การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : นายสิทธิชัย ยุบลวัฒน์ IP ADDRESS : 119.31.126.82 , ,« เมื่อ 08/08/2010 , 13:05:57 » Send Topic Set to Print Page Edit


ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้ศึกษา นายสิทธิชัย ยุบลวัฒน์
สถานศึกษา โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ปีที่พิมพ์ 2553

บทคัดย่อ

การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่สำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง การเรียนคณิตศาสตร์นั้นนอกจากเรียนให้เข้าใจแล้วจะต้องให้เกิดทักษะด้วยจึงจะเกิดประโยชน์
การฝึกทักษะคณิตศาสตร์เป็นประจำช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ และเป็นปัจจัยสำคัญ
นำนักเรียนไปสู่ความสำเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ แบบฝึกทักษะเป็นสื่อการเรียนรู้แห่งการปฏิบัติ
ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความชำนาญ และเกิดทักษะในการเรียนรู้ในเรื่องที่จะศึกษาหรือ
ฝึกเพิ่มเติมมากขึ้น การศึกษาในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) สร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น ชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 1 จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง แคลคูลัส
เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 9 แผน ๆ ละ 2 ชั่วโมง 2) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น จำนวน 9 ชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 1 ฉบับ 40 ข้อ มีค่าความยากรายข้อตั้งแต่ 0.29 – 0.84 มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 0.24 – 0.81 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้
t-test (แบบ Dependent Samples) ผลการศึกษาพบว่า
1. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่ผู้ศึกษาสร้างและพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.22/85.00 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ค่าเท่ากับ 0.7473 แสดงว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วมีความรู้เพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.7473 หรือคิดเป็นร้อยละ 74.73
3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
โดยสรุป การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และเป็นแนวทางในการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต่อไป


ตอบกลับกระทู้นี้
  ไอคอนข้อความ :
** ชื่อ : สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ
** Security Code : ! ใส่ Code ตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
กรุณากด F5 หาก Security Code ไม่แสดงผล
  อีเมล์ :
  รูปภาพประกอบ : ขนาดไม่เกิน 100KB **สมาชิกเท่านั้น
(BBZnet.com เพิ่มเนื้อที่เก็บภาพให้แต่ละบอร์ดมากถึง 1GB ต้องการมีเว็บบอร์ดของตัวเอง คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก)
  ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
** ข้อความ :

ไอคอนอื่นๆ
  ใช้ไอคอน
B i U URL CENTER IMG Li Font QUOTE Special Tag
( เปลี่ยนไปใช้งานแบบ HTML Editor Mode, ต้องการ IE6+ และเปิดใช้งาน Java Script )
    คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ webmaster@bbznet.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด