รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ

ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : นายเสวียน สุวรรณภักดี IP ADDRESS : 182.52.47.221 , ,« เมื่อ 19/10/2010 , 12:39:07 » Send Topic Set to Print Page Edit


รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ
นายเสวียน สุวรรณภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความเหมาะสมในด้านสภาวะแวดล้อม ได้แก่ ความต้องการจำเป็นในการจัดทำโครงการ ความพร้อมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมในโครงการ เพื่อประเมินความเหมาะสมของโครงการในด้านปัจจัยเบื้องต้น ได้แก่ ความพร้อมและความเหมาะสม ด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการ เพื่อประเมินความเหมาะสมของโครงการในด้านกระบวนการ ได้แก่ กระบวนการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน การประสานงาน การติดตามโครงการ และการให้ความสำคัญของผู้บริหารโรงเรียน เพื่อประเมินความเหมาะสมของโครงการในด้านผลผลิต ได้แก่ ระดับคุณภาพผู้เรียน ประสิทธิผลในการบริหารจัดการ ความพอเพียงและความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อหาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย คือ ผู้บริหารโรงเรียน 13 คน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 13 คน ครูผู้สอน 40 คน นักเรียน 260 คน และผู้ปกครองนักเรียน 260 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม จำนวน 3 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัย พบว่า
1. การประเมินความเหมาะสมของสภาวะแวดล้อม พบว่ากลุ่มครูผู้สอนผู้บริหารโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09, 3.93 และ 3.88 ตามลำดับ
2. การประเมินความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้น พบว่า กลุ่มครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารโรงเรียน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01, 3.83 และ3.63 ตามลำดับ
3. การประเมินความเหมาะสมของกระบวนการ พบว่า กลุ่มครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารโรงเรียน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 , 3.94 และ3.81 ตามลำดับ
4. การประเมินความเหมาะสมของผลผลิต พบว่ากลุ่มครูผู้สอนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 , 3.92 , 3.82 , 3.70 และ 3.69 ตามลำดับ
ข้อเสนอแนะที่สำคัญคือ ควรมีการสอบถามความคิดเห็นจากผู้บริหารงานระดับเทศบาลเพื่อจะได้แนวคิดที่หลากหลายมากขึ้นและการเก็บรวบรวมข้อมูล ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการดำเนินงานตามกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เพื่อจะได้ข้อมูลที่เพิ่มเติมจากแบบสอบถาม
ในส่วนข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ควรมีการประชุมชี้แจงและสร้างความตระหนักให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายคือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวของกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านอย่างสม่ำเสมอโรงเรียนควรให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานตามขั้นตอนอย่างสม่ำเสมอทั้งในส่วนของการจัดทำเอกสารต่างๆ รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณให้ห้องสมุดโรงเรียน ควรมีการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ให้ชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมมากกว่าที่เป็นอยู่ ควรจัดชั่วโมงของครูให้เหมาะสมเพื่อจะได้มีเวลาไปดูแลนักเรียนในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ควรมีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายได้รับทราบ ควรจัดกิจกรรมต่างๆให้นักเรียนในระดับชั้นเดียวกันและต่างระดับได้ร่วมกิจกรรมกัน เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับนักเรียนในโรงเรียน

chuthapoovadon@hotmail.com

ตอบกลับกระทู้นี้
  ไอคอนข้อความ :
** ชื่อ : สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ
** Security Code : ! ใส่ Code ตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
กรุณากด F5 หาก Security Code ไม่แสดงผล
  อีเมล์ :
  รูปภาพประกอบ : ขนาดไม่เกิน 100KB **สมาชิกเท่านั้น
(BBZnet.com เพิ่มเนื้อที่เก็บภาพให้แต่ละบอร์ดมากถึง 1GB ต้องการมีเว็บบอร์ดของตัวเอง คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก)
  ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
** ข้อความ :

ไอคอนอื่นๆ
  ใช้ไอคอน
B i U URL CENTER IMG Li Font QUOTE Special Tag
( เปลี่ยนไปใช้งานแบบ HTML Editor Mode, ต้องการ IE6+ และเปิดใช้งาน Java Script )
    คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ webmaster@bbznet.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด