บทคัดย่อ เรื่องการคิดอุปนัยของเด็กปฐมวัยที่เล่นเกมการศึกษาเรียงลำดับชั้นอนุบาลปีที่ 1/1

ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

บทคัดย่อ เรื่องการคิดอุปนัยของเด็กปฐมวัยที่เล่นเกมการศึกษาเรียงลำดับชั้นอนุบาลปีที่ 1/1

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - บทคัดย่อ เรื่องการคิดอุปนัยของเด็กปฐมวัยที่เล่นเกมการศึกษาเรียงลำดับชั้นอนุบาลปีที่ 1/1
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : นางปราณี บัณฑรวรรณ IP ADDRESS : 118.173.109.223 , ,« เมื่อ 21/05/2010 , 13:00:34 » Send Topic Set to Print Page Edit


บทคัดย่อ

ชื่อเรื่องงานวิจัย การคิดอุปนัยของเด็กปฐมวัยที่เล่นเกมการศึกษาเรียงลำดับ
ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 โรงเรียนชาติเฉลิม อำเภอเมือง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง
ชื่อผู้วิจัย นางปราณี บัณฑรวรรณ
สถานที่วิจัย โรงเรียนชาติเฉลิม
ปีการศึกษาที่ทำการวิจัย 2552

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการคิดอุปนัยของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการเล่นเกมการศึกษาเรียงลำดับ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนชาติเฉลิม อำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง จำนวน 25 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ผู้วิจัยได้ดำเนินการทดลองด้วยตนเอง รวมระยะเวลาในการทำการทดลองทั้งสิ้น 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 20 นาที การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดำเนินการทดลองตามแผนการวิจัยแบบ ( One – Group Pretest – Posttest Design )
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษาเรียงลำดับ เกมการศึกษาเรียงลำดับ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอุปนัย ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น ด้านการสังเกต .87 ด้านการหาความสัมพันธ์ .80 และด้านการเปรียบเทียบความแตกต่าง .82 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ t-test

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
เด็กปฐมวัยที่ได้รับการเล่นเกมการศึกษาเรียงลำดับ มีการคิดอุปนัยที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตอบกลับกระทู้นี้
  ไอคอนข้อความ :
** ชื่อ : สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ
** Security Code : ! ใส่ Code ตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
กรุณากด F5 หาก Security Code ไม่แสดงผล
  อีเมล์ :
  รูปภาพประกอบ : ขนาดไม่เกิน 100KB **สมาชิกเท่านั้น
(BBZnet.com เพิ่มเนื้อที่เก็บภาพให้แต่ละบอร์ดมากถึง 1GB ต้องการมีเว็บบอร์ดของตัวเอง คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก)
  ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
** ข้อความ :

ไอคอนอื่นๆ
  ใช้ไอคอน
B i U URL CENTER IMG Li Font QUOTE Special Tag
( เปลี่ยนไปใช้งานแบบ HTML Editor Mode, ต้องการ IE6+ และเปิดใช้งาน Java Script )
    คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ webmaster@bbznet.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด