รายงานผลการจัดกิจกรรม “นักวิทยาศาสตร์น้อย” ตามแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๐ (บ้านคันนาหิน)

ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

รายงานผลการจัดกิจกรรม “นักวิทยาศาสตร์น้อย” ตามแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๐ (บ้านคันนาหิน)

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - รายงานผลการจัดกิจกรรม “นักวิทยาศาสตร์น้อย” ตามแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๐ (บ้านคันนาหิน)
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : นางสาวสุณิสา แก้วมา IP ADDRESS : 171.4.178.18 , ,« เมื่อ 26/04/2012 , 03:41:08 » Send Topic Set to Print Page Edit


ชื่อเรื่อง : รายงานผลการจัดกิจกรรม “นักวิทยาศาสตร์น้อย”
ตามแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย
เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๐ (บ้านคันนาหิน)
ผู้รายงาน : นางสาวสุณิสา แก้วมา ครูชำนาญการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๐ (บ้านคันนาหิน)
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ปีที่ศึกษา : 2554

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ของเด็ก ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๐ (บ้านคันนาหิน) ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม “นักวิทยาศาสตร์น้อย” ตามแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๐ (บ้านคันนาหิน) ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม “นักวิทยาศาสตร์น้อย” ตามแนว การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นเด็กปฐมวัยที่อายุ 5 – 6 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาล ปีที่ 2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๐ (บ้านคันนาหิน) ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 20 คน ซึ่งได้มาโดยเป็นกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจงตามความมุ่งหมาย (purposive sampling) ให้ได้รับการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรม “นักวิทยาศาสตร์น้อย” ตามแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาทดลอง ได้แก่ 1) กิจกรรม “นักวิทยาศาสตร์น้อย” ตามแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น จำนวน 12 ชุด 2) แผนการจัดกิจกรรม “นักวิทยาศาสตร์น้อย” ตามแนวการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์จำนวน 12 หน่วย รวม 60 แผน 3) แบบประเมินทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการ ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นเป็นการประเมินโดยใช้สถานการณ์จริง จำนวน 10 สถานการณ์ โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้ ด้านทักษะการสังเกต ด้านทักษะการจำแนก ด้านทักษะการสื่อความหมาย ด้านทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล และด้านทักษะการพยากรณ์ ด้านละ 2 สถานการณ์ สถิติที่ใช้ในการในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t – test Dependent)
ผลการศึกษา พบว่า
1. เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๐ (บ้านคันนาหิน)หลังได้รับการจัดกิจกรรม “นักวิทยาศาสตร์น้อย” ตามแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบเด็กนักวิจัย เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ แล้ว มีค่าเฉลี่ยหลังทดลองเท่ากับ 26.50 ซึ่งสูงกว่าก่อนทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.35 แสดงให้เห็นว่าหลังการจัดกิจกรรม “นักวิทยาศาสตร์น้อย” ตามแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม “นักวิทยาศาสตร์น้อย” ตามแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๐ (บ้านคันนาหิน)หลังได้รับการจัดกิจกรรม “นักวิทยาศาสตร์น้อย” ตามแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ รายด้าน ได้แก่ ด้านทักษะการสังเกต ก่อนทดลองมีค่าเฉลี่ย 1.30 ด้านทักษะการจำแนกมีค่าเฉลี่ย 1.45 ด้านทักษะการสื่อความหมาย มีค่าเฉลี่ย 1.35 ด้านทักษะ การลงความเห็นจากข้อมูล มีค่าเฉลี่ย 1.50 และด้านทักษะการพยากรณ์ มีค่าเฉลี่ย 1.75 หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ซึ่งแตกต่างจากก่อนการทดลองด้านทักษะการสังเกตมีค่าเฉลี่ย 4.40 และ ด้านทักษะการจำแนก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.50 ด้านทักษะการสื่อความหมาย มีค่าเฉลี่ย 5.30 และด้านทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.25 และด้านทักษะการพยากรณ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.40 แสดงให้เห็นว่า หลังการจัดกิจกรรม “นักวิทยาศาสตร์น้อย” ตามแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ในแต่ละด้าน สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม “นักวิทยาศาสตร์น้อย” ตามแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์

แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : swantnapongsee IP ADDRESS : 1.4.140.55 , ,


Posts : 0
Replies : 1
« Reply #1 เมื่อ 26/04/2012 , 15:57:51 » Edit
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ
ผู้ศึกษา : นายสวัสดิ์ นาปองสี
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ปีที่ศึกษา : ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

บทคัดย่อ
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ความมุ่งหมายของการศึกษา 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2.1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 2.2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลอง 2.3) เปรียบเทียบทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มควบคุม 2.4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ
ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้าน
กู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จำนวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียน 52 คน ซึ่งแต่ละห้องจัดโดยคละความสามารถของนักเรียน
1. กลุ่มทดลอง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จำนวนนักเรียน 26 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบง่ายด้วยวิธีจับสลากโดยสุ่มเป็นห้องเรียน 2. กลุ่มควบคุม ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ จำนวน 26 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบง่ายด้วยวิธีจับสลากโดยสุ่มเป็นห้องเรียน รูปแบบที่ใช้ในการศึกษา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งผู้วิจัยดำเนินการทดลองโดยใช้แบบแผนการทดลองแบบสองกลุ่มวัดผลก่อนเรียนและหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) รายวิชาเพิ่มเติม วิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ใช้เวลาในการศึกษา 18 ชั่วโมง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) t – test (Dependent Samples) และ t – test (Independent Samples)
ผลการวิจัยพบว่า
1. หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 89.86 / 83.08 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
2. การจัดการเรียนรู้โดยหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้
2.1 นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนไม่แตกต่างกัน แสดงว่ามีความรู้พอๆกัน
2.2 นักเรียนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.3 นักเรียนกลุ่มควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.4 นักเรียนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ มีความพึงพอใจหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ โดยรวมมีค่าอยู่ในระดับมาก และมีค่าใกล้เคียงกัน ( = 4.49 , S.D = 0.31)
n.nongnuch2512@gmail.com
ตอบกลับกระทู้นี้
  ไอคอนข้อความ :
** ชื่อ : สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ
** Security Code : ! ใส่ Code ตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
กรุณากด F5 หาก Security Code ไม่แสดงผล
  อีเมล์ :
  รูปภาพประกอบ : ขนาดไม่เกิน 100KB **สมาชิกเท่านั้น
(BBZnet.com เพิ่มเนื้อที่เก็บภาพให้แต่ละบอร์ดมากถึง 1GB ต้องการมีเว็บบอร์ดของตัวเอง คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก)
  ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
** ข้อความ :

ไอคอนอื่นๆ
  ใช้ไอคอน
B i U URL CENTER IMG Li Font QUOTE Special Tag
( เปลี่ยนไปใช้งานแบบ HTML Editor Mode, ต้องการ IE6+ และเปิดใช้งาน Java Script )
    คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ webmaster@bbznet.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด