ผลการดำเนินการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน

ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

ผลการดำเนินการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - ผลการดำเนินการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : นางสาวสุนีย์ ภูวญาณพงศ์ IP ADDRESS : 113.53.19.130 , ,« เมื่อ 16/12/2010 , 23:21:54 » Send Topic Set to Print Page Edit


รายงาน เรื่อง : ผลการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน
ผู้รายงาน : สุนีย์ ภูวญาณพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียน : โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน จังหวัดสงขลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
ปีที่รายงาน : ปีการศึกษา 2553
............................................................................................................................................................
บทคัดย่อ
ในการรายงานครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน เพื่อรายงานความคิดเห็นของครูและนักเรียนต่อการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อรายงานปัญหาและข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเพื่อรายงานความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประชากรที่ใช้ในการรายงาน ได้แก่ บุคลากรครู จำนวน 21 คน นักเรียน จำนวน 378 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 350 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรครู จำนวน 19 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 จำนวน 175 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 150 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการรายงาน ได้แก่ แบบคัดกรองนักเรียน แบบสอบถามความความคิดเห็นการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากบุคลากรครูและนักเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากผู้ปกครอง รวม 3 ฉบับ ที่มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.89 0.85 และ 0.82 การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้จาก แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) สำหรับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม หาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) สำหรับแบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรครู นักเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครอง โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป for window นำเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง ผลรายงาน พบว่า
1. ผลการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ในภาพรวม ผลสำเร็จอยู่ในระดับ ดี
2. ผลความคิดเห็นการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของบุคคลากรครูและนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก
3. ผลการศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่า ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการส่งเสริมนักเรียนและ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา เป็นปัญหาเร่งด่วน
4. ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

-su-nee_@hotmail.com

ตอบกลับกระทู้นี้
  ไอคอนข้อความ :
** ชื่อ : สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ
** Security Code : ! ใส่ Code ตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
กรุณากด F5 หาก Security Code ไม่แสดงผล
  อีเมล์ :
  รูปภาพประกอบ : ขนาดไม่เกิน 100KB **สมาชิกเท่านั้น
(BBZnet.com เพิ่มเนื้อที่เก็บภาพให้แต่ละบอร์ดมากถึง 1GB ต้องการมีเว็บบอร์ดของตัวเอง คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก)
  ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
** ข้อความ :

ไอคอนอื่นๆ
  ใช้ไอคอน
B i U URL CENTER IMG Li Font QUOTE Special Tag
( เปลี่ยนไปใช้งานแบบ HTML Editor Mode, ต้องการ IE6+ และเปิดใช้งาน Java Script )
    คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ webmaster@bbznet.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด