การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : nokwalapa IP ADDRESS : 110.168.103.244 , ,

Posts : 1
Replies : 0


« เมื่อ 29/10/2011 , 19:15:59 » Send Topic Set to Print Page Edit


บทคัดย่อ
เรื่องที่รายงาน : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้รายงาน : นางฤดี ครองสมบูรณ์
ปีที่รายงาน : พ.ศ. 2554

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1)พัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน E1/E2 เท่ากับ 80/80 (2)เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง มาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตราก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3/2โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนาคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 40 คน ผลการพัฒนา พบว่า(1) ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.18/86.33 (2)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตราหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนจริงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

nokwalapa@hotmail.com

แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : รุ่งนภา นาทศรีทา IP ADDRESS : 182.53.119.215 , ,« Reply #1 เมื่อ 30/10/2011 , 17:13:44 » Edit
ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโนนจันทึก
กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านโนนจันทึก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3
ปีที่พิมพ์ 2554
ผู้ศึกษา นางรุ่งทิวา นาทศรีทา
ที่ปรึกษา นางภาวนี อิศรา

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการคิดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 3) เพื่อหาประสิทธิภาพความคงทนทางการเรียนจากแบบฝึกทักษะการคิดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการคิดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโนนจันทึก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 3 กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบฝึกทักษะการคิดพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์ ที่มีประสิทธิภาพ 4.29 อยู่ในระดับเหมาะสมมาก แผนการจัดการเรียนรู้
เรื่อง เศษส่วน จำนวน 17 แผน 17 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อน – หลังเรียน จำนวน 30 ข้อ และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วย
แบบฝึกทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ จำนวน 20 ข้อ

ผลการศึกษาปรากฏว่า
1. การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 E1/E2 = 77.62/76.89 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการประเมินทักษะการคิดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 82.87
2. ดัชนีประสิทธิผลของพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
เรื่อง เศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.4549 แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้
หรือมีพัฒนาการในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 45.49
3. ประสิทธิภาพความคงทนของแบบฝึกทักษะการคิดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
เรื่อง เศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบกับการทำแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งได้ค่าเฉลี่ยที่ 75.89 และคะแนนจากการทำแบบทดสอบหลังการเรียน 15 วัน ประสิทธิภาพความคงทนของแบบฝึกทักษะการคิดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 76.97
4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการคิดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน มีค่า S.D. 1.66 มีค่าเฉลี่ยที่ 4.33 อยู่ในระดับเหมาะสมมาก
โดยสรุปแบบฝึกทักษะการคิดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนำไปใช้
ในการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ได้ และสามารถนำไปใช้สอนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของรายวิชาได้
rung_2515@hotmail.com
ตอบกลับกระทู้นี้
  ไอคอนข้อความ :
** ชื่อ : สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ
** Security Code : ! ใส่ Code ตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
กรุณากด F5 หาก Security Code ไม่แสดงผล
  อีเมล์ :
  รูปภาพประกอบ : ขนาดไม่เกิน 100KB **สมาชิกเท่านั้น
(BBZnet.com เพิ่มเนื้อที่เก็บภาพให้แต่ละบอร์ดมากถึง 1GB ต้องการมีเว็บบอร์ดของตัวเอง คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก)
  ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
** ข้อความ :

ไอคอนอื่นๆ
  ใช้ไอคอน
B i U URL CENTER IMG Li Font QUOTE Special Tag
( เปลี่ยนไปใช้งานแบบ HTML Editor Mode, ต้องการ IE6+ และเปิดใช้งาน Java Script )
    คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ webmaster@bbznet.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด