รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม (ชื่นชูใจราษฏร์อุทิศ) ปีการศึกษา 2553

ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม (ชื่นชูใจราษฏร์อุทิศ) ปีการศึกษา 2553

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม (ชื่นชูใจราษฏร์อุทิศ) ปีการศึกษา 2553
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : kchmn IP ADDRESS : 171.99.156.146 , ,

Posts : 1
Replies : 0


« เมื่อ 11/11/2012 , 20:12:53 » Send Topic Set to Print Page Edit


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม (ชื่นชูใจราษฏร์อุทิศ) ปีการศึกษา 2553 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ) เพื่อประเมินด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัย (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครู จำนวน 37 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 11 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 235 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 4 ฉบับ และแบบสัมภาษณ์ จำนวน 3 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการประเมิน พบว่า
1. ผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม (ชื่นชูใจราษฏร์อุทิศ) ปีการศึกษา 2553 ด้านบริบท ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นตรงกันว่า โดยรวมด้านบริบทมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ประเด็นการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่โครงการสอดคล้องกับการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รองลงมา ได้แก่ โครงการสอดคล้องกับนโยบายของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และประเด็นการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ โครงการสอดคล้องกับความต้องการและสภาพของสังคมไทยผลการประเมิน ซึ่งผลการประเมินด้านบริบทผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้
2. ผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม (ชื่นชูใจราษฏร์อุทิศ) ปีการศึกษา 2553 ด้านปัจจัย ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นตรงกันว่า โดยรวมด้านปัจจัยมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านวัสดุอุปกรณ์ และสถานที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านบุคลากร ส่วนด้านงบประมาณมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ซึ่งผลการประเมินด้านปัจจัยผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้
3. ผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม (ชื่นชูใจราษฏร์อุทิศ) ปีการศึกษา 2553 ด้านกระบวนการ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นตรงกันว่า โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาผลการปฏิบัติในแต่ละขั้น พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกขั้น ซึ่งขั้นการวางแผน (Plan) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ขั้นการปรับปรุง/พัฒนา (Act) ส่วนขั้นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ขั้นการตรวจสอบ (Check) ซึ่งผลการประเมินกระบวนการผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้
สำหรับผลการประเมินกิจกรรมในโครงการ คือ กิจกรรมรวมพลังเตรียมพร้อม กิจกรรมร่วมพัฒนาสู่มาตรฐาน กิจกรรมนิเทศ ประเมิน และรายงานผล และกิจกรรมมุ่งยกระดับคุณภาพ พบว่า โดยรวมทุกกิจกรรมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และทุกกิจกรรมผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้
4. ผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม (ชื่นชูใจราษฏร์อุทิศ) ปีการศึกษา 2553 ด้านผลผลิต เกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฏกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 เพื่อให้ระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นตรงกันว่า โดยรวมมีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ รองลงมา ได้แก่ ด้านการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ซึ่งการประเมินผลผลิตทุกด้านผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้
สำหรับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน พบว่ามีความคิดเห็นตรงกันว่ามีความพึงพอใจในระดับมาก
จากการที่โรงเรียนได้ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม (ชื่นชูใจราษฏร์อุทิศ) ปีการศึกษา 2553 ส่งผลให้โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จนได้รับรองมาตรฐานการศึกษา จากการประเมินภายนอกรอบที่ 3 โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 22 – 24 สิงหาคม พ.ศ. 2554
kchmn@hotmail.com

ตอบกลับกระทู้นี้
  ไอคอนข้อความ :
** ชื่อ : สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ
** Security Code : ! ใส่ Code ตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
กรุณากด F5 หาก Security Code ไม่แสดงผล
  อีเมล์ :
  รูปภาพประกอบ : ขนาดไม่เกิน 100KB **สมาชิกเท่านั้น
(BBZnet.com เพิ่มเนื้อที่เก็บภาพให้แต่ละบอร์ดมากถึง 1GB ต้องการมีเว็บบอร์ดของตัวเอง คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก)
  ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
** ข้อความ :

ไอคอนอื่นๆ
  ใช้ไอคอน
B i U URL CENTER IMG Li Font QUOTE Special Tag
( เปลี่ยนไปใช้งานแบบ HTML Editor Mode, ต้องการ IE6+ และเปิดใช้งาน Java Script )
    คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ webmaster@bbznet.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด