ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน วิชา เทคนิคการปฏิบัติงานสำนักงาน รหัส 3200 - 1007

ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน วิชา เทคนิคการปฏิบัติงานสำนักงาน รหัส 3200 - 1007

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน วิชา เทคนิคการปฏิบัติงานสำนักงาน รหัส 3200 - 1007
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : นางจิรพร คุณเจริญ IP ADDRESS : 101.109.138.186 , ,« เมื่อ 17/07/2012 , 23:09:17 » Send Topic Set to Print Page Edit


คำนำ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ให้ความสำคัญที่จะพัฒนาผู้เรียนและการดำเนินชีวิตของผู้เรียน ให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง ใช้วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ การเรียนรู้ด้วยตนเองจากการทำงานกลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน เน้นผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองหรือการเรียนเป็นกลุ่ม ค้นคว้าจากสื่อต่าง ๆ และมีโอกาสใน การวิเคราะห์ การนำเสนอเพื่อแก้ปัญหา การเรียนรู้ร่วมกัน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 : บทนำ)
การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันตั้งอยู่บนพื้นฐานที่เชื่อว่า คนทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรู้และการเรียนรู้ไม่ใช่ถูกสอนอยู่ตลอดเวลา ควรใช้กระบวนการให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง โดย การซักถามพูดคุย รู้จักคิดหาเหตุผล (สิปปนนท์ เกตุทัต. 2541 : 5-7)
จากเหตุผลแนวคิดดังกล่าว และความต้องการของผู้จัดทำในฐานะผู้สอนในวิชาเทคนิค การปฏิบัติงานสำนักงาน รหัส 3200 - 1007 ที่ต้องการสร้างชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน วิชา เทคนิคการปฏิบัติงานสำนักงาน รหัส 3200 - 1007 ที่นำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้ฝึกทักษะการคิดการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในการปฏิบัติงานในสำนักงานได้ถูกต้อง ได้แก่ การปฏิบัติงานในสำนักงานและการผลิตเอกสารในรูปแบบต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนจาก การทำกิจกรรม การเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ได้ตามความสามารถ ตามความสนใจหรือตามความต้องการ ได้ฝึกการแสดงความคิดเห็น ฝึกการตัดสินใจ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ รวมถึง การปฏิบัติตนในการปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในชุดการสอนแบบศูนย์ การเรียน วิชา เทคนิคการปฏิบัติงานสำนักงาน รหัส 3200 - 1007 ประกอบด้วยชุดการสอน 16 ชุด ได้แก่
ชุดการสอนที่ 1 เรื่อง การติดต่อสื่อสาร
ชุดการสอนที่ 2 เรื่อง การติดต่อสื่อสาร
ชุดการสอนที่ 3 เรื่อง การใช้บริหารเกี่ยวกับเอกสาร
ชุดการสอนที่ 4 เรื่อง การให้บริการเกี่ยวกับเอกสาร
ชุดการสอนที่ 5 เรื่อง การผลิตเอกสาร
ชุดการสอนที่ 6 เรื่อง การผลิตเอกสาร
ชุดการสอนที่ 7 เรื่อง การผลิตเอกสาร
ชุดการสอนที่ 8 เรื่อง การผลิตเอกสาร

ชุดการสอนที่ 9 เรื่อง การใช้เครื่องใช้สำนักงาน
ชุดการสอนที่ 10 เรื่อง การใช้เครื่องใช้สำนักงาน
ชุดการสอนที่ 11 เรื่อง การใช้เครื่องใช้สำนักงาน
ชุดการสอนที่ 12 เรื่อง การใช้เครื่องใช้สำนักงาน
ชุดการสอนที่ 13 เรื่อง การจัดการข้อมูล
ชุดการสอนที่ 14 เรื่อง การจัดการข้อมูล
ชุดการสอนที่ 15 เรื่อง การบันทึกและรายงาน
ชุดการสอนที่ 16 เรื่อง การบันทึกและรายงาน

สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดแทรกในการเรียนตามปกติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น ในชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน ชุดการสอนที่ 1 เรื่อง การติดต่อสื่อสาร มีเนื้อหาที่จะศึกษาในแต่ละศูนย์การเรียน ได้แก่ ความหมาย องค์ประกอบ ช่องทางการติดต่อสื่อสารและประเภทของการติดต่อสื่อสารสำหรับสำนักงาน ในแต่ละศูนย์การเรียนจะมีกิจกรรมให้นักเรียน ได้ปฏิบัติและมีแบบทดสอบหลังเรียนประจำชุดการสอนให้นักเรียนได้ทดสอบ เพื่อฝึกให้นักเรียนมี การพัฒนาทางด้านการเรียนให้สูงขึ้น สามารถนำความรู้ความเข้าใจไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ในการปฏิบัติงานในสำนักงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ผู้จัดทำชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนวิชาเทคนิคการปฏิบัติงานสำนักงาน รหัส 3200 - 1007 ขอขอบพระคุณ นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี นายสมศักดิ์ เพชรพรหม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะครูอาจารย์ทุกท่านที่ให้คำปรึกษาแนะนำจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้จัดทำขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้


ตอบกลับกระทู้นี้
  ไอคอนข้อความ :
** ชื่อ : สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ
** Security Code : ! ใส่ Code ตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
กรุณากด F5 หาก Security Code ไม่แสดงผล
  อีเมล์ :
  รูปภาพประกอบ : ขนาดไม่เกิน 100KB **สมาชิกเท่านั้น
(BBZnet.com เพิ่มเนื้อที่เก็บภาพให้แต่ละบอร์ดมากถึง 1GB ต้องการมีเว็บบอร์ดของตัวเอง คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก)
  ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
** ข้อความ :

ไอคอนอื่นๆ
  ใช้ไอคอน
B i U URL CENTER IMG Li Font QUOTE Special Tag
( เปลี่ยนไปใช้งานแบบ HTML Editor Mode, ต้องการ IE6+ และเปิดใช้งาน Java Script )
    คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ webmaster@bbznet.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด