ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนจังหวัดมหาสารคาม ทกุท่าน

- กลับไปยังหมวดหลักของกระทู้นี้
  - ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนจังหวัดมหาสารคาม ทกุท่าน
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ กระทู้โดย : Am_i IP ADDRESS : 180.183.9.161 , , 192.168.0.4

Posts : 17
Replies : 31


« เมื่อ 25/12/2011 , 22:00:40 » Send Topic Set to Print Page Edit


ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 04112 / 5521 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษมหาสารคาม เขต 1 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน อำเภอเมือง มค 44000
23 ธันวาคม 2554

เรื่อง การประชุมเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 61 ประจำปี 2554
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง
อ้างถึง คำสั่งจังหวัดมหาสารคามที่ 1495/2554 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2554
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. บัญชีรายชื่อคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 1 ชุด (ไม่มี)
2. บัญชีรายชื่อครูธุรการโรงเรียน จำนวน 1 ชุด
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้จังหวัดมหาสารคามเป็นเจ้าภาพ จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 61 ประจำปี 2554 กำหนดจัดงานในระหว่าง วันที่ 27 – 29 ธันวาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และจังหวัดมหาสารคามได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 61 ประจำปี 2554 ตามคำสั่ง ที่ 1495/2554 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2554 เพื่อเตรียมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของทางราชการต่อไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จึงขอเชิญคณะกรรมการตัดสิน การประกวดแข่งขันแต่ละกิจกรรม/กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ประธานหรือเลขานุการ) , คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ , ฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล และครูธุรการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนเข้าประชุมเพื่อวางแผน การดำเนินงาน ในวันที่ 26 ธันวาคม 2554 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอธิปปรัชญ์ ทัดพิชญางกูร)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มงานคุณภาพการศึกษา
โทรศัพท์/โทรสาร 043 -712225
sumedh.s@chaiyo.com

แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : Am_i IP ADDRESS : 180.183.9.161 , , 192.168.0.4


Posts : 17
Replies : 32
« Reply #1 เมื่อ 25/12/2011 , 22:02:33 » Edit
บัญชีรายชื่อคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการและฝ่ายทะเบียนสูจิบัตร เกียรติบัตรและรางวัล
ในการจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ ๖๑ ประจำปี ๒๕๕๔ จังหวัดมหาสารคาม
๑ นายอนุรัฐ หารัญดา จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๒ นางสาวจารุวรรณ ลาวงศ์ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๓ นางสุรจิตร ศิริเมืองราช จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๔ นางศิรินทร สารพงษ์ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๕ นายพงษ์พันธ์ ชัยวงศ์สุรฤทธิ์ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๖ นายภัทรสกล แสงสีดา จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๗ นางนาถอนงค์ บำรุงพันธ์ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๘ นางพรสวรรค์ แสงบัวท้าว จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๙ นาทิพากร ปาปะโข จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๑๐ นางสาวปิยะภรณ์ ทับชา จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๑๑ นางสาววิรงรอง ประยงค์ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๑๒ นางสาวจุฑาภรณ์ ภูพาที จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๑๓ นางธิดา กาลภูธร จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๑๔ นางสาวกาญจนา แซ่เฮ้ง จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๑๕ นางสาวนิภาพร อินทมาตย์ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๑๖ นางสาวพีชยา พาณิชย์ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๑๗ นางสาวศิริพร วงอินตา จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๑๘ นางสาวประกาย หารพรม จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๑๙ นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วกอง จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๒๐ นายเพิ่มพูน พลศิริ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๒๑ นางสาววัลลภา เพิงผา จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๒๒ นางสาวศศิกานต์ ชัยลิ้นฟ้า จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๒๓ นายชัยวัฒน์ ปักเขตานัง จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๒๔ นางดวงจันทร์ สวรรยาพานิช จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๒๕ นางสาวกุสุมา วิสัย จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๒๖ นางสาวมยุรี จรศรชัย จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๒๗ นายวีรศักดิ์ พลขันธ์ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๒๘ นางสาววิภารัตน์ แก้วไพฑูรย์ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๒๙ นางสาวจิรพัตรา วิชาเรือง จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๓๐ นางสาวศิริพร โยทะคง จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๓๑ นางสาวสุภาพร แก้วหานาม จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๓๒ นางสาวมลฤดี ศรีสงัด จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๓๓ นางสาวจุฑารัตน์ ธิสิงห๋ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๓๔ นายวิรุฬ ภูสังข์ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๓๕ นาสาวบุญกาล ภูด่านงัว จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๓๖ นางสาวเจษฎาภรณ์ หม่องคำ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๓๗ นางสาวนริศรา เขียวขำ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๓๘ นางวราภรณ์ ดาวุธ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๓๙ นางสุภา ขอดี จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๔๐ นายสุโรจน์ จันทะพันธ์ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๔๑ นายรชฎ ทรงคาสี จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๔๒ นางพัทธนันท์ อังกาพย์ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๔๓ นางสาวมาณิกา ศิริพรรณ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๔๔ นางสาวศิริวรรณ ลครพล จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๔๕ นางสาวสุจิตรา ฉวีวงศ์ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๔๖ นางสาวดวงดาว ชาญด้วยกิจ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๔๗ นางสาวสุกัญญา ยัพราษฎร์ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๔๘ นายวิรัลพัชร อุทัยแพน จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๔๙ นางสาวภคพร โคราช จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๕๐ นางสาวศุภลักษณ์ อุทาหงษ์ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๕๑ นายชัยวรปรัชญ์ รัชโพธิ์ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๕๒ นางสาวรหัสดาว ไกรศิริ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๕๓ นางสาวมัณฑนา ถุงออด จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๕๔ นายวีระชัย กานุมาร จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๕๕ นางจารุวรรณ ทับทิมไสย จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๕๖ นายมานพ ไชยสงค์ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๕๗ นางสาวธัญญพร พลแก้ว จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๕๘ นางสาวอารี เที่ยงอ่อน จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๕๙ นางสาวกิตติญา สาลาด จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๖๐ นายสุเมธ สุทธิปัญโญ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๖๑ นางสาวอุไรวัลย์ แก้ววิงวร จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๖๒ นางสาวจิรนันท์ บูรพันธ์ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๖๓ นางสาวสุภัสสร ทศมาศ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๖๔ นางพงศธัช ขันธมูล จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๖๕ นางสาวปิยนาถ เสถียรขันธ์ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๖๖ นางสาวฤติมา เรืองสมบัติ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๖๗ นายเอกมนต์ วรรณสวนหม่อน จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๖๘ นางสาวณัชรินทร์ ช่อประพันธ์ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๖๙ นางสาวปิตาภรณ์ ถาวรธรรม จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๗๐ นายเกริกไกร สุขเพลีย จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๗๑ นางสาวร้อยรัตน์ ศรีโพธิ์วัง จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๗๒ นางสาวธัญพร ผุยบัวค้อ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๗๓ นางพนิตตา มูลมณี จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๗๔ นายพนัชกร เหล่าพร จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๗๕ นางสาวปิยะวดี ธรรมนาม จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๗๖ นายเฉลิมพล วงสาหลง จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๗๗ นางสาวปวีณสรณ์ บุดดา จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๗๘ นางศิริรัตน์ จันทาอ่อน จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๗๙ นางสาวกัญญาณัฐ โพธิ์น้ำเที่ยง จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๘๐ นายเชิดชัย รัตนพร จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
๘๑ นางสาวกรรณิกา แสงกล้า จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๑ กรรมการ
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : Am_i IP ADDRESS : 180.183.9.161 , , 192.168.0.4


Posts : 17
Replies : 33
« Reply #2 เมื่อ 25/12/2011 , 22:03:37 » Edit
๘๒ นางสาววิศรุตา บัวบุญ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๘๓ นางทัชชมัย ทิพชาติ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๘๔ นางสาวนะภาลัย ปะวะเส จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๘๕ นายปริญญา พันแสง จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๘๖ นางสาวธนัญญา ปาสานะเก จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๘๗ นางสาวเบญจวรรณ สัตะโส จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๘๘ นางสาวสุกัญญา นินทราช จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๘๙ นางสาวรัตนาวดี กุลนิตย์ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๙๐ นายอำพล เสถียรอุดร จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๙๑ นางสาวสมสมัย ไปวันเสาร์ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๙๒ นายอุเทน ภาคมฤค จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๙๓ นางสาวพมพาพร ปัดตังทานัง จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๙๔ นายสมโภช มาฆะเซ็นต์ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๙๕ นางสาวมณฑิรา ประดิษฐ์อารีกุล จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๙๖ นางสาวอุษณีย์ ประทุม จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๙๗ นางสาวปิยพร อาระหัง จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๙๘ นายธนวัตร ศรีสังข์ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๙๙ นางรัชนก นาจรูญ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๑๐๐ นายกฤษฎา สีหาบุตรโต จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๑๐๑ นางสาวกนกวรรณ เรียงภักดี จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๑๐๒ นางธัญชนก ยางจันทร์ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๑๐๓ นางสาวกฤษณา วงศ์คำจันทร์ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๑๐๔ นางสาวพิรดา พันธา จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๑๐๕ นานจรรยา สิงห์สุพรรณ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๑๐๖ นางสาวอรสุรางค์ จักรทุม จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๑๐๗ นางสาววันวิสาห์ เทียมสม จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๑๐๘ นางสาวณัชชลิดา จันทพิมพ์ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๑๐๙ นางสาวกรรณิการ์ ไทยด่อน จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๑๑๐ นางสาววัชราภรณ์ พิรุณ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๑๑๑ นางสาวกิตติยา บุญเศษ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๑๑๒ นายเกษม สิงพร จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๑๑๓ นางภคพร ทาพะยัง จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๑๑๔ นายสุธี เจริญภูมิ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๑๑๕ นางสาวสุกัญญา นามราช จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๑๑๖ นางสาวศุภราถรณ์ ศรีโนรินทร์ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๑๑๗ นางสาววิไลวรรณ ทิพวันนา จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๑๑๘ นางสาวพิชามญชุ์ จันทร์สุวรรณ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๑๑๙ นายวัชระ พงษ์อินทร์วงศ์ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๑๒๐ นายทองสุข รำมะนา จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๑๒๑ นางสาวสุจิตตรา อาสาภา จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๑๒๒ นายประยุทธ ยางงาม จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๑๒๓ นางสาวปาริฉัตร ศรียศ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๑๒๔ นางสาวพัฒน์ชญา มานะกุล จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๑๒๕ นางสาวพัทรียา ทองยศ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๑๒๖ นางสาวมยุรา พะวัดทะ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๑๒๗ นายสันติ ทบพวก จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๑๒๘ นายสมัย สุปัด จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๑๒๙ นายศิลปิน ทอดแสน จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๑๓๐ นางสาวปิยนุช พันสุดน้อย จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๑๓๑ นางสาวสุภาวดี เนื่องศรี จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๑๓๒ นางสาวรัตนากร พลสมัคร จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๑๓๓ นางสาวรัตนาพร พลสมัคร จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๑๓๔ นายวสันต์ สังวัฒน์ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๑๓๕ นายณัฐพล จันทร์พล จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๑๓๖ นายณัฐธนสิทธิ์ มาตย์คำมี จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๑๓๗ นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีบัวระบาล จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๑๓๘ นางสาวสุภาวดี ทบง่อม จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๑๓๙ นายสมบัติ ภารตุ้มเหลา จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๑๔๐ นางสุจิตรา บุบผา จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๑๔๑ นางสาวจารุวรรณ บุตรเกตุ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๑๔๒ นางสาวพีระญาณ์ พิมพ์ดอนอัด จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๑๔๓ นายทวีวัฒน์ สมชาติ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๑๔๔ นางสาวรุจิรา ดวงดี จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๑๔๕ นางสาวนิศาชล หนอสีหา จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๑๔๖ นางสาวขนิษฐา เทือกทอง จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๑๔๗ นางกัลยา ศิริประภานนท์กุล จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๑๔๘ นางสาววงษ์ลดา ปิดตาระโต จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๑๔๙ นายกฤษดา ประทุมมาศ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๑๕๐ นางสาวขนิษฐา นามภักดี จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๑๕๑ นางสาววรรณา ทำดี จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๑๕๒ นายจักรกฤษณ์ คำแหงพล จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๑๕๓ นายอาทิตย์ สุทธิสา จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
๑๕๔ นางสาวนิพาพร โคจันดี จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๒ กรรมการ
sumedh.s@chaiyo.com
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : Am_i IP ADDRESS : 180.183.9.161 , , 192.168.0.4


Posts : 17
Replies : 34


« Reply #3 เมื่อ 25/12/2011 , 22:04:42 » Edit
สพป.มค.เขต 3

๑๕๕ นายผ่านฟ้า จันทะเลิศ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๓ กรรมการ
๑๕๖ นายจักรพันธ์ โพธิรุก จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๓ กรรมการ
๑๕๗ นางสาวกุสุมา กองลี จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๓ กรรมการ
๑๕๘ นางสาววราภรณ์ ดวงคำรัตน์ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๓ กรรมการ
๑๕๙ นายปุณยวัจน์ สุนิพรม จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๓ กรรมการ
๑๖๐ นางพรศิลป์ ผิวผ่อง จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๓ กรรมการ
๑๖๑ นายมานพ สุวรรณมุข จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๓ กรรมการ
๑๖๒ นางสาวศศิธร จันทเดช จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๓ กรรมการ
๑๖๓ นายเทอดภูมิ ราญมีชัย จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๓ กรรมการ
๑๖๔ นายธีระศักดิ์ สีละอามาตย์ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๓ กรรมการ
๑๖๕ นางสาวอุษณีย์ แสงไกร จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๓ กรรมการ
๑๖๖ นางสาวศิริพร ดวงสาพล จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๓ กรรมการ
๑๖๗ นางสาวิภาดา ดวงกาคร จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๓ กรรมการ
๑๖๘ นายเอกภักดิ์ เข็มพิลา จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๓ กรรมการ
๑๖๙ นางสาวสุภาวดี แสนภักดี จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๓ กรรมการ
๑๗๐ นางสาวเทพธิดา คำเผือ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๓ กรรมการ
๑๗๑ นายอนุชิต โพธิ์ศรี จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๓ กรรมการ
๑๗๒ นางประนอม แสนวัง จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๓ กรรมการ
๑๗๓ นางสาวจิรวดี โสครู จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๓ กรรมการ
๑๗๔ นางสาวชญาดา ไชยสีดา จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๓ กรรมการ
๑๗๕ นายสิริวัฒน์ จันทร์ศรี จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๓ กรรมการ
๑๗๖ นายดุสิต มาตรี จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๓ กรรมการ
๑๗๗ นางสาวระวีวรรณ แก้วหานาม จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๓ กรรมการ
๑๗๘ นายกิตติพงษ์ คำสา จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๓ กรรมการ
๑๗๙ นางสาววรรณิศา ดวงวันทอง จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๓ กรรมการ
๑๘๐ นางสาวศศิธร โพธิ์สม จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๓ กรรมการ
๑๘๑ นางสาวอรญา ภานุศรี จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๓ กรรมการ
๑๘๒ นางสาวสุพัตรา ถิ่นจันดา จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๓ กรรมการ
๑๘๓ นางสาวจุไรรัตน์ ศิริกรรณ์ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๓ กรรมการ
๑๘๔ นางสาววิภาวี ไวบรรเทา จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๓ กรรมการ
๑๘๕ นายบัณฑิต วงศ์สุรินทร์ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๓ กรรมการ
๑๘๖ นายอนุพงศ์ วิชัยวงษ์ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๓ กรรมการ
๑๘๗ นายวิฑูรย์ กองสำลี จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๓ กรรมการ
๑๘๘ นางสาวศิริกาญจน์ โพนสงคราม จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๓ กรรมการ
๑๘๙ นายอดิศร สาระไชย จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๓ กรรมการ
๑๙๐ นางอุไรวัลย์ ศรีสุนนท์ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๓ กรรมการ
๑๙๑ นางดอกรัก ประทุมตา จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๓ กรรมการ
๑๙๒ นางสาวพงษ์สวัสดิ์ แสนดี จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๓ กรรมการ
๑๙๓ นายศรายุทธ จันทร์สม จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๓ กรรมการ
๑๙๔ นางสาวสุนิสา เค้าแคน จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๓ กรรมการ
๑๙๕ นางปัญจมา เนตรภักดี จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๓ กรรมการ
๑๙๖ นางสาววรัสยาธร สีสมัย จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๓ กรรมการ
๑๙๗ นางสาวนุชจรี ภูจอมจิต จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๓ กรรมการ
๑๙๘ นางสาวประกายดาว จันทรา จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๓ กรรมการ
๑๙๙ นายสุวัฒน์ ขันทะมูล จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๓ กรรมการ
๒๐๐ นายชาครีย์ สินธุบัว จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๓ กรรมการ
๒๐๑ นางสาวกนกวรรณ ทันบาล จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๓ กรรมการ
๒๐๒ นางสาวอรชา ศิริวิชัย จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๓ กรรมการ
๒๐๓ นายเอกสิทธิ์ สิทธิเนตร จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๓ กรรมการ
๒๐๔ นายวิภาส พลศรี จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๓ กรรมการ
๒๐๕ นางสาวมุจริทร์ คุณานนท์ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๓ กรรมการ
๒๐๖ นางสาวสุมามาลย์ สายจันทร์ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๓ กรรมการ
๒๐๗ นายอธิปไตย กรวัฒน์ศิริกุล จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๓ กรรมการ
๒๐๘ นายเกริกฤทธิ์ สิทธิจันทร์เสน จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๓ กรรมการ
๒๐๙ นางสาวพิมสุภา สีหานาถ จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๓ กรรมการ
๒๑๐ นางสาวปวีณา โพนสงคราม จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๓ กรรมการ
๒๑๑ นางสาวดารุณี เหล่าวงษ์โคตร จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๓ กรรมการ
๒๑๒ นางสาวอมรรัตน์ อาจสมัย จนท. ธุรการโรงเรียน สพป.มค.๓ กรรมการ
แจ้งลบกระทู้ หรือ ลบผู้ตอบกลับ ตอบกลับโดย : Am_i IP ADDRESS : 180.183.9.161 , , 192.168.0.4


Posts : 17
Replies : 35
« Reply #4 เมื่อ 25/12/2011 , 22:05:16 » Edit
สพม. เขต 26

๒๑๓ นายสนธยา บัวบุญ จนท. ธุรการโรงเรียน สพม. ๒๖ กรรมการ
๒๑๔ นางสาวนารี ศรีธรณ์ จนท. ธุรการโรงเรียน สพม. ๒๖ กรรมการ
๒๑๕ นางสาวการติมา อรรควัฒนางกูร จนท. ธุรการโรงเรียน สพม. ๒๖ กรรมการ
๒๑๖ นางสาววิภาณี ลีนาค จนท. ธุรการโรงเรียน สพม. ๒๖ กรรมการ
๒๑๗ นายพลากร ชัยยศ จนท. ธุรการโรงเรียน สพม. ๒๖ กรรมการ
๒๑๘ นางสาวปาริชาติ โนนสุวรรณ จนท. ธุรการโรงเรียน สพม. ๒๖ กรรมการ
๒๑๙ นางสาวขวัญจิต โนนเพีย จนท. ธุรการโรงเรียน สพม. ๒๖ กรรมการ
๒๒๐ นายอุทิศ วงษาสืบ จนท. ธุรการโรงเรียน สพม. ๒๖ กรรมการ
๒๒๑ นางชนัญชิดา ฤทธิ์ศรี จนท. ธุรการโรงเรียน สพม. ๒๖ กรรมการ
๒๒๒ นางสาวพจรินทร์ ละเวรี จนท. ธุรการโรงเรียน สพม. ๒๖ กรรมการ
๒๒๓ นางสาวนิภารัตน์ อรรคพงษ์ จนท. ธุรการโรงเรียน สพม. ๒๖ กรรมการ
๒๒๔ นางสาวอภิญญา โพธิ์แสงดา จนท. ธุรการโรงเรียน สพม. ๒๖ กรรมการ
๒๒๕ นางสาวรุ่งนภา แสงกล้า จนท. ธุรการโรงเรียน สพม. ๒๖ กรรมการ
๒๒๖ นางสาวมลฤดี บุบผามาลา จนท. ธุรการโรงเรียน สพม. ๒๖ กรรมการ
๒๒๗ นางสาวนงลักษณ์ วงจักร จนท. ธุรการโรงเรียน สพม. ๒๖ กรรมการ
๒๒๘ นางสาวจารุวรรณ สิทธิจันทร์ จนท. ธุรการโรงเรียน สพม. ๒๖ กรรมการ
๒๒๙ นางสาวรัตนะ พยุหะ จนท. ธุรการโรงเรียน สพม. ๒๖ กรรมการ
๒๓๐ นายวิษณุพงษ์ สงคง จนท. ธุรการโรงเรียน สพม. ๒๖ กรรมการ
๒๓๑ นางสาวประภาพร ปานพรม จนท. ธุรการโรงเรียน สพม. ๒๖ กรรมการ
๒๓๒ นางสาวสุชัญญา ชายทวีป จนท. ธุรการโรงเรียน สพม. ๒๖ กรรมการ
๒๓๓ นางสาวสุจิตรารัตน์ ถาไชยถา จนท. ธุรการโรงเรียน สพม. ๒๖ กรรมการ
๒๓๔ นางสาววิราวรรณ ฉายจิตต์ จนท. ธุรการโรงเรียน สพม. ๒๖ กรรมการ
๒๓๕ นางสาวกาญจนี มุลนี จนท. ธุรการโรงเรียน สพม. ๒๖ กรรมการ
๒๓๖ นางสาววิชุดา ภคะวา จนท. ธุรการโรงเรียน สพม. ๒๖ กรรมการ
๒๓๗ นางสาวฤดีพิมล สีเสนซุย จนท. ธุรการโรงเรียน สพม. ๒๖ กรรมการ
๒๓๘ นางสาวนิภาภรณ์ เหล่าสมบัติ จนท. ธุรการโรงเรียน สพม. ๒๖ กรรมการ
๒๓๙ นางสุพรรณี ทัพธานี จนท. ธุรการโรงเรียน สพม. ๒๖ กรรมการ
sumedh.s@chaiyo.com
ตอบกลับกระทู้นี้
  ไอคอนข้อความ :
** ชื่อ : สมัครสมาชิก : เข้าสู่ระบบ
** Security Code : ! ใส่ Code ตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
กรุณากด F5 หาก Security Code ไม่แสดงผล
  อีเมล์ :
  รูปภาพประกอบ : ขนาดไม่เกิน 100KB **สมาชิกเท่านั้น
(BBZnet.com เพิ่มเนื้อที่เก็บภาพให้แต่ละบอร์ดมากถึง 1GB ต้องการมีเว็บบอร์ดของตัวเอง คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก)
  ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
** ข้อความ :

ไอคอนอื่นๆ
  ใช้ไอคอน
B i U URL CENTER IMG Li Font QUOTE Special Tag
( เปลี่ยนไปใช้งานแบบ HTML Editor Mode, ต้องการ IE6+ และเปิดใช้งาน Java Script )
    คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ webmaster@bbznet.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด