ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สำนักงานอัยการสูงสุด

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - สำนักงานอัยการสูงสุด
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : me IP ADDRESS : 58.9.120.87 , ,

Posts : 14
Replies : 27


« เมื่อ 25/10/2007 , 01:06:05 » Send Topic Set to Print Page Edit


(๑) สถาบันกฎหมายอาญา
(๒) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ
(ก) สำนักงานฝึกอบรม
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายแผนงานฝึกอบรม
(ค) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายประเมินผลการฝึกอบรม
(๓) สำนักงานคณะกรรมการอัยการ
(ก) ฝ่ายบริหารทั่วไป
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคณะกรรมการ
(ค) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีร้องขอความเป็นธรรม
(๔) สำนักงานอำนวยการ
(ก) ฝ่ายงานอัยการสูงสุด
(ข) ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
(ค) กองกลาง
(ง) กองคลัง
(๕) สำนักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ๑-๓
(๖) สำนักงานคดีแพ่ง
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง ๑-๙
(๗) สำนักงานคดีแพ่งกรุงเทพใต้
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งกรุงเทพใต้ ๑-๔
(๘) สำนักงานคดีแพ่งธนบุรี
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งธน๑-๒
(๙) สำนักงานคดีภาษีอากร
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีภาษีอากร ๑-๔
๑๐) สำนักงานคดียาเสพติด
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด ๑-๗
(๑๑) สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัว
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว ๑-๖
(๑๒) สำนักงานคดีแรงงาน
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงาน ๑-๒
(ค) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงานสาขา
(๑๓) สำนักงานคดีแรงงานเขต
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงานเขต
(๑๔) สำนักงานคดีล้มละลาย
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีล้มละลาย ๑-๓
(๑๕) สำนักงานคดีศาลแขวง
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง ๑-๘
(๑๖) สำนักงานคดีศาลสูง
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง ๑-๓
(๑๗) สำนักงานคดีศาลสูงเขต
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูงเขต
(๑๘) สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ๑-๕
(๑๙) สำนักงานคดีอาญา
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา ๑–๑๐
(ค) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายอำนวยความยุติธรรมชั้นสอบสวน
(ง) สำนักงานอัยการจังหวัดมีนบุรี
(๒๐) สำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ ๑-๖
(๒๑) สำนักงานคดีอาญาธนบุรี
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาธนบุรี ๑-๕
(๒๒) สำนักงานคดีพิเศษ
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๑-๕
(๒๓) สำนักงานคดีอัยการสูงสุด
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอัยการสูงสุด ๑-๔
(ค) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายการยุติในการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๒๔) สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมาย
(ค) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิ
(ง) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย ๑-๓
(๒๕ )สำนักงานต่างประเทศ
(ก) ฝ่ายบริหารทั่วไป
(ข) ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
(ค) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายกิจการต่างประเทศ
(๒๖) สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย
(ก) ฝ่ายบริหารทั่วไป
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ ๑-๔
(๒๗) สำนักงานวิชาการ
(ก) ฝ่ายบริหารทั่วไป
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายนโยบายและแผน
(ค) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายประเมินผล
(ง) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสารสนเทศ
(๒๘) สำนักงานคดีปกครอง
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง ๑-๕
(๒๙) สำนักงานคดีปกครองเชียงใหม่
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองเชียงใหม่ ๑-๒
(๓๐) สำนักงานคดีปกครองสงขลา
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองสงขลา ๑-๒
(๓๑) สำนักงานคดีปกครองนครราชสีมา
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองนครราชสีมา ๑-๒
(๓๒) สำนักงานคดีปกครองขอนแก่น
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองขอนแก่น ๑-๒
(๓๓) สำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองพิษณุโลก ๑-๒
(๓๔) สำนักงานคดีปกครองระยอง
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองระยอง ๑-๒
(๓๕) สำนักงานคดีปกครองนครศรีธรรมราช
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองนครศรีธรรมราช ๑-๒
(๓๖) สำนักงานอัยการเขต
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป
(ข) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาเขต
(ค) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งเขต
(๓๗) สำนักงานอัยการจังหวัด
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป
(๓๘) สำนักงานอัยการคดีศาลแขวง
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป
(๓๙) สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
(ก) ฝ่ายกิจการทั่วไป

romario.007@hotmail.com

ตอบกลับกระทู้นี้
  ไอคอนข้อความ :
** ชื่อ : สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ
** Security Code : ! ใส่ Code ตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
กรุณากด F5 หาก Security Code ไม่แสดงผล
  อีเมล์ :
  รูปภาพประกอบ : ขนาดไม่เกิน 100KB **สมาชิกเท่านั้น
(BBZnet.com เพิ่มเนื้อที่เก็บภาพให้แต่ละบอร์ดมากถึง 1GB ต้องการมีเว็บบอร์ดของตัวเอง คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก)
  ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
** ข้อความ :

ไอคอนอื่นๆ
  ใช้ไอคอน
B i U URL CENTER IMG Li Font QUOTE Special Tag
( เปลี่ยนไปใช้งานแบบ HTML Editor Mode, ต้องการ IE6+ และเปิดใช้งาน Java Script )
    คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ webmaster@bbznet.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด