รายงานผลการจัดกิจกรรม “นักวิทยาศาสตร์น้อย” ตามแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๐ (บ้านคันนาหิน)

ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

รายงานผลการจัดกิจกรรม “นักวิทยาศาสตร์น้อย” ตามแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๐ (บ้านคันนาหิน)

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - รายงานผลการจัดกิจกรรม “นักวิทยาศาสตร์น้อย” ตามแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๐ (บ้านคันนาหิน)
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : นางสาวสุณิสา แก้วมา IP ADDRESS : 171.4.178.18 , ,« เมื่อ 25/04/2012 , 23:52:32 » Send Topic Set to Print Page Edit


ชื่อเรื่อง : รายงานผลการจัดกิจกรรม “นักวิทยาศาสตร์น้อย” ตามแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๐ (บ้านคันนาหิน) ผู้รายงาน : นางสาวสุณิสา แก้วมา ครู ชำนาญการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๐ (บ้านคันนาหิน) อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ปีที่ศึกษา : 2554 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ของเด็ก ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๐ (บ้านคันนาหิน) ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม “นักวิทยาศาสตร์น้อย” ตามแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๐ (บ้านคันนาหิน) ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม “นักวิทยาศาสตร์น้อย” ตามแนว การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นเด็กปฐมวัยที่อายุ 5 – 6 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาล ปีที่ 2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๐ (บ้านคันนาหิน) ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 20 คน ซึ่งได้มาโดยเป็นกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจงตามความมุ่งหมาย (purposive sampling) ให้ได้รับการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรม “นักวิทยาศาสตร์น้อย” ตามแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาทดลอง ได้แก่ 1) กิจกรรม “นักวิทยาศาสตร์น้อย” ตามแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น จำนวน 12 ชุด 2) แผนการจัดกิจกรรม “นักวิทยาศาสตร์น้อย” ตามแนวการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์จำนวน 12 หน่วย รวม 60 แผน 3) แบบประเมินทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการ ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นเป็นการประเมินโดยใช้สถานการณ์จริง จำนวน 10 สถานการณ์ โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้ ด้านทักษะการสังเกต ด้านทักษะการจำแนก ด้านทักษะการสื่อความหมาย ด้านทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล และด้านทักษะการพยากรณ์ ด้านละ 2 สถานการณ์ สถิติที่ใช้ในการในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t – test Dependent) ผลการศึกษา พบว่า 1. เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียดหลังได้รับการจัดประสบการณ์ การใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาตามแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ เด็กนักวิจัย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาเชิงวิทยาศาสตร์แล้ว มีค่าเฉลี่ยหลังทดลองเท่ากับ 19.36 ซึ่งสูงกว่า ก่อนทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.27 แสดงให้เห็นว่าหลังการจัดประสบการณ์ การใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาตามแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ เด็กนักวิจัย มีพัฒนาการด้านสติปัญญาเชิงวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์การใช้ ชุดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาตามแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2. เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียดหลังได้รับการจัดประสบการณ์ การใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาตามแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ เด็กนักวิจัย มีพัฒนาการด้านสติปัญญาเชิงวิทยาศาสตร์รายด้าน ได้แก่ ด้านทักษะการสังเกต มีค่าเฉลี่ย 3.73 ด้านทักษะการจำแนก ด้านทักษะการวัด ด้านทักษะการสื่อความหมาย ด้านทักษะ การลงความเห็นจากข้อมูล หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3.91 ซึ่งแตกต่างจากก่อนการทดลองด้านทักษะการสังเกต และ ด้านทักษะการจำแนก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.18 ด้านทักษะการวัด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.36 ด้านทักษะการสื่อความหมาย และด้านทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.27 แสดงให้เห็นว่า หลังการจัดประสบการณ์การใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาตามแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย มีพัฒนาการด้านสติปัญญา เชิงวิทยาศาสตร์ในแต่ละด้าน สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์การใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาตามแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย

ตอบกลับกระทู้นี้
  ไอคอนข้อความ :
** ชื่อ : สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ
** Security Code : ! ใส่ Code ตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
กรุณากด F5 หาก Security Code ไม่แสดงผล
  อีเมล์ :
  รูปภาพประกอบ : ขนาดไม่เกิน 100KB **สมาชิกเท่านั้น
(BBZnet.com เพิ่มเนื้อที่เก็บภาพให้แต่ละบอร์ดมากถึง 1GB ต้องการมีเว็บบอร์ดของตัวเอง คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก)
  ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
** ข้อความ :

ไอคอนอื่นๆ
  ใช้ไอคอน
B i U URL CENTER IMG Li Font QUOTE Special Tag
( เปลี่ยนไปใช้งานแบบ HTML Editor Mode, ต้องการ IE6+ และเปิดใช้งาน Java Script )
    คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ webmaster@bbznet.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด