชอบเกี่ยวกับความผาสุกของประชาชนชาว ไทย คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข โดยมีกรมประชาสงเคราะห์ แห่งกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดำเนินงานและรับผิดชอบโดยตรง

ส่วนภาคเอกชนนั้นกระทำการสังคมสงเคราะห์โดยการจัดตั้งเป็น สมาคมและมูลนิธิเพื่อการกุศล ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นองค์การที่ตั้งขึ้นโดยประชาชน เป็นของประชาชนและทำงานเพื่อประชาชนโดยแท้ ในปัจจุบันนี้มีจำนวน ประมาณ 10,000 องค์การ ที่ช่วยรัฐและหน่วยงานของรัฐให้บริการสังคม- สงเคราะห์ ซึ่งให้สวัสดิการทางสังคมแก่ประชาชนเพื่อให้สังคมพัฒนาไปสู่ความเจริญก้าว หน้าตามเป้าหมายที่ต้องการได้

พระราชดำริ
สมาคมและมูลนิธิหลายองค์การได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริ หรือได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมและมูลนิธิเหล่านี้ได้ทำงานที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ เป็นเอนกประการ ทั้งในการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม รวมทั้งการพัฒนาสังคมด้านต่างๆ เช่น มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิอานันทมหิดล เป็นต้น

องค์การเพื่อการสังคมสงเคราะห์
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เป็นองค์การที่ทำงานเพื่อการสังคมสงเคราะห์โดยแท้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ หมายถึงมูลนิธิที่พระมหากษัตริย์และประชาชนร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยผู้ ที่ประสบสาธารณภัยทั่วประเทศ มูลนิธินี้ถือกำเนิดขึ้นเนื่องมาจากการเกิดวาตภัยและอุทกภัยขึ้นในจังหวัด ภาคใต้เมื่อ พ.ศ. 2505 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงนำประชาชนให้ช่วยเหลือพี่น้องร่วมชาติ ผู้ ประสบเคราะห์กรรมเหล่านั้น ได้รับการบริจาคเฉพาะเงินสดถึง 11 ล้านบาท หลังจากที่พระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหล่านั้นแล้ว ยังเหลือเงินอยู่อีกถึง 3 ล้านบาท จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้จัดตั้งเป็น มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ขึ้น

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินจำนวนหนึ่งล้านบาทเป็นทุนริ เริ่มการสร้างตึกทำงานของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และได้พระราชทานนามตึกนี้ว่า "ตึกมหิดล" เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณในด้านสังคมสงเคราะห์ของสมเด็จพระบรมราชชนก โครงการที่สำคัญที่สุดของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ คืออุดมการณ์ที่รัฐรับเป็นอุดมการณ์ของชาติ คือ "โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" ซึ่งมีที่มาจากพระบรมราชปณิธานในพระปฐมบรมราชโองการที่ว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" โดยพระราชดำรัสที่ว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม" เป็นที่มาแห่ง "แผ่นดินธรรม" ส่วนพระราชดำรัสที่ว่า "เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" เป็นที่มาแห่ง "แผ่นดินทอง"

วันสังคมสงเคราะห์
ใน พ.ศ. 2528 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนางาน สังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ให้กำหนดวันที่ 21 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จย่า เป็นวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ด้วยเหตุผลที่ว่าพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายและเวลา เพื่อประโยชน์ให้บังเกิดแก่ประชาชนตลอดมา โดยมิได้ทรงเห็นแก่ความเหนื่อยยาก สมควรเป็นปูชนียบุคคลที่นักสังคมสงเคราะห์ควรถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ งานของตนต่อไป ดังนั้นในวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ภาครัฐบาลและภาคเอกชนจึงได้ร่วมกันจัดงานแสดงกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่าโดยไม่ เลือกเชื้อชาติศาสนา

การประกันสังคม
มีการสังคมสงเคราะห์อีกประเภทหนึ่งคือการประกันสังคม หรือการสร้างความมั่นคงในสังคมร่วมกัน แม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายประกันสังคมแล้วตั้งแต่ พ.ศ. 2497 แต่ไม่สามารถบังคับใช้ได้เพราะมีปัญหาเรื่องนโยบาย อย่างไรก็ตามได้มีประกาศใช้กฎหมายแรงงาน เมื่อ พ.ศ. 2515 โดยกำหนดให้มีการจัดตั้งสำนักงานกองทุนเงินทดแทนในกรมแรงงาน ให้ทำหน้าที่เรียกเก็บเงินสมทบจากนายจ้างและสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 20 คนขึ้นไป เพื่อนำมาจ่ายเป็นค่าทดแทนแก่ลูกจ้างซึ่งประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจาก การทำงานให้นายจ้าง ทำให้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของลูกจ้างในระหว่างที่เจ็บป่วยต้องหยุดงาน และในกรณีทุพพลภาพก็สามารถมีรายได้ไปใช้ สอยเลี้ยงดูครอบครัว

ข้อมูลและภาพประกอบจาก
- เครือข่ายข้อมูลกาญจนาภิเษก
- อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- คลังปัญญาไทย
- ศูนย์การเรียนรู้ TLCenter (Technology Learning Center)

<< 1 2 3 >>
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : admin IP ADDRESS : 118.172.29.40 , ,


Posts : 8
Replies : 8
« Reply #1 เมื่อ 15/07/2009 , 15:45:12 » Edit

อาชีพนักสังคมสงเคราะห์
ลักษณะะของงาน

วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เป็นวิชาชีพที่ประจำยังหน่วยงานต่าง ๆ มากมายทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรการกุศล รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศ โดยมีบทบาทสำคัญคือ ให้การช่วยเหลือในด้านให้คำปรึกษา ประสานทรัพยากรด้านการเงิน บุคลากร องค์กร และร่วมวางแผนแก้ไข ฟื้นฟู พัฒนากับผู้ขอรับบริการอย่างเต็มความสามารถ

การเรียน
คณะสังคมสงเคราะห์ มีเปิดสอน 2 แห่ง คือ
1.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่


หลักสูตรการเรียน
โอกาสความก้าวหน้าในการทำงาน
ผู้สำเร็จปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีโอกาสความก้าวหน้าในการทำงาน ดังนี้
1.งานราชการ ทุกกระทรวง กรม รับผู้สำเร็จการศึกษาทางสังคมสงเคราะห์เข้าปฏิบัติงาน ได้แก่
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)
- กระทรวงแรงงาน (สำนักงานประกันสังคม)
- กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม (โรงพยาบาลในสังกัด)
- กระทรวงสาธารณสุข (กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์)
- กระทรวงยุติธรรม (กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน)
- สำนักงานว่าการกรุงเทพมหานคร (สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักสวัสดิการสังคม)
- สำนักนายกรัฐมนตรี
- สถาบันวิจัยทางสังคม
- สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(หมายเหตุ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานว่าการกรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานที่เปิดรับ ผู้สำเร็จการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เข้าปฏิบัติงานมากที่สุด)
2. รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย การธนาคารแห่งประเทศไทย การบินไทย
การประปาแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย องค์กรพัฒนาชุมเมือง (อพช.)
3. องค์การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาเอกชน ได้แก่ มูลนิธิต่างๆ สมาคมต่างๆ องค์การระหว่างประเทศ
ปัจจุบันประเทศไทยมีองค์การประเภทนี้ไม่ต่ำกว่า 3,000 องค์กร
4. ภาคธุรกิจเอกชน ในปัจจุบันมีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจมากขึ้น โดยแต่ละ องค์กรได้คำนึงถึงถึงคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้นจึงมีความต้องการบุคคลากรด้านสวัสดิการสังคมจำนวนมากเข้าไป
ปฏิบัติในงานบริหารบุคคลแรงงานสัมพันธ์และงานฝึกอบรม
หมายเหตุ : นอกจากนี้ ยังสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามระเบียบการศึกษาและหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนั้น

อาชีพนักสังคมสงเคราะห์
นิยามอาชีพ
ช่วยบรรเทาหรือป้องกันการขยายตัวของปัญหาทางสังคมและปัญหาส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นเฉพาะรายบุคคลและรายกลุ่ม ให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้กับผู้ที่ประสบปัญหา ให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เช่น หาอาชีพให้ ให้บริการทางด้านสวัสดิการอื่น ๆ และให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินและทางการแพทย์ : ใช้วิธีการสัมภาษณ์และวิธีการอื่น ๆ สอบถามผู้ประสบปัญหาเกี่ยวกับข้อมูล
ทั่วไปและปัญหาที่เกิดขึ้น ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาโดยการศึกษาประเมินและวิเคราะห์ลักษณะปัญหาพร้อมกับแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหานั้น ๆ กำหนดบุคคลที่ต้องได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน ทางการบำบัด ทางสังคมการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางสังคม การเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาทางสังคมอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้ประสบปัญหา รวมทั้งการช่วยเหลือด้านอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ประสบปัญหาสามารถแก้ไขปัญหาให้ตัวเองสามารถดำรงชีพอยู่ได้ในสังคม

ลักษณะของงานที่ทำ
ผู้ปฏิบัติอาชีพนี้จัดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1.นักสังคมสงเคราะห์อาชีพ
2. นักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัคร
(ซึ่งจะอาสาเข้ามาทำงานในช่วงภาวะวิกฤติ)

หน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์ที่ทำหน้าที่สังคมสงเคราะห์วิชาชีพ อันเป็นศิลปะ แห่งการช่วยเหลือและเป็นการใช้สามัญสำนึกในการช่วยเหลือในสถานการณ์ ที่ไม่สามัญ โดยมีหน้าที่หลักเป็นสังเขป ดังนี้
1. ให้คำปรึกษาแนะนำผู้มาใช้บริการ
2. ปฏิบัติหน้าที่หลักตามนโยบายของหน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆ
3. ประสานงานกับผู้มารับบริการ และหน่วยงานหรือองค์กรบริการทางสังคมที่ผู้รับบริการต้องเกี่ยวข้องด้วย หรือต้องการความช่วยเหลือ เช่น การสอบถามซักประวัติ เพื่อให้ทราบว่าผู้มารับบริการมีความเดือดร้อนเรื่องใด และ
ต้องจัดส่งไปยังหน่วยงานที่ให้การบริการต่าง ๆ เช่น หาอาชีพที่เหมาะสม หาทุนประกอบอาชีพ แหล่งที่พัก โรงพยาบาลและสวัสดิการอื่น ๆ ที่จำเป็น
4. ทำงานวิจัยเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์เพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ปัญหาทางสังคมสงเคราะห์
5. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยากแก่นักสังคมสงเคราะห์ของ หน่วยงานต่าง ๆ
6. อาจทำหน้าที่ตามความเชี่ยวชาญ และตามการให้การบริการขององค์กร (Case Workers) เช่น
- ดูแลปัญหาครอบครัวแตกแยกปัญหาเกี่ยวกับ สวัสดิการของ ครอบครัว อาชีพของบุคคลในครอบครัว
- ดูแลเด็กผู้ด้อยโอกาสและรับเข้าอยู่ในสถาบันและบ้านสงเคราะห์ การให้ สวัสดิการแก่เด็ก
- ให้สวัสดิการแก่ผู้ป่วยทางด้านจิตใจทางร่างกายหรือผู้พิการ การอบรมทางสังคมแก่ผู้ได้รับทัณฑ์บน และการช่วยเหลือผู้อพยพ
- อาจทำหน้าที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์เฉพาะกลุ่ม เช่น จัดระบบงานเกี่ยวกับโครงการทางสังคม การศึกษา จัดหางานอาชีพ และการสันทนาการ จัดหาอาชีพในศูนย์ชุมชน ค่ายพักผ่อนหรือจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หรือส่งเสริมสวัสดิการ กลุ่มเกี่ยวกับการพัฒนาบ้านเรือน เป็นต้น

สภาพการจ้างงาน
ผู้ประกอบอาชีพนี้ จะได้รับการว่าจ้างขั้นต้นตามวุฒิการศึกษาในภาครัฐบาลและองค์กรพัฒนาเอกชน ส่วนผู้ที่ปฏิบัติงานในภาคเอกชนจะได้รับเงินเดือนสูงกว่า สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่จะได้รับเงินเดือนโดยประมาณ ดังนี้

ประเภทองค์กร อัตราเงินเดือน
ภาครัฐบาล 7,260
องค์กรพัฒนาเอกชน 7,260 - 8,000
องค์กรระหว่างประเทศ 18,000 - 26,000

กำหนดเวลาการทำงานของนักสังคมสงเคราะห์วันละ 8 ชั่วโมง แต่บุคคลในอาชีพนี้มักจะทำงานเกินเวลาตามความสมัครใจ ดังนั้นผู้ที่ทำหน้าที่นี้ต้องแบ่งเวลาการทำงานและเวลาส่วนตัวให้เหมาะสม

สภาพการทำงาน
นักสังคมสงเคราะห์อาจวางแผนการทำงาน การประชุม การให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้มาใช้บริการในสำนักงาน และออกเยี่ยมบ้านผู้มารับบริการตามกำหนดการ เช่น กลุ่มฟื้นฟูสภาพครอบครัวกลุ่มแม่นอกสมรสเพื่อไปช่วยคอยแนะนำบุคคลในครอบครัวทุกคน ช่วยแนะนำให้ได้งานทำหาอาหาร หรือนมให้เด็กเล็กจัดภาวะแวดล้อมให้ เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ เป็นต้น อาจต้องปฏิบัติงานอยู่ในต่างจังหวัดหรือพื้นที่ทุรกันดาร
สำหรับนักสังคมสงเคราะห์อาจมีความเสี่ยงอยู่บ้างเมื่อปฏิบัติงานกับกลุ่มที่มีปัญหาทางสังคมอย่างรุนแรง เช่น ในกรมราชทัณฑ์ หรือชุมชนในพื้นที่มียาเสพติด

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
ผู้สนใจประกอบอาชีพนี้ จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
2. มีใจรัก ชอบช่วยเหลือ เพราะงานสังคมสงเคราะห์ คือ การบริการ ให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
3. เป็นคนเปิดกว้าง มองโลกในแง่ดี มีทัศนะคติที่ดีต่อผู้คนและต่อปัญหา
4. เป็นบุคคลที่เปิดรับต่อประมวลปัญหาที่ต้องเข้าไปแก้ไข
5. มีลักษณะอบอุ่น มนุษยสัมพันธ์ดี และเข้ากับชุมชนได้ดี

ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้คือ : เมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จะต้องเข้าสอบคัดเลือกเข้ารับการศึกษาที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ละคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และ


สวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

โอกาสในการมีงานทำ
ผู้ประกอบอาชีพนักสังคมสงเคราะห์ปัจจุบันมีน้อยมาก ไม่พอรับกับปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นลูกโซ่จากช่วงภาวะเศรษฐกิจของประเทศถดถอย สถาบันการศึกษาผลิตบุคลากร ทางด้านสังคมสงเคราะห์น้อยมากในปีหนึ่ง ๆ และไม่ พอเพียงที่จะรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ๆ และเมือง อุตสาหกรรม ซึ่งนักสังคมสงเคราะห์คนหนึ่งจะรับดูแลปัญหาของผู้มารับบริการประมาณ 10 - 15 ราย หน่วยงานที่มีความต้องการผู้ประกอบอาชีพนี้ คือ กลุ่มสหวิชาชีพ กรมราชทัณฑ์ กรมประชาสงเคราะห์ หน่วยงานพัฒนาเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทห้างร้าน ฯลฯ และเนื่องจากนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพในตลาดแรงงานมีน้อย ทำให้อาชีพนี้เป็นที่ต้องการขององค์กรพัฒนาเอกชนมาก เช่น สหทัยมูลนิธิ หรือมูลนิธิต่าง ๆที่ดูแลบุคคลที่ด้อยโอกาสในสังคม

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
ผู้ประกอบอาชีพนี้ มีโอกาสความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน ถ้ารับ ราชการจะได้รับการเลื่อนขั้นและเลื่อนตำแหน่งตามความสามารถและการศึกษา เพิ่มเติม
ในหน่วยงานพัฒนาชุมชน ถ้ามีประสบการณ์ทำงาน 3 ปี อาจได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าหรือหัวหน้า ถ้ามีประสบการณ์ 5 ปี อาจได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็น ผู้จัดการโครงการ ส่วนในหน่วยงานเอกชนอาจได้รับการเลื่อนตำแหน่งตามโครงสร้างขององค์กร

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม เจ้าหน้าฝ่ายบุคคล
เจ้าหน้าที่ประสานงานในองค์กรระหว่างประเทศ
ผู้ประสานงานโครงการหัวหน้าฝ่ายตรวจเยี่ยม
สถานประกอบการขององค์การแรงงานโลก
ผู้ตรวจเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนขององค์กรแรงงานโลก
เจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ของหน่วยงานองค์กร สหประชาชาติ

แหล่งข้อมูลอื่นๆ
แหล่งจัดหางานในเว็บไซต์ และหนังสือพิมพ์กรมประชาสงเคราะห์
กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน
หน่วยงาน และสถานที่นักศึกษาไปทำการฝึกงาน
หน่วยงานองค์กรพัฒนาเอกชน
กรมจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)


edit : 23/07/2009,09:00:55 (admin)
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : admin IP ADDRESS : 118.172.62.97 , ,


Posts : 35
Replies : 17
« Reply #2 เมื่อ 27/07/2009 , 15:27:56 » Edit

ยกย่อง 11 นักสังคมสงเคราะห์


ทุกปี มูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ คัดเลือกบุคคลได้รับการเสนอชื่อเป็น “นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น” โดยในปี 2550 มูลนิธิฯแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น จำนวน 11 คน
นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประเภท “นักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ” ได้แก่ รศ.อภิญญา เวชยชัย อายุ 53 ปี

อาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประธานคณะกรรมการระดับปริญญาตรี ผู้เห็นคุณค่าการทำงานในเชิงบูรณาการของสหวิชาชีพ มีบทบาท เชื่อมประสานให้เกิดการผนึกกำลัง การระดมทรัพยากรการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับเอกชน และ พ.ต.อ.หญิงจิรวัส ฉัตรไชยสิทธิกูล อายุ 50 ปีนักสังคมสงเคราะห์ (สบ. 4) กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ รพ.ตำรวจ อุทิศตนเสียสละในการทำงานด้านสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์อย่างไม่ย่อท้อ โดยคำนึงถึงผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ แม้ประสบปัญหาถูกจำกัดด้านเวลา ด้านอัตรากำลัง หรือวัสดุอุปกรณ์

“ประเภทผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์” นายระธี ไชยพรพัฒนา อายุ 44 ปี หัวหน้าฝ่ายสังคมพัฒนา สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ จ.เชียง ใหม่ ช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้พิการอันเนื่องจากโรคเรื้อน ผู้พิการแขนขาและลำตัวเนื่องจากสาเหตุอื่น ริเริ่มนำแนวคิดการพัฒนาสังคมและชุมชน งานเกษตรกรรม งานหัตถกรรม งานคหกรรม ประยุกต์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการทางสังคมและอาชีพ ผลักดันการทำงานเชิงรุก ผลักดันและลงมือดำเนินงานสังคมสงเคราะห์ของสถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพตามหลักวิชาการ ทั้งงานสังคมสงเคราะห์เฉพาะรายใน รพ.แมคเคน และงานสังคมสงเคราะห์ชุมชนโดยพัฒนาบ้านพักผู้สูงอายุซึ่งพิการเนื่องจากโรคเรื้อนเป็น “หมู่บ้านบูรพานิเวศน์” เป็นแบบอย่างในการศึกษาดูงานของหน่วยงานต่าง ๆ บรรยายแนวคิดแนวปฏิบัติ ยังหน่วยงานอื่น ๆ

นางอรทัย เอี่ยมสมบัติ อายุ 60 ปี ผอ.บริหารสภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทยฯ และรักษาการหัวหน้าสำนัก สวัสดิการสังคม สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีจิตใจเอื้อเฟื้อ เสียสละ ดำรงชีวิตอยู่แบบพอเพียง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ยึดหลักพุทธศาสนาในการดำเนินงาน

เสมอมา, นายณัฐวุฒิ บัวประทุม อายุ 31 ปีพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กฯ ประจำมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ช่วยเหลือเด็กถูกกระทำทารุณกรรมและถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ บางกรณีต้องติดตามให้ความช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาในระยะยาวเป็นจำนวนมาก ใช้องค์ความรู้ทางกฎหมายประสานประโยชน์กับองค์ความรู้ทางสหวิชาชีพด้านอื่น ๆ ภายใต้กระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูผู้เสียหายที่ถูกกระทำ

“ประเภทนักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัคร” นางจารุนันท์ อึ๊งภากรณ์ นักธุรกิจสตรี อายุ 54 ปีนำความรู้ความสามารถด้านการบริหารธุรกิจใช้ในงานเหรัญญิกของมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กที่ป่วย และกำลังสติปัญญาในการเขียนผลงาน และเอกสารวิชาการจำนวนมาก เพื่อเป็นเอกสารคู่มือในการดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม, นางศิริวรรณ จิตศักดานนท์ นักธุรกิจสตรีอายุ 73 ปี ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส, การศึกษา, ศาสนา, การต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์, การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กกำพร้า คนพิการ และพัฒนาชุมชน, นางสายไหม โกวิทยา นักธุรกิจสตรีอายุ 77 ปี ใช้แนวคิดการพัฒนาสังคมเป็นเครื่องมือดำเนินการด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สังคม และกระจาย โอกาสสู่สังคมอย่างเท่าเทียม โดยไม่มีการแบ่งแยกทางสังคม ในเรื่องศาสนา

นางรุจิรา เพชรชู นักธุรกิจสตรีอายุ 70 ปี ออกหน่วยสงเคราะห์ผู้ประสบภัย รวมทั้งรณรงค์จัดหาทุนเพื่อใช้ในโครงการที่ดำเนินการป้องกัน แก้ไข และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทุกข์ยาก ให้สามารถแก้ไขปัญหา และช่วยตนเองได้, พญ. สุวณี รักธรรม ข้าราชการบำนาญอายุ 68 ปี มีเป้าหมายทำงานเพื่อสังคมให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งกับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้, ผู้เจ็บป่วยยากไร้, เด็กและเยาวชน, คนพิการ และ ผู้ถูกกระทำรุนแรง โดยถือว่าบุคคลมีความเป็นมนุษย์ มีความเสมอภาค และควรได้รับสิทธิอันทัดเทียมกัน และ นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง นักธุรกิจสตรีอายุ 60 ปี มีความสามารถในการระดมทรัพยากร ตลอดจนเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการทำงาน มีเป้าหมายสำคัญคือสังคมสมานฉันท์ และมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันระหว่างหญิงชาย.


โดย เดลินิวส์ วัน อังคาร ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 02:49 น.

แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : admin IP ADDRESS : 112.142.131.58 , ,


Posts : 137
Replies : 82


« Reply #3 เมื่อ 05/01/2010 , 10:27:52 » Edit

สังคมสงเคราะห์สวัสดิการแรงงาน
นิลวรรณ ระพิพงษ์

แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : admin IP ADDRESS : 112.142.131.58 , ,


Posts : 137
Replies : 83
« Reply #4 เมื่อ 05/01/2010 , 10:29:09 » Edit

สังคมสงเคราะห์ในชุมชน
ยรรยง ศรีเจริญวงศ์

แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : admin IP ADDRESS : 112.142.131.58 , ,


Posts : 137
Replies : 84
« Reply #5 เมื่อ 05/01/2010 , 10:30:11 » Edit

สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
พ.อ.พุทธพร สุนทราลักษณ์

แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : admin IP ADDRESS : 112.142.131.58 , ,


Posts : 137
Replies : 85


« Reply #6 เมื่อ 05/01/2010 , 10:31:19 » Edit

ศิลปการให้คำปรึกษา
จินตนา วาฤทธิ์

แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : admin IP ADDRESS : 112.142.131.58 , ,


Posts : 137
Replies : 86
« Reply #7 เมื่อ 05/01/2010 , 10:32:08 » Edit

เราต้องพัฒนาตลอดเวลา
รัตนา ชื่นภักดี

แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : admin IP ADDRESS : 112.142.131.58 , ,


Posts : 137
Replies : 87
« Reply #8 เมื่อ 05/01/2010 , 10:33:07 » Edit

เมื่อได้เป็นแม่คนที่สอง
ทัศนีย์ ตันทวีวงศ์

แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : admin IP ADDRESS : 112.142.131.58 , ,


Posts : 137
Replies : 88


« Reply #9 เมื่อ 05/01/2010 , 10:33:56 » Edit

มารู้จักนักสังคมสงเคราะห์จิตเวช
เยาวภา ยงดีมิตรภาพ

แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : admin IP ADDRESS : 112.142.131.58 , ,


Posts : 137
Replies : 89
« Reply #10 เมื่อ 05/01/2010 , 10:34:52 » Edit

บริหารแบบนักสังคมสงเคราะห์
กรรณิการ์ ยูประพัฒน

แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : admin IP ADDRESS : 112.142.131.58 , ,


Posts : 137
Replies : 90
« Reply #11 เมื่อ 05/01/2010 , 10:35:52 » Edit

บทส่งท้ายนี่คืองานสังคมสงเคราะห์
ดร.โสภณ พรโชคชัย

แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : admin IP ADDRESS : 112.142.131.58 , ,


Posts : 137
Replies : 91


« Reply #12 เมื่อ 05/01/2010 , 10:36:46 » Edit

บทบาทที่หลากหลายเพื่อสังคม
กาญจนา เภาราษฎร์

แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : admin IP ADDRESS : 112.142.131.58 , ,


Posts : 137
Replies : 92
« Reply #13 เมื่อ 05/01/2010 , 10:37:44 » Edit

เทคนิคการทำจิตบำบัด
มะลิ ชูโต

แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : admin IP ADDRESS : 112.142.131.58 , ,


Posts : 137
Replies : 93
« Reply #14 เมื่อ 05/01/2010 , 10:38:39 » Edit

เติบโตด้วยหัวใจสังคมสงเคราะห์
สุรางค์ เอกโชติ

แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : admin IP ADDRESS : 112.142.131.58 , ,


Posts : 137
Replies : 94


« Reply #15 เมื่อ 05/01/2010 , 10:39:56 » Edit

ติดตามไม่ลดละ
รุ่งรัตน์ เพิ่มเกียรติขจร

แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : admin IP ADDRESS : 112.142.131.58 , ,


Posts : 137
Replies : 95
« Reply #16 เมื่อ 05/01/2010 , 10:40:58 » Edit

ต้องก้าวให้พ้นทางตัน
ศรีสุภา แก้วประพาฬ

แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : admin IP ADDRESS : 112.142.131.58 , ,


Posts : 137
Replies : 96
« Reply #17 เมื่อ 05/01/2010 , 10:42:18 » Edit

ใช้ศาสนาช่วยผู้ติดยา
ดวงเดือน ขัติยะวรา

แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : admin IP ADDRESS : 112.142.131.58 , ,


Posts : 137
Replies : 97


« Reply #18 เมื่อ 05/01/2010 , 10:43:15 » Edit

ช่วยเหลือคนที่มีความจำเป็นก่อน
สมปอง เปี่ยมศิลป์

แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : admin IP ADDRESS : 112.142.131.58 , ,


Posts : 137
Replies : 98
« Reply #19 เมื่อ 05/01/2010 , 10:44:05 » Edit

งานที่ท้าท้ายและน่าภูมิใจ
สมพร จรัสเจริญวิทยา

แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : admin IP ADDRESS : 112.142.131.58 , ,


Posts : 137
Replies : 99
« Reply #20 เมื่อ 05/01/2010 , 10:44:56 » Edit

คุณค่าของงานสังคมสงเคราะห์
สดใส คุ้มทรัพย์อนันต์

<< 1 2 3 >>
ตอบกลับกระทู้นี้
  ไอคอนข้อความ :
** ชื่อ : สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ
** Security Code : ! ใส่ Code ตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
กรุณากด F5 หาก Security Code ไม่แสดงผล
  อีเมล์ :
  รูปภาพประกอบ : ขนาดไม่เกิน 100KB **สมาชิกเท่านั้น
(BBZnet.com เพิ่มเนื้อที่เก็บภาพให้แต่ละบอร์ดมากถึง 1GB ต้องการมีเว็บบอร์ดของตัวเอง คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก)
  ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
** ข้อความ :

ไอคอนอื่นๆ
  ใช้ไอคอน
B i U URL CENTER IMG Li Font QUOTE Special Tag
( เปลี่ยนไปใช้งานแบบ HTML Editor Mode, ต้องการ IE6+ และเปิดใช้งาน Java Script )
    คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ webmaster@bbznet.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด