ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

มจร. เปิดรับสมัครเรียน ปริญญาตรี โท เอก ปี 2553

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - มจร. เปิดรับสมัครเรียน ปริญญาตรี โท เอก ปี 2553
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : admin IP ADDRESS : 112.142.131.21 , ,

Posts : 141
Replies : 136


« เมื่อ 17/02/2010 , 23:32:24 » Send Topic Set to Print Page Edit


Loading...

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครพระภิกษุ แม่ชี และคฤหัสถ์ ทั้งชายและหญิงเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ ทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ดังนี้

ระดับปริญญาตรี ๔ คณะ ประกอบด้วย
คณะพุทธศาสตร์
- สาขาวิชา พระพุทธศาสนาหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
- สาขาวิชา ศาสนา
- สาขาวิชา ปรัชญา
- สาขาวิชา ภาษาสันสกฤต
- สาขาวิชา พระพุทธศาสนา (คฤหัสถ์)
- สาขาวิชา พระพุทธศาสนาหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (คฤหัสถ์)
- สาขาวิชา พระอภิธรรม (คฤหัสถ์)
- สาขาวิชา ปรัชญา (คฤหัสถ์)
คณะครุศาสตร์
- สาขาวิชา สังคมศึกษา
- สาขาวิชา การสอนภาษาไทย
- สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ - สาขาวิชา จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการแนะแนว
- สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ (คฤหัสถ์)
- สาขาวิชา จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการแนะแนว (คฤหัสถ์)
คณะมนุษยศาสตร์
- สาขาวิชา ภาษาไทย
- สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
- สาขาวิชา พุทธจิตวิทยา
- สาขาวิชา จิตวิทยา
- สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (คฤหัสถ์)
- สาขาวิชา พุทธจิตวิทยา (คฤหัสถ์)

คณะสังคมศาสตร์
- สาขาวิชา รัฐศาสตร์
- วิชาเอก การปกครอง
- วิชาเอก การบริหารรัฐกิจ
- สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
- สาขาวิชา สังคมวิทยา
- สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ
- วิชาเอก การปกครอง (คฤหัสถ์)
- วิชาเอก การบริหารรัฐกิจ (คฤหัสถ์)
- สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ (คฤหัสถ์)
- สาขาวิชา สังคมวิทยา (คฤหัสถ์)

ระดับประกาศนียบัตร (ป.บัณฑิต) จำนวน ๒ สาขาวิชา
- หลักสูตรสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ มี ๒ สาขาวิชา คือ
(๑) สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา
- ภาคค่ำ (วันจันทร์-วันพฤหัสบดี)
- ภาควันหยุด (วันเสาร์-วันอาทิตย์)
(๒) สาขาวิชาชีพครู จัดการศึกษาโดยคณะครุศาสตร์ ศูนย์วัดศรีสุดาราม

ระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.)
- หลักสูตรสำหรับพระภิกษุสามเณร มี ๙ สาขาวิชา คือ
(๑) สาขาวิชา พระพุทธศาสนา
*(๒) สาขาวิชา ปรัชญา
(๓) สาขาวิชา ธรรมนิเทศ
(๔) สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
(๕) สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ
- คณะสังคมศาสตร์ วังน้อย อยุธยา
- วัดไร่ขิง จ.นครปฐม
- วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี
(๖) สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
(๗) สาขาวิชา ชีวิตและความตาย
(๘) สาขาวิชา ภาษาศาสตร์
(๙) สาขาวิชา ศาสนาเปรียบเทียบ
- หลักสูตรสำหรับคฤหัสถ์ (ภาคปกติ) มี ๑ สาขาวิชา คือ
(๑) สาขาวิชา พระพุทธศาสนา
- หลักสูตรสำหรับคฤหัสถ์ (ภาคพิเศษ) มี ๗ สาขาวิชา คือ
(๑) สาขาวิชา พระพุทธศาสนา
* (๒) สาขาวิชา ปรัชญา
(๓) สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
(๔) สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
(๕) สาขาวิชา ชีวิตและความตาย
(๖) สาขาวิชา ภาษาศาสตร์
(๗) สาขาวิชา ศาสนาเปรียบเทียบ
- หลักสูตรสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ มี ๑ สาขาวิชา
(๑) สาขาวิชา พุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต
- หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
สำหรับพระภิกษุสามเณร/คฤหัสถ์
*(เฉพาะสาขาวิชาปรัชญา จัดการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา)

ระดับปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.)
(๑) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แบบ ๑.๑
(๒) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แบบ ๑.๒
(๓) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แบบ ๒.๑
(๔) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แบบ ๒.๒

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ เว็บไวต์ http://www.mcu.ac.th/site/curriculum.php

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
กองทะเบียนและวัดผล วัดมหาธาตุ ฯ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ โทร.๐๒-๒๒๑-๘๘๙๑ ภายใน ๑๑๐๕ วัดศรีสุดาราม บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ โทร.๐๒-๘๘๒-๓๑๕๕, ๐๒-๔๓๕-๔๗๒๐ ต่อ ๒๐๑๙
กองทะเบียนและวัดผล วังน้อย อยุธยา อาคารเรียนรวม โทร.๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒ แฟ็กซ์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๓ ฝ่ายธรรมวิจัย โทร.๐๒-๖๒๓-๖๓๒๕ โทร. ๐๓๕-๓๕๔-๗๑๑

แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : admin IP ADDRESS : 112.142.131.21 , ,


Posts : 141
Replies : 137
« Reply #1 เมื่อ 17/02/2010 , 23:36:31 » Edit
Loading...
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครพระภิกษุ-สามเณร และคฤหัสถ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓


เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อ ๖ ข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศักราช ๒๕๔๒ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ ไว้ดังต่อไปนี้
๑. ส่วนการศึกษาที่เปิดรับสมัคร คือ
๑.๑ ปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ ทุกคณะ
๑.๒ ปริญญาตรี การศึกษาต่อเนื่อง ทุกคณะ
๑.๓ ปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ และปริญญาตรีการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน ๑๐ วิทยาเขต ๕ วิทยาลัยสงฆ์
๑๒ ห้องเรียน ๑๖ หน่วยวิทยบริการ และ ๑ สถาบันสมทบ
๑.๓.๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง)
- ห้องเรียนวัดไพรสณฑ์ศักดาราม ต.หล่มสัก อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
- ห้องเรียนวัดพิกุลทอง ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ. สิงห์บุรี
- ห้องเรียนวัดโสธรวราราม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
- ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ. กาญจนบุรี
- หน่วยวิทยบริการจังหวัดสงขลา วัดหงษ์ประดิษฐาราม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
- หน่วยวิทยบริการจังหวัดราชบุรี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ต.แพงพวย
อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
- หน่วยวิทยบริการจังหวัดเพชรบุรี วัดต้นสน ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
- หน่วยวิทยบริการจังหวัดชลบุรี วัดใหญ่อินทาราม ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี
- หน่วยวิทยบริการจังหวัดระยอง วัดป่าประดู่ ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง
- หน่วยวิทยบริการจังหวัดนครปฐม วัดไร่ขิง ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม
- หน่วยวิทยบริการจังหวัดนครปฐม วัดสามพราน ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม
- หน่วยวิทยบริการจังหวัดจันทบุรี วัดไผ่ล้อม ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี
๑.๓.๒ วิทยาเขตหนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย
- วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ต.พระธาตุพนม อ.พระธาตุพนม จ.นครพนม
- หน่วยวิทยบริการจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง
จ.สกลนคร
๑.๓.๓ วิทยาเขตเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
- วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน
๑.๓.๔ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
- ห้องเรียนจังหวัดปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ. ปัตตานี
- ห้องเรียนวัดพัฒนาราม ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
๑.๓.๕ วิทยาเขตขอนแก่น ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
- วิทยาลัยสงฆ์เลย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย
- ห้องเรียนวัดสระทอง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
- หน่วยวิทยบริการจังหวัดมหาสารคาม วัดอภิสิทธิ์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
๑.๓.๖ วิทยาเขตนครราชสีมา ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
- หน่วยวิทยบริการจังหวัดชัยภูมิ วัดชัยภูมิวนาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
๑.๓.๗ วิทยาเขตอุบลราชธานี ต.กระโสบ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
- ห้องเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
๑.๓.๘ วิทยาเขตแพร่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
- ห้องเรียนวัดบุญวาทย์วิหาร ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง
๑.๓.๙ วิทยาเขตสุรินทร์ ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
- ห้องเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง ต.ดงเสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
๑.๓.๑๐ วิทยาเขตพะเยา ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา
- ห้องเรียนวัดพระธาตุแช่แห้ง ต.ม่วงติ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน
- ห้องเรียนวัดพระแก้ว ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
๑.๓.๑๑ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
๑.๓.๑๒ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์
- หน่วยวิทยบริการจังหวัดอุทัยธานี วัดหนองขุนชาติ ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
- หน่วยวิทยบริการจังหวัดกำแพงเพชร วัดบรมธาตุ ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
- หน่วยวิทยบริการจังหวัดพิจิตร วัดพฤกษะวันโชติการาม ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน
จ.พิจิตร
๑.๓.๑๓ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
- หน่วยวิทยบริการจังหวัดตาก วัดท่านา ต.เชียงทอง อ.เมือง จ.ตาก
- หน่วยวิทยบริการจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดหมอนไม้ ต.บ้านเกราะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑ คือ
๒.๑.๑ คุณสมบัติของพระภิกษุสามเณรผู้สมัครเข้าศึกษา
(๑) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค และต้องศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติมตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด หรือ
(๒) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค และสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ
(๓) เป็นผู้สอบได้เปรียบธรรม ๓ ประโยค และได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง หรือ
(๔) เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษา หรือ
(๕) เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรมที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)หรือเทียบเท่า หรือ
(๖) เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรมที่สอบได้นักธรรมชั้นเอกและสำเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
(๗) เป็นผู้สอบได้นักธรรมชั้นเอก และสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า และต้องศึกษาวิชาภาษาบาลี ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต ยกเว้น
ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาภาษาบาลีที่มหาวิทยาลัย
รับรอง หรือ
(๘) เป็นผู้สำเร็จระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผู้ได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง และต้องศึกษาวิชาภาษาบาลี ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต ยกเว้น
ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาบาลีที่มหาวิทยาลัย
รับรอง หรือ
(๙) เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพื่อขอรับปริญญาตามเกณฑ์
ที่สภาวิชาการกำหนด
(๑๐) ไม่เคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง
ความประพฤติหรือวินัย
๒.๑.๒ คุณสมบัติของคฤหัสถ์ผู้สมัครเข้าศึกษา
(๑) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรมหรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค และต้องศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติม
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือ
(๒) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรมหรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค และสำเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น หรือ
(๓) เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรมหรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค และได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่
มหาวิทยาลัยอื่นรับรอง หรือ
(๔) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา หรือ
(๕) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผู้ได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่
มหาวิทยาลัยรับรอง และต้องศึกษาวิชาภาษาบาลีไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาภาษาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
(๖) เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ เพื่อขอรับปริญญาตามเกณฑ์ที่
สภาวิชาการกำหนด
(๗) ไม่เคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง
ความประพฤติหรือวินัย
๒.๒ ระดับปริญญาตรี (การศึกษาเทียบโอน) คือ
๒.๒.๑ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาเปรียญธรรม ๙ ประโยค หรือ
๒.๒.๒ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือเคยศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือ
๒.๒.๓ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
๒.๒.๔ คุณสมบัติตามข้อ ๒.๒.๒ และข้อ ๒.๒.๓ ต้องสอบได้นักธรรมชั้นเอก และเมื่อเข้าศึกษาแล้ว ต้องเรียนรายวิชาเพิ่มเติมจนครบตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๒.๓ จำนวนสาขาวิชาที่คณะรับเข้า

คณะพุทธศาสตร์ จำนวนรับ
- สาขาวิชา พระพุทธศาสนา ๓๐
- สาขาวิชา พระพุทธศาสนาหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ๓๐
- สาขาวิชา ศาสนา ๓๐
- สาขาวิชา ปรัชญา ๓๐
- สาขาวิชา ภาษาสันสกฤต ๓๐
- สาขาวิชา พระพุทธศาสนา (คฤหัสถ์) ๓๐
- สาขาวิชา พระพุทธศาสนาหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (คฤหัสถ์) ๓๐
- สาขาวิชา พระอภิธรรม (คฤหัสถ์) ๓๐ - สาขาวิชา ปรัชญา (คฤหัสถ์) ๓๐

คณะครุศาสตร์ จำนวนรับ
- สาขาวิชา สังคมศึกษา ๓๐
- สาขาวิชา การสอนภาษาไทย ๓๐
- สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ ๓๐
- สาขาวิชา จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการแนะแนว ๓๐
- สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ (คฤหัสถ์) ๓๐
- สาขาวิชา จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการแนะแนว (คฤหัสถ์) ๓๐

คณะมนุษยศาสตร์ จำนวนรับ
- สาขาวิชา ภาษาไทย ๓๐
- สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ๓๐
- สาขาวิชา พุทธจิตวิทยา ๓๐
- สาขาวิชา จิตวิทยา ๓๐
- สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (คฤหัสถ์) ๓๐
- สาขาวิชา พุทธจิตวิทยา (คฤหัสถ์) ๓๐

คณะสังคมศาสตร์ จำนวนรับ
-สาขาวิชา รัฐศาสตร์ ๓๐
- วิชาเอก การปกครอง ๓๐
- วิชาเอก การบริหารรัฐกิจ ๓๐
- สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ ๓๐
- สาขาวิชา สังคมวิทยา ๓๐
- สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ ๓๐
- วิชาเอก การปกครอง (คฤหัสถ์) ๓๐
- วิชาเอก การบริหารรัฐกิจ (คฤหัสถ์) ๓๐
- สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ (คฤหัสถ์) ๓๐
- สาขาวิชา สังคมวิทยา (คฤหัสถ์) ๓๐


๓. วิชาสอบคัดเลือก
๓.๑ พระพุทธศาสนา
๓.๒ ภาษาอังกฤษ
๓.๓ ความรู้ความสามารถทั่วไป
วิชาละ ๑๐๐ คะแนน
๓.๔ สอบสัมภาษณ์ ๑๐๐ คะแนน
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : admin IP ADDRESS : 112.142.131.21 , ,


Posts : 141
Replies : 138
« Reply #2 เมื่อ 17/02/2010 , 23:37:09 » Edit
Loading...
๔. การรับสมัคร
กำหนดการรับสมัครระดับอุดมศึกษา ดังนี้
๔.๑ ปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ และปริญญาตรี (การศึกษาเทียบโอน)
๔.๑.๑ ขายใบสมัคร วันที่ ๑ มกราคม - ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
รับสมัคร วันที่ ๒ มีนาคม – ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
สถานที่ขายใบสมัคร
๑. อาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กองทะเบียนและวัดผล วัดมหาธาตุ ฯ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ ห้อง ๓๑๐ (มุขตะวันตก) ชั้น ๓ เวลา ๑๓.๐๐–๑๗.๐๐ น. โทร.๐๒-๒๒๑-๘๘๙๑ ภายใน ๑๑๐๕
๒. อาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดศรีสุดาราม อาคารสังฆิกเสนาสน์ กองทะเบียนและวัดผล แขวงบางขุนนนท์ กรุงเทพมหานคร เวลา ๑๓.๐๐–๑๗.๐๐ น.
โทร.๐๒-๘๘๒-๓๑๕๕, ๐๒-๔๓๕-๔๗๒๐ ต่อ ๒๐๑๙
๓. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กองทะเบียนและวัดผล อาคารเรียนรวม โซน c ชั้น ๓ เวลา ๐๙.๐๐–๑๗.๐๐ น.
โทร.๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒ แฟ็กซ์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๓
๔. ฝ่ายธรรมวิจัย ห้อง ๑๐๖ อาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ฯ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทร.๐๒-๖๒๓-๖๓๒๕ เวลา ๑๓.๐๐–๑๗.๐๐ น.
๕. อาคารวรรณิสสร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา ๐๙.๐๐–๑๗.๐๐ น. โทร. ๐๓๕-๓๕๔-๗๑๑

