ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านสุขขุม (อนุสรณ์พลยงค์)

ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านสุขขุม (อนุสรณ์พลยงค์)

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านสุขขุม (อนุสรณ์พลยงค์)
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : เทวินทร์ IP ADDRESS : 115.67.4.124 , ,« เมื่อ 13/11/2012 , 16:45:46 » Send Topic Set to Print Page Edit


ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านสุขขุม
(อนุสรณ์พลยงค์)
ผู้ประเมิน นายเทวินทร์ คีรีรมย์
โรงเรียน โรงเรียนบ้านสุขขุม (อนุสรณ์พลยงค์)
ปีการศึกษา 2553

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านสุขขุม (อนุสรณ์พลยงค์) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อประเมินด้านบริบทของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนบ้านสุขขุม (อนุสรณ์พลยงค์) 2. เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนบ้านสุขขุม (อนุสรณ์พลยงค์) 3. เพื่อประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานตาม โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนบ้านสุขขุม (อนุสรณ์พลยงค์)
4. เพื่อประเมินด้านผลผลิตของการดำเนินงานของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนบ้านสุขขุม (อนุสรณ์พลยงค์)
ประชากรในการประเมิน ได้แก่ ประชากร ที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านสุขขุม (อนุสรณ์พลยงค์) ปีการศึกษา 2553 รวมทั้งสิ้น จำนวน 165 คน จำแนกเป็น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน ครูผู้สอน จำนวน 5 คน นักเรียน จำนวน 44 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 107 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการ ดำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 4 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินพบว่า
จากการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านสุขขุม (อนุสรณ์พลยงค์) สรุปผล ได้ดังนี้
1. ผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านสุขขุม (อนุสรณ์พลยงค์) ด้านบริบท (Context Evaluation) ตามความคิดเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครูผู้สอน โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โครงการระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน มีความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของโรงเรียน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และอันดับสุดท้าย ได้แก่ กิจกรรมของโครงการเหมาะสม หลากหลาย และกระบวนการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมมีความเหมาะสมเป็นระบบสามารถตรวจสอบได้ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
2. ผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านสุขขุม (อนุสรณ์พลยงค์) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครูผู้สอน โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ งบประมาณสำหรับการซ่อมบำรุง อุปกรณ์ เครื่องมือ และสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอต่อการดำเนินโครงการ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการประเมินผล ตามกิจกรรมของโครงการ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และอันดับสุดท้าย ได้แก่ การจัดทำกิจกรรมให้สอดคล้องกับโครงการ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
3. ผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านสุขขุม (อนุสรณ์พลยงค์) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครูผู้สอน โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ)โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ การจัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และอันดับสุดท้าย ได้แก่ พิจารณาคัดกรองนักเรียนตามเกณฑ์ของโรงเรียน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
4. ผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านสุขขุม (อนุสรณ์พลยงค์) ด้านผลผลิต (Product Evaluation) ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ นักเรียนหลีกเลี่ยงภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และอันดับสุดท้าย ได้แก่ นักเรียน ครู และผู้ปกครอง มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน เข้าใจและประสานความร่วมมือกันเป็นอย่างดี โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก


ตอบกลับกระทู้นี้
  ไอคอนข้อความ :
** ชื่อ : สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ
** Security Code : ! ใส่ Code ตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
กรุณากด F5 หาก Security Code ไม่แสดงผล
  อีเมล์ :
  รูปภาพประกอบ : ขนาดไม่เกิน 100KB **สมาชิกเท่านั้น
(BBZnet.com เพิ่มเนื้อที่เก็บภาพให้แต่ละบอร์ดมากถึง 1GB ต้องการมีเว็บบอร์ดของตัวเอง คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก)
  ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
** ข้อความ :

ไอคอนอื่นๆ
  ใช้ไอคอน
B i U URL CENTER IMG Li Font QUOTE Special Tag
( เปลี่ยนไปใช้งานแบบ HTML Editor Mode, ต้องการ IE6+ และเปิดใช้งาน Java Script )
    คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ webmaster@bbznet.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด