แบบฝึกการเขียนคำพื้นฐานตามหลักภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒

ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

แบบฝึกการเขียนคำพื้นฐานตามหลักภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - แบบฝึกการเขียนคำพื้นฐานตามหลักภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : chinjung IP ADDRESS : 223.206.53.71 , ,

Posts : 3
Replies : 0


« เมื่อ 09/02/2012 , 11:04:14 » Send Topic Set to Print Page Edit


ชื่อเรื่อง แบบฝึกการเขียนคำพื้นฐานตามหลักภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒
ผู้วิจัย นางเตือนใจ ทองเสี่ยน
ปี ๒๕๕๓

บทคัดย่อ

ในการวิจัยผลในครั้งนี้ กำหนดวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑) เพื่อสร้างแบบฝึกการเขียนคำพื้นฐาน ตามหลักภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒ โรงเรียนบ้านโพนค้อ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ๒) เพื่อสร้างแผนประกอบการใช้แบบฝึกการเขียนคำพื้นฐาน ตามหลักภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒ ๓) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒ ก่อนและหลังการสอนการเขียนโดยใช้แบบฝึกการเขียนคำพื้นฐานตามหลักภาษาไทย ทั้งรายชุดและ รายคน ๔) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยแบบฝึกการเขียนคำพื้นฐานตามหลักภาษาไทย กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒ โรงเรียนบ้านโพนค้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ จำนวน ๒๑ คน ที่ใช้เป็นกลุ่มเป้าหมายในเก็บข้อมูลทั้งหมด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๑) แบบฝึก การเขียนคำพื้นฐานตามหลักภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒ เพื่อส่งเสริมการเขียนที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น ๑๐ ชุด ๒) แผนประกอบการใช้แบบฝึกการเขียนคำพื้นฐานตามหลักภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒ จำนวน ๑๐ แผน ๒๐ ชั่วโมง ๓) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนประกอบประกอบการใช้แบบฝึกการเขียนคำพื้นฐานตามหลักภาษาไทย จำนวน ๑๐ ชุด ชุดละ ๑๐ ข้อ เป็นแบบทดสอบ แบบปรนัย ๔ ตัวเลือก ๔) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนคำพื้นฐานตามหลักภาษาไทย เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จำนวน ๒๐ ข้อ ๕) แบบศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยแบบฝึกการเขียนคำพื้นฐานตามหลักภาษาไทย สถิติที่ใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า
๑. ผลการประเมินแบบฝึกการเขียนคำพื้นฐานตามหลักภาษาไทยและแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบการใช้แบบฝึกการเขียนคำพื้นฐานตามหลักภาษาไทย พบว่า ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
๒. คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้แบบฝึกการเขียนคำพื้นฐานตามหลักภาษาไทย ทั้ง ๑๐ เล่ม พบว่า นักเรียนทำคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทั้งรายชุดและรายคน
๔. การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการเขียนคำพื้นฐานตามหลักภาษาไทย ได้ค่า E๑/ E๒ ๘๔.๒๕/๘๑.๔๓ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (สูงกว่า ๘๐/๘๐)
๕. ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่าค่าเฉลี่ยการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าการทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
๖. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยแบบฝึกการเขียนคำพื้นฐานตามหลักภาษาไทย พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
chinjung_49@hotmail.com

แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : Hermes Handbags IP ADDRESS : 175.44.27.246 , ,« Reply #1 เมื่อ 15/05/2012 , 08:04:44 » Edit
Hermes Handbags
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : Hermes Handbags IP ADDRESS : 175.44.27.246 , ,« Reply #2 เมื่อ 15/05/2012 , 08:05:51 » Edit
http://www.hermeshandbagoutlet.com
Keep functioning ,terrific job!
ตอบกลับกระทู้นี้
  ไอคอนข้อความ :
** ชื่อ : สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ
** Security Code : ! ใส่ Code ตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
กรุณากด F5 หาก Security Code ไม่แสดงผล
  อีเมล์ :
  รูปภาพประกอบ : ขนาดไม่เกิน 100KB **สมาชิกเท่านั้น
(BBZnet.com เพิ่มเนื้อที่เก็บภาพให้แต่ละบอร์ดมากถึง 1GB ต้องการมีเว็บบอร์ดของตัวเอง คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก)
  ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
** ข้อความ :

ไอคอนอื่นๆ
  ใช้ไอคอน
B i U URL CENTER IMG Li Font QUOTE Special Tag
( เปลี่ยนไปใช้งานแบบ HTML Editor Mode, ต้องการ IE6+ และเปิดใช้งาน Java Script )
    คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ webmaster@bbznet.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด