ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code
รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กระทู้โดย : นางฉวีวรรณ สมแสง 16/03/2010 , 13:17:52
รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 3 เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้สูงขึ้น และเพื่อสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนบ้านขะเนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 15 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา คือ หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ตามเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สาระที่ 4 : การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค มาตรฐาน พ 4.1 : เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมการดำรงสุขภาพการป้องกันโรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ จำนวน 5 เล่ม ได้แก่ เล่มที่ 1 สุขบัญญัติ 10 ประการ เล่มที่ 2 อาหารดีมีประโยชน์ เล่มที่ 3 ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ เล่มที่ 4 อารมณ์ดีมีสุข และเล่มที่ 5 สิ่งแวดล้อมดีชีวีเป็นสุข แบบฝึกหัดท้ายบทหนังสืออ่านเพิ่มเติม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระ การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน และแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 10 แผน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย และร้อยละ
ผลการพัฒนาปรากฏว่า
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนบ้านขะเนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ปีการศึกษา 2551 จำนวน 15 คน ที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 3 เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ จำนวน 5 เล่ม ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ
83.33/82.66

1.ตอบกลับโดย : kuntima saree 17/03/2010 , 18:05:08
ชื่อเรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หน่วย Way of life และนิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ โดยใช้บทเรียนการ์ตูน
ลักษณะผลงาน วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
ผู้วิจัย กัญติมา สะรี
ปีพุทธศักราช 2552
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนการ์ตูน หน่วย Way of Life เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ หน่วย Way of Life ระหว่างก่อนกับหลังเรียนโดยใช้บทเรียนการ์ตูน ที่สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้แบบ SQ4R และเพื่อพัฒนานิสัยรักการอ่านของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ หลังการเรียนโดยใช้บทเรียนการ์ตูนเรื่อง Way of life ที่สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้แบบ SQ4R กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน ยาบีบรรณวิทย์ ปีการศึกษา 2552 จำนวน 27 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บทเรียนการ์ตูน หน่วย Way of Life แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วย Way of Life และแบบวัดนิสัย รักการอ่าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่า t-test

ผลการวิจัยพบว่า
1. ได้รูปแบบ โครงสร้างและคุณภาพของบทเรียนการ์ตูน หน่วย Way of Life ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ โดยภาพรวม มีคุณภาพอยู่ในระดับดี ( = 3.95) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีคุณภาพอยู่ในระดับดีเช่นเดียวกัน โดยด้านคุณภาพของลักษณะรูปเล่มและการพิมพ์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =4.35) และด้านคุณภาพเนื้อหาและคุณภาพการใช้ภาษามีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( = 3.75) และพบว่า ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนการ์ตูน หน่วย Way of Life ในการทดลองกับนักเรียนกลุ่มเล็ก (Small Group Testing) คะแนนเท่ากับ 400 คะแนน เฉลี่ยเท่ากับ 40.00 เฉลี่ยร้อยละ 80.00 และคะแนนทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 250 คะแนน เฉลี่ยเท่ากับ 25.00 เฉลี่ยร้อยละ 83.33 ซึ่งสรุปได้ว่า ค่า E1/E2 เท่ากับ 80.00/83.33

2. ค่าเฉลี่ยของผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ หน่วย Way of Life ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ หลังใช้บทเรียนการ์ตูนหน่วย Way of Life ที่สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้แบบ SQ4R สูงกว่าก่อนใช้เท่ากับ 6.26 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 19.42 และผลการเปรียบเทียบแบบที (t-test) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบ SQ4R ก่อนและ หลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. นิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ หลังการเรียนโดยใช้บทเรียนการ์ตูนหน่วย Way of life ที่สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ SQ4R มีค่าเฉลี่ย ( )อยู่ใน ระดับมาก ( =4.13) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยข้อ การอ่านหนังสือในยามว่างเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.26) ส่วนข้อการซื้อหนังสือมาอ่าน ดีกว่าการซื้อของใช้ที่สิ้นเปลืองมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( = 3.67)