เผยแพร่ Best Practice

ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

เผยแพร่ Best Practice

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - เผยแพร่ Best Practice
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : การพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้หนังสือเล่มเล็ก IP ADDRESS : 110.49.241.227 , ,« เมื่อ 04/11/2011 , 12:35:23 » Send Topic Set to Print Page Edit


วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
*********************
ชื่อ Best Practice “การพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้หนังสือเล่มเล็ก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3”

ชื่อเจ้าของผลงาน นางประภาพรรณ ทักษิณวิโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดกุดพิมาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

1. ความเป็นมา /สภาพปัญหา Best Practiceและแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนา
จากปัญหาที่นักเรียนในโรงเรียนวัดกุดพิมาน ไม่ชอบอ่านหนังสือ ไม่ชอบบันทึกความรู้ และไม่รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่เห็นความสำคัญของการอ่าน ข้าพเจ้าในฐานะครูภาษาไทยได้ทบทวนประสบการณ์เดิม ที่ข้าพเจ้าใช้ใบงาน ใบความรู้ ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า และรายงาน ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากการร่วมการแสดง ผลงานทางวิชาการของ สพป.นม.5 สัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ในการจัดทำหนังสือส่งเสริมการอ่าน จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูและในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน พบว่า หนังสือเล่มเล็กเป็นเครื่องมือที่ดีในการกระตุ้นให้นักเรียนสนใจอ่านหนังสือ และรวบรวมเรื่องราวที่อ่านสรุปเป็นหนังสือเล่มเล็กได้อย่างน่าสนใจ หนังสือเล่มเล็กจึงเป็นประกายแห่งการฝึกทักษะกระบวนการคิดเป็นนวัตกรรมที่นำไปสู่
1. การเรียนรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน (Present future oriented)
2. การสร้างจริยธรรม (Environmental ethies)
3. การบูรณาการเนื้อหาการเรียน (System approach)
4. การเรียนรู้ในเชิงระบบ (Interdiseiplinary approach)
ซึ่งการจัดทำหนังสือขึ้นมาสักหนึ่งเล่มนั้น ผู้เขียนต้องผ่านกระบวนการอ่าน การคิดวิเคราะห์ ก่อนจึงจะสามารถ ถ่ายโยงความคิดอย่างเป็นระบบ ดังนั้น การสอนให้ผู้เรียน ได้จัดทำหนังสือตามความถนัด ความสนใจ และสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ได้นั้น จะเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างคงทน เกิดความภาคภูมิใจในผลงานและความเชื่อมั่นในตนเอง โน้มนำจิตใจเด็กให้รู้จักทำงาน เพื่อสร้างสังคมที่ดีกว่าเดิม
2. วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของ Best Practice
1. เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านกับผู้เรียน
2. เพื่อให้ผู้เรียนนำสาระที่ได้จากการอ่านนั้นๆ และจากการเรียนรู้ขั้นตอนการทำหนังสือเล่มเล็กมาจัดทำเป็นหนังสือเล่มเล็ก
กลุ่มเป้าหมาย ของ Best Practice
กลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ประชากรทั้งหมดซึ่งเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนวัดกุดพิมาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จำนวน 15 คน

3. รายละเอียด Best Practice (กิจกรรมการดำเนินงาน ขั้นตอนการใช้)
1. ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างหลากหลาย
2. ครูอธิบายวิธีการทำ ขั้นตอนการผลิต ตัวอย่างหนังสือเล่มเล็กให้ผู้เรียนเข้าใจ
3. เลือกเนื้อหาที่สนใจ หรือเป็นเนื้อหาที่น่าศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมมาจัดทำเป็น
หนังสือเล่มเล็ก
4. ผู้เรียนช่วยกันลงมือปฏิบัติซึ่งเป็นการได้สร้างสรรค์ผลงานของตนเอง

5. จัดแสดงผลงานไว้ในห้องสมุดหรือมุมผลงานนักเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
นักเรียนรักการอ่านและรักการศึกษาค้นคว้า เกิดความเข้าใจได้เร็วขึ้น
และเกิดการเรียนรู้ ที่หลากหลายและสามารถขยายผลต่อให้กับผู้เรียน
คนอื่นๆได้
6. จัดแสดงผลงานไว้ในห้องสมุดหรือมุมผลงานนักเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
นักเรียนรักการอ่านและรักการศึกษาค้นคว้า เกิดความเข้าใจได้เร็วขึ้น
และเกิดการเรียนรู้ ที่หลากหลายและสามารถขยายผลต่อให้กับผู้เรียน
คนอื่นๆได้
7. สรุป ประเมินผลจากการสังเกตและความพึงพอใจของผู้เรียน
8. ครูให้คำชมกับนักเรียนทุกคนในการตั้งใจทำหนังสือเล่มเล็ก

4. ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนวัดกุดพิมาน ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 สามารถผลิตหนังสือเล่มเล็กได้ ทุกคน ชอบอ่านหนังสือมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 85 มีหนังสือเล่มเล็กที่ผลงานตัวเองรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเห็นความสำคัญของการอ่าน โดยชอบร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการอ่านมากขึ้น และนอกจากนี้ ยังมีความสนใจ ใฝ่รู้ต้องการพัฒนาการจัดทำหนังสือเล่มเล็กให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

5.ปัจจัยความสำเร็จ

1. ผู้บริหารสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนเป็นอย่างดียิ่ง
2. นักเรียนให้ความร่วมมือ มีความตั้งใจเรียน มีความมุ่งมั่น ในการปฏิบัติกิจกรรม
การเรียน จนประสบความสำเร็จ
3. ได้รับความร่วมมือจากคณะครูโรงเรียนวัดกุดพิมาน ในการให้คำแนะนำ
ในการทำหนังสือเล่มเล็ก และให้กำลังใจ จนประสบความสำเร็จ
6. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)
1. ครูผู้สอนต้องสร้างความตระหนักให้แก่นักเรียน ซึ่งจะต้องทำงานตามวัตถุประสงค์
ที่กำหนดไว้ พฤติกรรมการทำงาน การร่วมมือ ต้องไม่ก่อให้นักเรียนเกิดความทุกข์ใน การเรียน นั่นคือ นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการค้นคว้า ฝึกปฏิบัติ
2. ผู้บริหารมีการกำกับ นิเทศ ติดตาม ส่งเสริมสนับสนุน ให้ขวัญและกำลังใจอย่างสม่ำเสมอ
3. การเรียนรู้ที่ดีควรมีความยืดหยุ่น สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกสถานการณ์เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ และนำมาปรับเปลี่ยนอย่างเหมาะสม กับการเรียนวิชาภาษาไทยและสามารถนำประโยชน์ของการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

7. รูปแบบวิธีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ Best Practice
1. แผ่นพับ
2. ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. เผยแพร่ผลงานลงอินเทอร์เน็ต
taksinwiroj@hotmail.com

ตอบกลับกระทู้นี้
  ไอคอนข้อความ :
** ชื่อ : สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ
** Security Code : ! ใส่ Code ตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
กรุณากด F5 หาก Security Code ไม่แสดงผล
  อีเมล์ :
  รูปภาพประกอบ : ขนาดไม่เกิน 100KB **สมาชิกเท่านั้น
(BBZnet.com เพิ่มเนื้อที่เก็บภาพให้แต่ละบอร์ดมากถึง 1GB ต้องการมีเว็บบอร์ดของตัวเอง คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก)
  ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
** ข้อความ :

ไอคอนอื่นๆ
  ใช้ไอคอน
B i U URL CENTER IMG Li Font QUOTE Special Tag
( เปลี่ยนไปใช้งานแบบ HTML Editor Mode, ต้องการ IE6+ และเปิดใช้งาน Java Script )
    คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ webmaster@bbznet.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด