รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : รัชนีวัลย์ พรหมแสง IP ADDRESS : 1.2.147.57 , ,« เมื่อ 27/09/2012 , 15:27:39 » Send Topic Set to Print Page Edit


ชื่อผลงาน รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้ที่ดี “ฉลาดรู้”
ตามแนวพระราชดำริ
ผู้ศึกษา นางรัชนีวัลย์ พรหมแสง
สถานศึกษา โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
ปีที่ทำการวิจัย ๒๕๕๔

บทคัดย่อ

การพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยใช้ร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้ที่ดี “ฉลาดรู้” ตามแนวพระราชดำริ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ๒) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้ที่ดี “ฉลาดรู้” ตาม แนวพระราชดำริ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ๓) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้ที่ดี “ฉลาดรู้” ตามแนวพระราชดำริ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๔) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้ที่ดี “ฉลาดรู้” ตามแนวพระราชดำริ กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ จำนวน ๒๕ คน ระยะเวลาในการทดลอง รวม ๒๐ ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ๑) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ดี “ฉลาดรู้” ตามแนวพระราชดำริ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๒๐ แผน ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ จำนวน ๒๐ ชั่วโมง ๒) แบบวัดความสามารถด้านการอ่านจับใจความสำคัญ แบบปรนัยชนิด ๔ ตัวเลือก จำนวน ๔๐ ข้อ ๓) แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ จำนวน ๒๐ เรื่อง ใช้ร่วมกับแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ดี “ฉลาดรู้” ตามแนวพระราชดำริจำนวน ๒๐ แผน ๔) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบ การเรียนรู้ที่ดี “ฉลาดรู้” ตามแนวพระราชดำริ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย ( ) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระ (t-test dependent) และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึกษาพบว่า
๑. ประสิทธิภาพของการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้ที่ดี “ฉลาดรู้” ตามแนวพระราชดำริ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีค่าเท่ากับ ๘๘.๔๓/๘๓.๒๕ เมื่อเทียบกับเกณฑ์ ๘๐/๘๐ แสดงว่าการใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้ที่ดี “ฉลาดรู้” ตามแนวพระราชดำริ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
๒. ความสามารถด้านการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้ที่ดี “ฉลาดรู้” ตามแนวพระราชดำริ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
๓. ค่าดัชนีประสิทธิผลของของการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้ที่ดี “ฉลาดรู้” ตามแนวพระราชดำริ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้ค่าเท่ากับ ๐.๗๖๔๑ สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ๐.๕๐ แสดงว่าโดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้ที่ดี “ฉลาดรู้” ตาม แนวพระราชดำริ มีดัชนีประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่กำหนด
๔. นักเรียนมีความพึงพอใจการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้ที่ดี “ฉลาดรู้” ตามแนวพระราชดำริ อยู่ในระดับมากแผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบการเรียนรู้ที่ดี “ฉลาดรู้”
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ จำนวน ๒๐ แผน
แผนการเรียนรู้ที่ ๑๔ เรื่อง นิทานพื้นบ้านอ่านสนุก “ ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่” เวลา ๑ ชั่วโมง
วันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ สอนโดย นางรัชนีวัลย์ พรหมแสง
----------------------------------------------------------------------------------

๑. สาระสำคัญ
การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญนิทานพื้นบ้าน เป็นการอ่านที่มุ่งค้นหาสาระสำคัญของเรื่อง ค้นหาส่วนปลีกย่อย วิเคราะห์โครงสร้างทางภาษา การใช้ถ้อยคำ รวมทั้งองค์ประกอบอื่นๆ ที่แฝงอยู่ในเรื่องหรือในข่าว

๒. มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา ในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ ม.๑/๔ ม.๑/๕ ม.๑/๖ ม.๑/๗ ม.๑/๘ ม.๑/๙
ท ๒.๑ ม.๑/๒ ม.๑/๔ ม.๑/๖ ม.๑/๗

๔. จุดประสงค์การเรียนรู้
๔.๑ นักเรียนสามารถบอกลักษณะของการอ่านจับใจความสำคัญนิทานพื้นบ้านได้ถูกต้อง
๔.๒ นักเรียนสามารถบอกตำแหน่งของใจความสำคัญนิทานพื้นบ้านได้ถูกต้อง
๔.๓ นักเรียนสามารถวิเคราะห์หาใจความสำคัญของนิทานพื้นบ้านได้ถูกต้อง
๔.๔ นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านจับใจความสำคัญและรูปแบบการเรียนรู้ที่ดี “ฉลาดรู้” ที่นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน๕. สาระการเรียนรู้
๕.๑ ความรู้
๕.๑.๑ การอ่านจับใจความสำคัญ
๕.๑.๒ นิทานพื้นบ้านอ่านสนุก “ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่”
๕.๒ ทักษะ/กระบวนการ
๕.๒.๑ บอกลักษณะของการอ่านจับใจความสำคัญของนิทานพื้นบ้านได้
๕.๒.๒ บอกตำแหน่งของใจความสำคัญนิทานพื้นบ้านจากย่อหน้าได้
๕.๒.๓ วิเคราะห์หาใจความสำคัญของนิทานพื้นบ้านจากย่อหน้าได้
๕.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๕.๓.๑ มีวินัยในตนเอง
๕.๓.๒ มีความสนใจใฝ่เรียนรู้
๕.๓.๓ มุ่งมั่นในการทำงาน
๕.๔ สมรรถนะสำคัญ
๕.๔.๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๔.๒ ความสามารถในการคิด
๕.๔.๓ ความสามารถในการแก้ปัญหา
๕.๔.๔ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕.๔.๕ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๖. กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนำ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มุ่งมั่นด้วยศรัทธา
๖.๑ นักเรียนทำแบบทดสอบย่อยก่อนเรียน จำนวน ๑๐ ข้อ และทบทวนบทเรียนเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญ ที่นักเรียนเคยเรียนมา เพื่อให้นักเรียนรู้จักตนเองและสภาพแวดล้อมของตนอย่างถ่องแท้ โดยนักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้
- ขั้นตอนการอ่านจับใจความสำคัญมีอะไรบ้าง
- การอ่านจับใจความสำคัญนิทานมีหลักการอย่างไร
๖.๒ ครูสร้างความตระหนักในปัญหาและความตระหนักในคุณค่าของสิ่งที่จะเรียน ให้กับนักเรียน ที่นักเรียนจะเรียนเรื่อง นิทานพื้นบ้านอ่านสนุก “ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่” โดยนักเรียนดูภาพบนกระดาน แล้วร่วมกันวิเคราะห์ภาพ(ที่มา : http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=๔๗๘๘&page=๓&keyword=)

๖.๓ ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงการเรียน เรื่อง นิทานพื้นบ้านอ่านสนุก “ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่”

ขั้นสอน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ใฝ่หาความรู้คู่คุณธรรม
๖.๔ นักเรียนแบ่งกลุ่ม จำนวน ๕ กลุ่ม กลุ่มละ ๕ คน โดยให้นักเรียนที่เรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน อยู่รวมกัน จากนั้นให้แต่ละกลุ่มเลือกประธานและเลขานุการ
๖๕ นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ เรื่อง นิทานพื้นบ้านอ่านสนุก “ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่” แล้วร่วมกันอภิปรายในกลุ่ม
๖.๖ นักเรียนศึกษาตัวอย่างการอ่านจับใจความสำคัญบทความ แล้วร่วมกันทำแบบฝึกทักษะที่ ๑ ในแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ชุดที่ ๑๔ เรื่อง นิทานพื้นบ้านอ่านสนุก “ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่”
๖.๗ ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยแบบฝึกทักษะที่ ๑ เพื่อเป็นแนวทางในการทำแบบฝึกทักษะต่อไป

ขั้นฝึกปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ นำไปใช้อย่างฉลาด
๖.๘ นักเรียนศึกษาตัวอย่างของแบบฝึกทักษะที่ ๒ – ๕ ใน แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ชุดที่ ๑๔ เรื่อง นิทานพื้นบ้านอ่านสนุก “ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่”
๖.๙ นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๒ – ๕ ในแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ชุดที่ ๑๔ เรื่อง นิทานพื้นบ้านอ่านสนุก “ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่”
๖.๑๐ นักเรียนศึกษาค้นคว้าหานิทานที่ให้ข้อคิดเกี่ยวกับความกตัญญู พร้อมรวบรวมเป็นเล่มรายงานในกลุ่ม เพื่อเป็นการพิจารณาทบทวนผลของการนำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนา คุณภาพชีวิตและสังคม แล้วปรับปรุงแก้ไข
๖.๑๑ นักเรียนใช้ความพากเพียรพยายาม อดทน หนักแน่น ต่อการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหา โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ ผลงานของกลุ่ม พร้อมบอกการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ขั้นสรุป
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ไม่ประมาทหมั่นตรวจสอบพัฒนา
๖.๑๒ นักเรียนรู้จักการประเมินความถูกต้องและเหมาะสมของความรู้ทั้งโดยตนเองและโดยผู้อื่น โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มประเมินผลงานของกลุ่มที่นำเสนอหน้าชั้นเรียน เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไข
๖.๑๓ นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุป การอ่านจับใจความสำคัญนิทานพื้นบ้านอ่านสนุก “ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่”
๖.๑๔ นักเรียนทำแบบทดสอบย่อยเรียน จำนวน ๑๐ ข้อ

๗. สื่อการเรียนการสอน/แหล่งเรียนรู้
๗.๑ ภาพ
๗.๒ ใบความรู้ เรื่อง นิทานพื้นบ้านอ่านสนุก “ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่”
๗.๓ แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ชุดที่ ๑๔ เรื่อง นิทานพื้นบ้านอ่านสนุก “ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่”
๗.๔ แหล่งเรียนรู้อินเทอร์เน็ตและห้องสมุด

๘. การวัดและประเมินผล
๘.๑ วิธีวัดและประเมินผล
ความรู้ (Knowledge) การวัดผลประเมินผลด้านความรู้ ได้แก่
- การสนทนาซักถาม และการตอบคำถามได้
- การทำแบบฝึกทักษะ
- การทำแบบทดสอบย่อย
กระบวนการ (Process) การวัดผลประเมินผลด้านทักษะกระบวนการทำงาน โดยสังเกตการปฏิบัติงานของนักเรียนเกี่ยวกับ
- แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม
- การแสดงความคิดเห็น
- การยอมรับฟังความคิดเห็น
- ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรม
- ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
- การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม
- แบบประเมินผลงานของนักเรียน
เจตคติ (Attitude) การวัดผลประเมินผลด้านคุณธรรม จริยธรรม และนิสัยการทำงาน โดยแบบประเมินพฤติกรรมการทำงานของนักเรียน ในเรื่องต่อไปนี้
- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานของนักเรียน
- ความสนใจเรื่องที่ครูเล่า
- การมีมารยาทในการฟัง/พูด
- มีสมาธิในการฟัง
- ตอบคำถามและเล่าเรื่องได้
- อ่านนิทานได้ถูกต้อง
- ปฏิบัติตามแบบฝึกทักษะได้
๘.๒ เครื่องมือวัดและประเมินผล
๘.๒.๑ แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม
๘.๒.๒ แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ
๘.๒.๓ แบบประเมินการตรวจผลงาน
๘.๒.๔ แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานของนักเรียน
๘.๒.๕ แบบทดสอบย่อยประจำแผนการเรียนรู้

๘.๓ เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล
๘.๓.๑ นักเรียนได้คะแนนจากแบบประเมินกิจกรรมกลุ่ม ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน
๘.๓.๒ นักเรียนได้คะแนนจากแบบประเมินพฤติกรรมการทำงานของนักเรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน
๘.๓.๓ นักเรียนได้คะแนนจากแบบประเมินการตรวจผลงาน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน
๘.๓.๔ นักเรียนได้คะแนนจากแบบทดสอบประจำแผนการเรียนรู้
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน


๙. กิจกรรมเสนอแนะ
ครูอาจให้นักเรียนศึกษาค้นคว้านิทานพื้นบ้านเรื่องอื่นๆ ที่มีเรื่องราวให้แง่คิด ให้คติสอนใจที่ดีจากหนังสือในห้องสมุด หรือทางอินเทอร์เน็ต นำมาอภิปรายในชั้นเรียนในวันต่อไปจะช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้และแง่คิดที่หลากหลายยิ่งขึ้น


ict_bmw@hotmail.com

ตอบกลับกระทู้นี้
  ไอคอนข้อความ :
** ชื่อ : สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ
** Security Code : ! ใส่ Code ตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
กรุณากด F5 หาก Security Code ไม่แสดงผล
  อีเมล์ :
  รูปภาพประกอบ : ขนาดไม่เกิน 100KB **สมาชิกเท่านั้น
(BBZnet.com เพิ่มเนื้อที่เก็บภาพให้แต่ละบอร์ดมากถึง 1GB ต้องการมีเว็บบอร์ดของตัวเอง คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก)
  ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
** ข้อความ :

ไอคอนอื่นๆ
  ใช้ไอคอน
B i U URL CENTER IMG Li Font QUOTE Special Tag
( เปลี่ยนไปใช้งานแบบ HTML Editor Mode, ต้องการ IE6+ และเปิดใช้งาน Java Script )
    คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ webmaster@bbznet.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด