เผยแพร่งานวิจัย รายงานการประเมินโครงการการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียน ที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน สำนักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

เผยแพร่งานวิจัย รายงานการประเมินโครงการการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียน ที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน สำนักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - เผยแพร่งานวิจัย รายงานการประเมินโครงการการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียน ที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน สำนักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : กรรณิกา หวังพิทักษ์ IP ADDRESS : 58.9.138.23 , ,« เมื่อ 30/03/2010 , 08:59:26 » Send Topic Set to Print Page Edit


บทคัดย่อหัวข้อรายงาน : รายงานการประเมินโครงการการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียน
ที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน สำนักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

ผู้รายงาน : นางกรรณิกา หวังพิทักษ์

ปีที่รายงาน : ปีการศึกษา 2552

วัตถุประสงค์เพื่อประเมินสภาพการดำเนินงานของโครงการ การจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมโรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน สำนักงานเขตสะพานสูง โดยประเมินงานโครงการเรียนร่วม ใน 4 ด้าน คือ ด้านบริบทของโครงการ ด้านปัจจัยนำเข้าโครงการ กระบวนการดำเนินงานโครงการ และด้านผลผลิตของโครงการ
ประชากรที่ใช้ในการประเมินผลโครงการเรียนร่วมครั้งนี้ แบ่งตามสถานภาพ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษและนักเรียนปกติโรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน สำนักงานเขตสะพานสูง ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2551 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2552 ที่ได้จากการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์โดยใช้ตารางของ ใช้วิธีสุ่มแบบง่ายโดยใช้ตาราง Krejcie และ Mogan การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง 213 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความเป็นจริง มีค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .97 .95 และ .94 ตามลำดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x-bar ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับนำคำตอบที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่าโดยการคำนวณหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเมื่อได้ค่าเฉลี่ยแล้วนำมาแปลความหมายในแต่ละด้าน นำเสนอในรูปแบบของตารางประกอบความเรียง ทั้งรายด้านและรายข้อ
ผลจากการประเมินโครงการ การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน สำนักงานเขตสะพานสูง ด้านบริบทของโครงการเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการกับ นโยบายของสำนักการการศึกษากรุงเทพมหานคร นโยบายของโรงเรียน หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ความต้องการและความจำเป็นของโรงเรียน มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก ( x-bar = 4.42) ด้านปัจจัยนำเข้า ระดับการดำเนิน ความเหมาะสมและพอเพียงเกี่ยวกับบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และสถานที่ การบริหารการจัดการ อยู่ในระดับมาก ( x-bar = 4.03) ด้านกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ การจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมสำหรับพัฒนาศักยภาพผู้เรียนของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( x-bar = 4.05 ) ระดับความคิดเห็นสำหรับผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษมีผลปฏิบัติอยู่ในระดับ ( x-bar = 3.9) สำหรับนักเรียนปกติมีผลการปฏิบัติในระดับมาก (x-bar  =4.00 ) เช่นกัน และผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ ในด้านการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมกับเด็กปกติ มีการพัฒนาที่ดีขึ้น ซึ่งประเมินจากความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษและนักเรียนปกติ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x-bar = 4.15) ประเมินจากความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ( x-bar = 4.25) และนักเรียนปกติ ( x-bar = 4.19) มีผลความสำเร็จจากระบวนการอยู่ในระดับมาก

krrneka@hotmail.com

ตอบกลับกระทู้นี้
  ไอคอนข้อความ :
** ชื่อ : สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ
** Security Code : ! ใส่ Code ตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
กรุณากด F5 หาก Security Code ไม่แสดงผล
  อีเมล์ :
  รูปภาพประกอบ : ขนาดไม่เกิน 100KB **สมาชิกเท่านั้น
(BBZnet.com เพิ่มเนื้อที่เก็บภาพให้แต่ละบอร์ดมากถึง 1GB ต้องการมีเว็บบอร์ดของตัวเอง คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก)
  ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
** ข้อความ :

ไอคอนอื่นๆ
  ใช้ไอคอน
B i U URL CENTER IMG Li Font QUOTE Special Tag
( เปลี่ยนไปใช้งานแบบ HTML Editor Mode, ต้องการ IE6+ และเปิดใช้งาน Java Script )
    คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ webmaster@bbznet.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด