ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

บทเรียนสำเร็จรูป พุทธศาสนา

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - บทเรียนสำเร็จรูป พุทธศาสนา
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : นายสถิตย์ วัดเข่ง IP ADDRESS : 125.26.38.127 , ,« เมื่อ 28/09/2008 , 21:44:25 » Send Topic Set to Print Page Edit


บท คัด ยอ
นายสถิตย์ วัดเข่ง ข้าราชการครูโรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ อำเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพญรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2
1. ชื่อผลงานทางวิชาการื่ บทเรียนสำเร็จรูป วิชาพระพุทธศาสนา กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวน 5 เล่ม ดังนี้
เล่มที่ 1 เรื่อง พุทธประวิต เล่มที่ 2 เรื่อง หลักคำสอนของพระพุทธศาสนา
เล่มที่ 3 เรื่อง วันมาฆบูชา เล่มที่ 4 เรื่อง วันวิสาขบชา เล่มที่ 5 เรื่องวันอาสาฬหบ0ชา
2. จุดประปังค์ของการจัดทำ
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
2. ประสิทธิภาพของนวัตกรรมที่ครูนำมาเป็นสึอการสอนตำ
3. นักเรียนบางสวนยังไมมีคุณธรรมในการดารงชึวิต
4. นักเรียนไม่ชอบเรียนวิชาพระพุทธศาปันาจึงไม่สนใจเรียน
3. การศึกษา (เครืองมือ) มีการประเมินโดยใช้แบบทดพอบก่อนเรียน ระหว่าง
เรียน และหลังเรียน โดยเปรียบเทียบความก้าวหน้าทุกแผนการจัดการเรียน\้หรือจก
หน่วยการเรียนรู้ คิดความก้าวหน้าเป็นค่าร้อยละ
4. ผ4ทีได้รั๋บ
4.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 39.94
4.2 ประสิทธิภาพของนวัตกรรมทีครูนำมาเป็นสือการสชนตั้งเกณฑว้
so/so แต่พบว่าค่าประสิทธิภาพกระบวนการได้ s2.54 ประสิทธิภาพของผลลัพธได้
s4.16 แสดงว่า มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
4.3 นักเรียนบางส่วนขาดคณธรรม หลังจากฝึกการใช้นวัตกรรมควบคู่กับ
แผนจัดการเรียนรู้โดยใช้คุณธรรมพื้นฐาน s ประการแล้วพบว่านักเรียนมีความ
คุณธรรมตามทีกำหนด
4.4 นักเรียนชอบเรียนวิชาพระพุทธศาปันามากขึ้นเนืองจากสื่อมีรูปเลม
และสรุปภาพเหมาะสมนักเรึยนจึงเรียนด้วยความปันุกปันานและมีความปัุขในการเรียน


edit : 29/09/2008,06:13:14 (admin)

แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : นางประภัสสร สิทธิพงษ์ IP ADDRESS : 117.47.50.161 , ,« Reply #1 เมื่อ 29/09/2008 , 08:24:08 » Edit
ขอขอบคุณที่เผยแพร่ เพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์แกครูและผู้สนใจต่อไป
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : นางอนงค์ อารีรักษ์ IP ADDRESS : 117.47.50.161 , ,« Reply #2 เมื่อ 29/09/2008 , 08:25:26 » Edit
ขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ เพื่อให้อาจารย์ท่านอื่นๆ ได้ไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนต่อไป

แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : แสงเดือน เพ็ชรบุรี IP ADDRESS : 117.47.50.161 , ,
« Reply #3 เมื่อ 29/09/2008 , 08:29:25 » Edit
ขอบพระคุณมากเลยค่ะ บทเรียนนี้เป็นประโยชน์กับคุณครูที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนต่อไป และนักเรียนจะได้มีความสนใจในบนเรียนนี้มากขึ้น
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : ครูอภันตรี IP ADDRESS : 114.128.172.229 , ,« Reply #4 เมื่อ 29/09/2008 , 08:40:33 » Edit
ขอขอบคุณที่เผยแพร่ เพราะเป็นประโยชน์กับครูที่สนใจต่อไป
ตอบกลับกระทู้นี้
  ไอคอนข้อความ :
** ชื่อ : สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ
** Security Code : ! ใส่ Code ตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
กรุณากด F5 หาก Security Code ไม่แสดงผล
  อีเมล์ :
  รูปภาพประกอบ : ขนาดไม่เกิน 100KB **สมาชิกเท่านั้น
(BBZnet.com เพิ่มเนื้อที่เก็บภาพให้แต่ละบอร์ดมากถึง 1GB ต้องการมีเว็บบอร์ดของตัวเอง คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก)
  ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
** ข้อความ :

ไอคอนอื่นๆ
  ใช้ไอคอน
B i U URL CENTER IMG Li Font QUOTE Special Tag
( เปลี่ยนไปใช้งานแบบ HTML Editor Mode, ต้องการ IE6+ และเปิดใช้งาน Java Script )
    คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ webmaster@bbznet.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด