Main | ภูมิลำเนา | การศึกษา | การงาน | สมุดเยี่ยม | กระดานข่าว | ห้องแสดงภาพ | Admin


Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

ประวัติบ้านสำโรงพลัน

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - ประวัติบ้านสำโรงพลัน
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : webmaster IP ADDRESS : 202.133.135.69 , , 202.133.135.69« เมื่อ 18/08/2003 , 13:54:39 » Send Topic Set to Print Page Edit


บ้านสำโรงพลัน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอไพรบึง ห่างจากอำ เภอ 3 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดมาทางทิศใต้ 44 กิโลเมตร ด้านทิศใต้ติดกับเขตอำเภอขุนหาญ ทิศตะวันตก ติดกับเขตอำเภอขุขันธ์ ทิศตะวันออกติดเขตอำเภอกันทรลักษณ์

บ้านสำโรงพลัน เดิมชื่อว่า "บ้านสำโรงปั๊วคลัน" ที่มีชื่อเช่นนี้ เพราะทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้หนองน้ำใหญ่ และบริเวณหนองน้ำนั้นก็มีงูเหลือมอาศัยอยู่ด้วย ข้างๆ หนองน้ำใหญ่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้มีต้นสำโรงต้นใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง (ปัจจุบันก็ยังปรากฎอยู่) จึงพากันเรียกขานหมู่บ้านของตนเองว่า "สำโรงปั๊วคลัน" หรือ "สำโรงงูเหลือม" ภายหลังได้เรียกขานเพี้ยนไปเป็น "สำโรงพลัน" ในที่สุด

บ้านสำโรงพลัน สันนิษฐานว่า ตั้งมาประมาณปลายกรุงศรีอยุธยา ประชากรส่วนใหญ่ใช้ภาษาเขมรในการพูดสื่อสาร นับถือศาสนาพุทธ บริหารการปกครองระดับเทศบาล ประชากรมีขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเอง เชือถือผีของบรรพบุรุษ ผีสางเทวดา มีอาชีพเกษตรกรรม คือ ทำนา และรับจ้าง เป็นต้น มีรายได้ค่อนข้างต่ำ แบ่งการปกครองออกเป็น 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 15 มีประชากรโดยรวมทั้ง 3 หมู่ ประมาณ 3,624 คน(ปี 2545) ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลอำเภอไพรบึง

-----------------------
ประวัติความเป็นมา :
แต่ก่อนชาวบ้านสำโรงพลันอพยพจากบ้านพราน หมู่ที่ 7 ตำบลไพรบึง เพื่อหาแหล่งที่อยู่ใหม่ที่อุดมสมบูรณ์กว่า และได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่บ้านสำโรงพลัน หมู่ที่ 1 ใกล้หนองน้ำใหญ่และต้นไม้ใหญ่ คือต้นสำโรง และบริเวณนั้นเป็นที่อยู่ของงูใหญ่จำนวนมาก จึงได้ตั้งชื่อว่าสำโรงพลัน

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่มท้องนา ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม

อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ จรดตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง และ ตำบลลมศักดิ์ อำเภอขุนัธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศใต้ จรดตำบลโพธฺ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ และตำบลศรีตะกูล อำเภอขุขัธ์
ทิศตะวันออก จรดตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง และตำบลกะหวันจังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก จรดตำบลสะเดาใหญ่ และตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

จำนวนประชากรของตำบล :
- จำนวนประชากรทั้งสิ้น 7,649 คน เป็นชาย 3,815 คน เป็นหญิง 3,834 คน

ข้อมูลอาชีพของตำบล :
- อาชีพหลัก ทำนา
- อาชีพเสริม รับจ้าง

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) วัด 10 แห่ง
2) สถานีอนามัยบ้านตาโมกข์ และสถานีอนามัยบ้านไม่แก่น หมู่ที่ 12 ต.สำโรงพลัน
3) องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงพลัน
4) ลานค้าชุมชนบ้านหัวช้าง ม.ที่ 5

วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 12/7/2546 (Thaitambon.com)


ที่มา : (ยังไม่สมบูรณ์นัก)
-------------------------------------------
ข้อมูลตำบล อำเภอ ในจังหวัดศรีสะเกษ
- http://www.thaitambon.com/tambon/tamplist.asp?ID=33
- http://www.thaitambon.com/tambon/ttambon.asp?ID=330604
- http://www2.se-ed.net/sumrongplun/

สมาชิกเท่านั้นที่สามารถโต้ตอบในกระทู้นี้ได้

>> www.supap.com : Guestbook : Facebook : Twitter : Youtube <<
2546(2003) : Stand on Thailand (South East Asia). Create & Develop by Prayad Supap (noop).