สถานที่รับสมัคร
๑. อาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กองทะเบียนและวัดผล วัดมหาธาตุ ฯ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ ห้อง ๓๑๐ (มุขตะวันตก) ชั้น ๓ เวลา ๑๓.๐๐–๑๗.๐๐ น. โทร.๐๒-๒๒๑-๘๘๙๑ ภายใน ๑๑๐๕
๒. อาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดศรีสุดาราม อาคารสังฆิกเสนาสน์ กองทะเบียนและวัดผล แขวงบางขุนนนท์ กรุงเทพมหานคร เวลา ๑๓.๐๐–๑๗.๐๐ น.
โทร. ๐๒-๘๘๒-๓๑๕๕, ๐๒-๔๓๕-๔๗๒๐ ต่อ ๒๐๑๙
๓. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กองทะเบียนและวัดผล อาคารเรียนรวม โซน c ชั้น ๓ เวลา ๐๙.๐๐–๑๗.๐๐ น. โทร . ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒ แฟ็กซ์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๓
๔.๑.๒ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
๔.๑.๓ เอกสารสำคัญต้องแสดงวันสมัคร
๔.๑.๓.๑ ใบประกาศนียบัตรตามระบุในคุณสมบัติของผู้สมัคร,
ใบ รบ.๑ ต. หรือ ใบ รบ. ๑ ป ตัวจริง พร้อมใบถ่ายสำเนา ๒ ชุด
๔.๑.๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ชุด
๔.๑.๓.๓ หนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุและสามเณร พร้อมถ่ายสำเนา ๑ ชุด
๔.๑.๓.๔ รูปถ่าย ๑ นิ้วครึ่ง หน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ
ถ่ายแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป
๕. การสอบคัดเลือก
๕.๑ กำหนดสอบคัดเลือก ๓ วัน ดังนี้
๕.๑.๑ วันจันทร์ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
พระพุทธศาสนา เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
ความรู้ความสามารถทั่วไป เวลา ๑๔.๔๐ – ๑๖.๑๐ น.
๕.๑.๒ วันอังคารที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ภาษาอังกฤษ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
๕.๑.๓ วันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศผลสอบข้อเขียน
๕.๑.๔ วันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ สอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
๕.๑.๕ วันศุกร์ที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศผลสอบคัดเลือก
๖. การลงทะเบียนเรียน
๖.๑ กำหนดให้นิสิตชั้นปีที่ ๒ - ๓ - ๔ ทุกคณะลงทะเบียนวิชาเรียน ระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน –
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ที่ตึกมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดศรีสุดาราม อาคารสังฆิกเสนาสน์
กองทะเบียนและวัดผล เวลา ๑๓.๐๐–๑๗.๐๐ น. หรือที่ธนาคารทหารไทย ทุกสาขา
๖.๒ การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตชั้นปีที่ ๑ ทุกคณะและปริญญาตรีเทียบโอนทุกคณะ กองทะเบียนและ
วัดผล วัดศรีสุดาราม ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๒๐.๓๐ น.
๖.๓ กำหนดให้นิสิตชั้นปีที่ ๑ ทุกคณะ และนิสิตปริญญาตรีเทียบโอนทุกคณะ ลงทะเบียนวิชาเรียน
ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ที่ตึกมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดศรีสุดาราม
กองทะเบียนและวัดผล เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. และที่ธนาคารทหารไทย ทุกสาขา
๖.๔ วันที่ ๒๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ ให้นักเรียนจากโรงเรียนบาลีอบรมศึกษา และโรงเรียน
บาลีเตรียมอุดมศึกษาเข้ารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตชั้นปีที่ ๑ และ เลือกคณะ
ห้อง ๓๑๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. กองทะเบียนและวัดผล วัดมหาธาตุ ฯ
๗. สำหรับวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน หน่วยวิทยบริการ สถาบันสมทบ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา โรงเรียนบาลีอบรมศึกษาและโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา ให้กำหนด วัน เวลา สถานที่ รับสมัครและสอบคัดเลือกด้วยตนเองตาม ความเหมาะสม
๘. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะทำพิธีเปิดเรียนประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ วันเสาร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร ให้โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา, โรงเรียนบาลีอบรมศึกษา, โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา และระดับปริญญาตรี ทุกคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดเรียนโดยพร้อมเพรียงกัน


ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒

(ลายเซ็น)
(พระธรรมโกศาจารย์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : Csak1955 IP ADDRESS : 171.7.107.221 , ,


Posts : 0
Replies : 1


« Reply #3 เมื่อ 28/02/2013 , 03:35:25 » Edit
Loading...
ผมจบ ม.ศ.๓ สายสามัญ
นักธรรมโธ สายนักธรรม
และ ป.บส.
ผมจะสมัครเรียนหลักสูตร ป.ตร๊ คณะหรือสาขาวิชาอะไร ที่ มจร.เปิดได้บ้างครับ ?
c_sak1955@hotmail.com
ตอบกลับกระทู้นี้
  ไอคอนข้อความ :
** ชื่อ : สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ
** Security Code : ! ใส่ Code ตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
กรุณากด F5 หาก Security Code ไม่แสดงผล
  อีเมล์ :
  รูปภาพประกอบ : ขนาดไม่เกิน 100KB **สมาชิกเท่านั้น
(BBZnet.com เพิ่มเนื้อที่เก็บภาพให้แต่ละบอร์ดมากถึง 1GB ต้องการมีเว็บบอร์ดของตัวเอง คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก)
  ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
** ข้อความ :

ไอคอนอื่นๆ
  ใช้ไอคอน
B i U URL CENTER IMG Li Font QUOTE Special Tag
( เปลี่ยนไปใช้งานแบบ HTML Editor Mode, ต้องการ IE6+ และเปิดใช้งาน Java Script )
    คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ webmaster@bbznet.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด