รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการสอน รายวิชาสังคมศึกษา ม.1

ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการสอน รายวิชาสังคมศึกษา ม.1

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการสอน รายวิชาสังคมศึกษา ม.1
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : คุณครูปราณี พันธุ์ยางน้อย IP ADDRESS : 203.172.139.250 , , 192.168.4.6« เมื่อ 11/08/2009 , 10:02:17 » Send Topic Set to Print Page Edit


ชื่อเรื่องวิจัย รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการสอน รายวิชาสังคม ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ( ส 31101 ) สาระ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้วิจัย นางสาวปราณี พันธุ์ยางน้อย
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3
ปีที่ทำวิจัย ปีการศึกษา 2551

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างบทเรียนสำเร็จรูปแบบเส้นตรงประกอบการสอน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ( ส 31101 ) สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 85 / 85 และ เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผล ของบทเรียนสำเร็จรูป
สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 6 โรงเรียน
โกสุมวิทยาสรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 42 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เปนขอสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ แบบ 4 ตัวเลือก จํานวน 1 ฉบับ 50 ขอ มีคาความเชื่อมั่น 0. 87 (2) บทเรียนสำเร็จรูป จำนวน 8 ตอน ใช้เวลาในการเรียนตอนละ 1 ชั่วโมง
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าประสิทธิภาพ ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป และ การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งฉบับ

ผลการวิจัย พบว่า
1. บทเรียนสำเร็จรูป ประกอบการสอนรายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
( ส 31101 ) สาระ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม มีค่าประสิทธิภาพ 88.52 / 87.13 สูงกว่าเกณฑ์
ที่ตั้งไว้ 85 / 85 และ มีค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป 0.83
2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.22 – 0.78
, ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.2 – 0.76 และ มีค่าความเชื่อมั่น 0.87 ซึ่งได้ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
poo252@hotmail.com

แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : อาทิติยา IP ADDRESS : 110.77.201.23 , ,« Reply #1 เมื่อ 24/12/2012 , 19:37:10 » Edit
ตอบกลับกระทู้นี้
  ไอคอนข้อความ :
** ชื่อ : สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ
** Security Code : ! ใส่ Code ตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
กรุณากด F5 หาก Security Code ไม่แสดงผล
  อีเมล์ :
  รูปภาพประกอบ : ขนาดไม่เกิน 100KB **สมาชิกเท่านั้น
(BBZnet.com เพิ่มเนื้อที่เก็บภาพให้แต่ละบอร์ดมากถึง 1GB ต้องการมีเว็บบอร์ดของตัวเอง คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก)
  ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
** ข้อความ :

ไอคอนอื่นๆ
  ใช้ไอคอน
B i U URL CENTER IMG Li Font QUOTE Special Tag
( เปลี่ยนไปใช้งานแบบ HTML Editor Mode, ต้องการ IE6+ และเปิดใช้งาน Java Script )
    คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ webmaster@bbznet.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด