สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2

กระดานข่าว กระทู้ถามตอบนี้ มีไว้เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารระหว่างท่าน กับสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

กรุณาใช้ถ้อยคำที่สุภาพ และเสนอประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษา


ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

ม.ราชภัฏเทพสตรีประชาสัมพันธ์หลักสูตร ป.โท ป.ตรี

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - ม.ราชภัฏเทพสตรีประชาสัมพันธ์หลักสูตร ป.โท ป.ตรี
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : ประชาสัมพันธ์ IP ADDRESS : 182.93.181.29 , ,« เมื่อ 23/02/2011 , 09:14:46 » Send Topic Set to Print Page Edit


มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนย์อำเภอชัยบาดาล (บริเวณโรงเรียนนารายณ์วิทยา)
รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2553 ในระดับ ปริญญาโท ปริญญาตรี (ตามรายละเอียดด้านล่าง) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – มีนาคม 2554 ที่อาคาร 1 โรงเรียนนารายณ์วิทยา (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์เท่านั้น)
รายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้
ระดับปริญญาโท
1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ข. (ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์)
เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 75,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็น 4 เทอม คือ 25,000 บาท, 20,000 บาท, 20,000 บาท และ 10,000 บาท
โดยทุกเทอมต้องบวกค่าบำรุงศูนย์เทอมละ 2,000 บาท
2. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ก. (ทำวิทยานิพนธ์)
เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 75,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็น 4 เทอม คือ 25,000 บาท, 20,000 บาท, 20,000 บาท และ 10,000 บาท โดยทุกเทอมต้องบวกค่าบำรุงศูนย์เทอมละ 2,000 บาท ด้วย
3. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (MB.A) (ทำสารนิพนธ์)
เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 85,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็น 4 เทอม คือ 27,000 บาท, 20,000 บาท, 18,000 บาท และ 15,000 บาทโดยทุกเทอมต้องบวกค่าบำรุงศูนย์เทอมละ 2,000 บาท ด้วย
4. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) (ทำสารนิพนธ์)
เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 85,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็น 4 เทอม คือ 27,000 บาท, 22,000 บาท ,21,000 บาท และ 20,000 บาท โดยทุกเทอมต้องบวกค่าบำรุงศูนย์เทอมละ 2,000 บาท ด้วย
5. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ทำสารนิพนธ์)
เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 85,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็น 4 เทอม คือ 27,000 บาท, 22,000 บาท, 21,000 บาท และ 20,000 บาท โดยทุกเทอมต้องบวกค่าบำรุงศูนย์เทอมละ 2,000 บาท ด้วย
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. สาขาการจัดการทั่วไป
2. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. สาขารัฐประศาสนศาสตร์
ค่าใช้จ่ายระดับปริญญาตรี เทอมละประมาณ 6,000 - 8,200 บาท (ขึ้นอยู่กับรายวิชา) (รวมค่าบำรุงศูนย์ 2,000 บาท เรียบร้อยแล้ว)
ปริญญาตรีทุกสาขา สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้
เปิดรับสมัครภาคพิเศษ โครงการจัดการศึกษาสำหรับนักบริหาร ระดับปริญญาตรี (Executive Program)
ระดับปริญญาตรี 4 ปี 128 หน่วยกิต
ระดับปริญญาตรี 4 ปี (ระบบเทียบโอน)
กรณีจบสายบริหารธุรกิจ เรียน 74 หน่วยกิต
กรณีจบนอกสายบริหารธุรกิจ เรียน 98 หน่วยกิต ( รวมใช้ระยะเวลาเรียน 2 ปีครึ่ง )
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1.เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่ายผู้นำชุมชน หรือผู้ที่ทำงานการเมืองระดับท้องถิ่น
2.วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
เวลาเรียน เรียนเฉพาะ วันอาทิตย์
ค่าธรรมเนียมการศึกษา เหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 16,000 บาท ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อเทอม ภาคการศึกษาละ 2,000 บาท
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1. ใบแสดงผลการเรียน พร้อมสำเนา 1 ชุด
2. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมสำเนา 1 ชุด

หลักสูตรการจัดการทั่วไป 4 ปี
รับผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า สามารถนำประสบการณ์ทำงานหรือการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
เทียบโอนหน่วยกิตได้ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 2 ชุด
2. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
3. ใบแสดงผลการศึกษา จำนวน 4 ชุด
4. ใบรับรองวุฒิการศึกษา
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
1. ระดับปริญญาตรี 250 บาท
2. ระดับปริญญาโท 500 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์การศึกษาฯ อ.ชัยบาดาล 036-631314 (เฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์)
ผศ.ดร.เพชรสุดา เพชรใส 081-8512449 (เวลาราชการ)
ผอ.ศุภกิจ สิงหพงษ์ 081-8115865 (เวลาราชการ)
นายวิฑูรย์ โพธิ์มงคล 083-8715709 (เวลาราชการ)


มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนย์การศึกษาอำเภอชัยบาดาล
(สถานที่ตั้งแห่งใหม่ติดหมู่ที่ 2 ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี )
ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2554 ด่วน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

1.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
- เหมาจ่าย 35,000 บาท ตลอดหลักสูตร ต่อเทอมๆละ 4,375 บาท เรียน 8 เทอม ไม่รวม ค่าบำรุงศูนย์ 2,000 บาท/ เทอม
2.คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
- เหมาจ่าย 30,000 บาท ตลอดหลักสูตร ต่อเทอมๆละ 5,000 บาท เรียน 6 เทอม ไม่รวมค่าบำรุงศูนย์ 2,000 บาท/ เทอม
* ปวส.เทียบโอน
- เหมาจ่าย 26,000 บาท ตลอดหลักสูตร ต่อเทอมๆ ละ 6,500 บาท เรียน 4 เทอม ไม่รวม ค่าบำรุงศูนย์ 2,000 บาท/ เทอม
สาขา วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- เหมาจ่าย 35,000 บาท ตลอดหลักสูตร ต่อเทอมๆ ละ 5,000 บาท เรียน 7 เทอม ไม่รวม ค่าบำรุงศูนย์ 2,000 บาท/ เทอม
* ปวส.เทียบโอน
- เหมาจ่าย 26,000 บาท ตลอดหลักสูตร ต่อเทอมๆ ละ 6,500 บาท เรียน 4 เทอม ไม่รวม ค่าบำรุงศูนย์ 2,000 บาท/ เทอม
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิศกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
- สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
- เหมาจ่าย 48,000 บาท ตลอดหลักสูตร ต่อเทอมๆละ 6,000 บาท เรียน 8 เทอม ไม่รวม ค่าบำรุงศูนย์ 2,000 บาท/ เทอม
* ปวส.เทียบโอน
- เหมาจ่าย 35,000 บาท ตลอดหลักสูตร ต่อเทอมๆละ 8,750 บาท เรียน 4 เทอม ไม่รวม ค่าบำรุงศูนย์ 2,000 บาท/ เทอม
*หมายเหตุ
-อาจมีการเพิ่ม หรือ เปลี่ยนแปลง สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัคร
-มีหอพักแยก ชาย- หญิง
-มีรถโดยสารรับส่ง บขส. ถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีศูนย์ ฯชัยบาดาล

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 2 ชุด
2. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
3. ใบแสดงผลการศึกษา จำนวน 4 ชุด
4. ใบรับรองวุฒิการศึกษา
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
1. ระดับปริญญาตรี 250 บาท
2. ระดับปริญญาโท 500 บาท

ที่อาคาร 1 โรงเรียนนารายณ์วิทยา (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์เท่านั้น)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์การศึกษาฯ อ.ชัยบาดาล 036-631314 (เฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์)
ผศ.ดร.เพชรสุดา เพชรใส 081-8512449 (เวลาราชการ)
ผอ.ศุภกิจ สิงหพงษ์ 081-8115865 (เวลาราชการ)
นายวิฑูรย์ โพธิ์มงคล 083-8715709 (เวลาราชการ)

edit : 23/02/2011,13:27:27 (admin)

แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : nanne IP ADDRESS : 1.47.208.69 , ,« Reply #1 เมื่อ 20/05/2012 , 19:52:11 » Edit
เรียน จบ กศน.ม.6 ต่อ ป.ตรี บัญชี ภาคพิเศษ ได้ไหมค่ะ
nannarak_mark@hotmail.com
ตอบกลับกระทู้นี้
  ไอคอนข้อความ :
** ชื่อ : สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ
** Security Code : ! ใส่ Code ตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
กรุณากด F5 หาก Security Code ไม่แสดงผล
  อีเมล์ :
  รูปภาพประกอบ : ขนาดไม่เกิน 100KB **สมาชิกเท่านั้น
(BBZnet.com เพิ่มเนื้อที่เก็บภาพให้แต่ละบอร์ดมากถึง 1GB ต้องการมีเว็บบอร์ดของตัวเอง คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก)
  ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
** ข้อความ :

ไอคอนอื่นๆ
  ใช้ไอคอน
B i U URL CENTER IMG Li Font QUOTE Special Tag
( เปลี่ยนไปใช้งานแบบ HTML Editor Mode, ต้องการ IE6+ และเปิดใช้งาน Java Script )
    คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ webmaster@bbznet.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด