บทคัดย่อ รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD ที่พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

บทคัดย่อ รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD ที่พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - บทคัดย่อ รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD ที่พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : นางนงพงา กนกพินิต IP ADDRESS : 203.172.139.250 , , 192.168.4.6« เมื่อ 18/08/2009 , 09:38:31 » Send Topic Set to Print Page Edit


ชื่อเรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ประกอบการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือรูปแบบ STAD ที่พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
ผู้รายงาน นางนงพงา กนกพินิต

บทคัดย่อ

การอ่านเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน ต้องอาศัยความรู้ความสามารถหลายอย่างเป็นพื้นฐาน การอ่านต้องมีความรู้เกี่ยวกับคำ วลี หรือประโยคที่นำมาเรียบเรียง จึงจะเกิดความเข้าใจเรื่องที่อ่าน
การเลือกเนื้อหาที่มีภูมิหลังด้านสังคมและวัฒนธรรมของนักเรียนเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น สามารถเดาศัพท์จากข้อความข้างเคียง คาดการณ์ล่วงหน้า สามารถทำความเข้าใจเนื้อหาโดยการสรุปได้ และนักเรียนได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ร่วมกัน
จะช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะการอ่านที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2) เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 4) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 จำนวน 53 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่
1) แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จำนวน 10 ชุด 2) แบบทดสอบย่อยท้ายแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ชุด
ชุดละ 10 ข้อ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ที่เรียนโดยใช้
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ 4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพ
ดัชนีประสิทธิผล และทดสอบสมมติฐานใช้ t-test (Dependent Samples) ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏ ดังนี้
1. การวิเคราะห์ความเหมาะสมของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล พบว่าค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เท่ากับ 4.48 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับมาก
2. การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล พบว่ามีประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.64/82.58 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
3. การวิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล พบว่าการจัดการเรียนรู้มีดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.62 คิดเป็นร้อยละ 62 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 62
4. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01
5. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เท่ากับ 4.74 ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
สรุปได้ว่า การใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ช่วยให้การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้ดีขึ้น ดังนั้น ผู้บริหาร ครูผู้สอน สมควรได้รับการสนับสนุนส่งเสริมและนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป

ตอบกลับกระทู้นี้
  ไอคอนข้อความ :
** ชื่อ : สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ
** Security Code : ! ใส่ Code ตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
กรุณากด F5 หาก Security Code ไม่แสดงผล
  อีเมล์ :
  รูปภาพประกอบ : ขนาดไม่เกิน 100KB **สมาชิกเท่านั้น
(BBZnet.com เพิ่มเนื้อที่เก็บภาพให้แต่ละบอร์ดมากถึง 1GB ต้องการมีเว็บบอร์ดของตัวเอง คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก)
  ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
** ข้อความ :

ไอคอนอื่นๆ
  ใช้ไอคอน
B i U URL CENTER IMG Li Font QUOTE Special Tag
( เปลี่ยนไปใช้งานแบบ HTML Editor Mode, ต้องการ IE6+ และเปิดใช้งาน Java Script )
    คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ webmaster@bbznet.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด