เว็บบอร์ดเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(คลิกที่นี่)

ติดต่อลงโฆษณา ในเวปบอร์ดนี้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code
-โฮมเพจ : หน้ารวมหมวด : เว็บบอร์ดเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(คลิกที่นี่) มีผู้ใช้งานขณะนี้ 1 คน

[ ฟรี!! อับโหลดไฟล์ ] ตั้งกระทู้ ค้นหา สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ

|<< , << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> , >>|   แสดงของวันนี้เท่านั้น , แสดงทุกวัน , Mobile Edition หน้า : 1/65


กู้ 30,000 ผ่อน 917 บาท x 60 เดือน เช็คโอกาสอนุมัติออนไลน์ ฟรี
- 01945 - รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง งานบ้าน ชั้น ม.3 - นางสาวยุวดี อุทาทิพย์ - [27/06/2015] - (0/3)
- 01944 - การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป สาระหน้าที่พลเมือง ชั้น ม.1 - นายวัลลภ สนธิสระคู - [21/06/2015] - (0/2)
- 01943 - การพัฒนาศักยภาพครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน สำน... - นายนพพร ชามา - [20/06/2015] - (0/1)
- 01942 - การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) - นางจิตตมาส เขตคาม - [15/06/2015] - (0/1)
- 01941 - การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง บ... - ทินกร กัลยาวงษ์ - [14/06/2015] - (0/2)
- 01940 - การพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการสอนแบบมุ่... - ธนธรณ์ - [11/06/2015] - (0/2)
- 01939 - การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่... - วุฒิชัย วรครบุรี - [05/06/2015] - (0/2)
- 01938 - รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิด หน้าที่ และการใช้คำ ชั้น ป.6 - นางจิตตมาส เขตคาม - [01/06/2015] - (0/2)
- 01937 - รายงานผลการพัฒนาหนังสือนิทานประกอบบทหนังตะลุง - นางขวัญใจ สุขเกื้อ - [27/05/2015] - (0/3)
- 01936 - การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง มาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไ... - นางสาวภัทราภรณ์ แก้วเจริญ - [27/05/2015] - (0/3)
- 01935 - รายงานการพัฒนาชุดการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โ... - นางญาสุมินท์ สิริทัตนนท์ - [27/05/2015] - (0/4)
- 01934 - การพัฒนาแบบฝึกทักษะรายวิชาภาษาไทย ชั้น ม.4 - นางสาวมะลิวัน แสนศิริ - [21/05/2015] - (0/3)
- 01933 - การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - นายสุดใจ บาระศรี - [10/05/2015] - (0/3)
- 01932 - การพัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง การเลี้ยงกบนาในกะละมัง ชั้น ป.6 - นายอนุกุล จันทรจิต - [27/04/2015] - (0/3)
- 01931 - รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเกษตรพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - นายอนุกุล จันทรจิต - [27/04/2015] - (0/4)
- 01930 - รายงานการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 - นางณัชชา กิตติธัญกุล - [24/04/2015] - (0/3)
- 01929 - รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปรายวิชาหน้าที่พลเมือง ชั้น ม.2 - นางสายน้ำผึ้ง คงจิตรค้า - [08/04/2015] - (0/5)
- 01928 - รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ สาระดนตรี ชั้น ป.6 - นายฐิติ ศรีพูน - [08/04/2015] - (0/4)
- 01927 - การประเมินโครงการส่งเสริมการรักการอ่านของโรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี - ภคมน ยางหงษ์ - [27/03/2015] - (0/3)
- 01926 - การพัฒนาหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์สำหรับนักเรียนชั้น... - วงเดือน พูนไชย - [22/03/2015] - (0/7)
- 01925 - การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ - ฉวีวรรณ ตาลสุก - [13/03/2015] - (0/5)
- 01924 - เผยแพร่ผลงานวิชาการ - สุวารี วงศ์กำภู - [13/03/2015] - (0/5)
- 01923 - การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์กราฟิก สำหรับนักเรียนชั... - ชนัดดา - [12/03/2015] - (0/4)
- 01922 - การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่องทักษะภาษา กลุ่มสาระ ... - ปรียาวดี อโนราช - [12/03/2015] - (0/6)
- 01921 - แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุด ทศนิยมแสนสนุก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น... - ครูหนึ่งฤทัย สินทบทอง - [10/03/2015] - (0/7)
- 01920 - หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดหลักภาษาน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศ... - ครูกัลยา วงศ์สวัสดิ์ - [10/03/2015] - (0/8)
- 01919 - เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ_ครูยงยุทธ ของเลิศ - ครูยงยุทธ ของเลิศ - [23/02/2015] - (0/9)
- 01918 - ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้การละเล่นพื้นบ้านของไทย ... - นางมยุรา บารอสิดิก - [21/02/2015] - (0/10)
- 01917 - เผยแพร่ผลงานวิชการ - นางจีรนันท์ อนรรฆธนะกุล - [21/02/2015] - (0/12)
- 01916 - ผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชุด สุดยอดโจทย์ปัญหากับสถานการณ์ใน - นางขนิษฐา ลำทุมลักษณ์ - [15/02/2015] - (0/13)

|<< , << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> , >>|   แสดงของวันนี้เท่านั้น , แสดงทุกวัน , Mobile Edition หน้า : 1/65

กระทู้ร้อนแรง (มีคนตอบมากกว่า 15 คน)
กระทู้ปักหมุด
ห้ามตอบกลับ ห้ามตอบกลับ และ เป็นกระทู้ปักหมุด
กระทู้มาใหม่ และยังไม่มีคนตอบ กระทู้มีคนตอบใหม่